Blogi arhiiv

11. KIIGU IKKI, KIIGUKENE (Pai)

Paistu Kiik kõrgese * KIIGU IKKI, KIIGUKENE,kiigu, kiigu kõrgeesse,kõrgeesse, kaugeelle.Mis säält kõrgest näisse?Säält näis kolme uibukest,egän uibun sääl ubine,egän tipun sääl tigane.Üits ubin meele võitu,tõine vaabatu vahale,kolmas kullal kirjutetu.Mis ubin meele võitu,selle anni ma emäle,mis olli vahal vaabatetu,selle anni maContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

10. KUULI KÜLÄN KIIGUTEVET (Pai)

Paistu Kiigule ehtimine * KUULI KÜLÄN KIIGUTEVET,külä ällün ällütevet.Võti tetä tegemisi,võti asklit aade,juusse aita ma mäele,keset õvve kellerista,võti valla vakakaase,kisse valla kirstukaase.Võti vakast valgembida,võti kirstust kirivesi,ai sälgä ammelina,pääle pihta peeniksi,ame konsani kohisi,lina liikse varbeeni.Üle panni suure üü,kui sii vihmä vikerkaari,ümmerContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

9. VELI, ELLA VELLEKE (Hel) (Kiik halval kohal)

Helme Puu ja linnu.  Kiigu laul * VELI, ELLA VELLEKE,tii meil kiiku kiitusmaal,ärä tii oja veere pääle,egä kaju kaldale.Neid lääp kiiku katsumaie,kardap ojja uppude,kardap vette veerevada,kardap kajju kadude.Kiigu, kiigu kõrgeessa,üle õrre, päälta parta,üle vastsede varrude,üle tamme talade.Mis säält kaugeelta näikse?NäikseContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

8. LÄTSI KÜLLÄ KIIKUMAIE (Pai)

Paistu Kiigulaul * LÄTSI KÜLLÄ KIIKUMAIE, kiigule,panni selgä siidileidi,ai alla amme linatse.Et ma nüid esig ei paistu –paistuv mul põlle punatse;et ma nüid esig ei lipu –lipuv mul lina ju-usse.Kiigu kiiku, kiigukene,kiigu kiiku kõrgeesse!Mis säält kõrgesta nähi’sse?Säält näis kolme uibukestaContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

7. OSSA ULLU KIIGUSSEPPÄ (Pai)

Paistu Kiigu laul * OSSA ULLU KIIGUSSEPPÄ, kiigulee!Kus ta tennu neiu kiigu?Tennu vii veere pääle,tennu oja otsa pääle,tennu kajo kallakulle.Mõtel mu ojja uppuvada,mõtel vette veerevada,mõtel kajju kalduvada.Ma ole vii vellenaine,ma ole ojale omane,ma ole kajo kasvandikku,ei ma upugi ojasse,ei maContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

6. KUS SII KIIKU VÄL’LÄ TUUDU? (Pai)

Paistu Kiigu laul * KUS SII KIIKU VÄL’LÄ TUUDU?Kiiku tuudu Kirjussesta,kiigu lauda Laiussesta,kiigu puu Purjussesta.Tuhat olli obest toomannagi,sada olli saamannagi.Kunnes kiik üü magasi?Üitskülän üü magasi.Kunnes kiik pää sugisi?Päitskülän pää sugisi.Siit ma kiigu kõrge’esse.Mis säält kõrge’est näisse?Näis säält kolmi uibukesta,egän uibunContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

5. SII KIIK OM SIALIHASTA (Pai)

Paistu Kiigu laul * SII KIIK OM SIALIHASTA,nii kabla kanamunesta,laba latiku – kalasta.Kessi tulli meile kiikumaie,meie äl’lü äl’lümaie?Riiast tulli ritrepoiga,Soomest suuri ärrä poiga,Paidi’est tulli papipoiga;ehen olli urta urmikaala,taga olli rakka raudalõõga,perän olli peni punane.. .Sii kiigu sialihasta,sii kabla kanamunesta,laba latiku-kalasta…Continue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

4. OH MU KULLA KIIGUTEJE (Pai)

Paistu Kiigu laul * OH MU KULLA KIIGUTEJE,õbe ella äl’lüteje,ärä visake vihaste,ärä tõmmake tõeste.Siin om kivi alla kiigu,siin om auda alla äl’lü,sügäv auda, rauda põhja,öhessä süldä sügäve,kahessa süldä kavale.Johtup mul kul’lus kukuteme,ristikene rihvateme,margake maha sadame,ei ole esät, ei ole emätContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

3. KUULI KÜLÄN KIIGUTEVET (Pai) (Kiigele ehtimine)

Paistu Kiigelaul * KUULI KÜLÄN KIIGUTEVET,külä ällün ällütevet,võti tetä tegemisi,võti aia askelida:juusse aita ma mäele,keset usta kellerise,võti valla vaka kaase,(kisevista?kisse valla?) kirstu kaase;võti vakast valgembida,võti kirstust kirivesi.Ai selgä amme linatse,pääle pihta peenikse,ame konseni kohisi,lina liike varbieni (e ‘enni)üüle panni suureContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

2. NÜID LÄÄME KIRJA KIIGU PÄÄLE (Pai)

Paistu Kiigelaul * NÜID LÄÄME KIRJA KIIGU PÄÄLE,äänikirja äl’lü pääle,valge kablade vahele.Nüid me kiigum kõrge’esse,kõrge’esse, kauge’elle,siit ma elgi elmi’esse,siit ma paista Paide’esse.Et ma no esigi ei elgi –elgive elme eleda;et ma no esigi ei paistu –paistup mu pale punane;et maContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

1. KUULI KÜLÄN KIIGUTEVET (Pai) (Kiigele ehtimine)

Paistu Põrm põlle pääle * KUULI KÜLÄN KIIGUTEVET,külä ällün ällütevet,võti tetä tegemisi,võti aia askelida:juusse aita ma mäele,keset usta kellerise,võti valla vaka kaase,(kisevista?kisse valla?) kirstu kaase;võti vakast valgembida,võti kirstust kirivesi.Ai selgä amme linatse,pääle pihta peenikse,ame konseni kohisi,lina liike varbieni (e ‘enni)üüleContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

__K i i g e l a u l u d__

Postitatud Kevad

_*_*_*_

Postitatud Kevad

Kaalendrelaulu

Postitatud