Blogi arhiiv

11. KIIGU IKKI, KIIGUKENE (Pai)

Paistu Kiik kõrgese * KIIGU IKKI, KIIGUKENE,kiigu, kiigu kõrgeesse,kõrgeesse, kaugeelle.Mis säält kõrgest näisse?Säält näis kolme uibukest,egän uibun sääl ubine,egän tipun sääl tigane.Üits ubin meele võitu,tõine vaabatu vahale,kolmas kullal kirjutetu.Mis ubin meele võitu,selle anni ma emäle,mis olli vahal vaabatetu,selle anni maContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

10. KUULI KÜLÄN KIIGUTEVET (Pai)

Paistu Kiigule ehtimine * KUULI KÜLÄN KIIGUTEVET,külä ällün ällütevet.Võti tetä tegemisi,võti asklit aade,juusse aita ma mäele,keset õvve kellerista,võti valla vakakaase,kisse valla kirstukaase.Võti vakast valgembida,võti kirstust kirivesi,ai sälgä ammelina,pääle pihta peeniksi,ame konsani kohisi,lina liikse varbeeni.Üle panni suure üü,kui sii vihmä vikerkaari,ümmerContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

9. VELI, ELLA VELLEKE (Hel) (Kiik halval kohal)

Helme Puu ja linnu.  Kiigu laul * VELI, ELLA VELLEKE,tii meil kiiku kiitusmaal,ärä tii oja veere pääle,egä kaju kaldale.Neid lääp kiiku katsumaie,kardap ojja uppude,kardap vette veerevada,kardap kajju kadude.Kiigu, kiigu kõrgeessa,üle õrre, päälta parta,üle vastsede varrude,üle tamme talade.Mis säält kaugeelta näikse?NäikseContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

8. LÄTSI KÜLLÄ KIIKUMAIE (Pai)

Paistu Kiigulaul * LÄTSI KÜLLÄ KIIKUMAIE, kiigule,panni selgä siidileidi,ai alla amme linatse.Et ma nüid esig ei paistu –paistuv mul põlle punatse;et ma nüid esig ei lipu –lipuv mul lina ju-usse.Kiigu kiiku, kiigukene,kiigu kiiku kõrgeesse!Mis säält kõrgesta nähi’sse?Säält näis kolme uibukestaContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

7. OSSA ULLU KIIGUSSEPPÄ (Pai)

Paistu Kiigu laul * OSSA ULLU KIIGUSSEPPÄ, kiigulee!Kus ta tennu neiu kiigu?Tennu vii veere pääle,tennu oja otsa pääle,tennu kajo kallakulle.Mõtel mu ojja uppuvada,mõtel vette veerevada,mõtel kajju kalduvada.Ma ole vii vellenaine,ma ole ojale omane,ma ole kajo kasvandikku,ei ma upugi ojasse,ei maContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

6. KUS SII KIIKU VÄL’LÄ TUUDU? (Pai)

Paistu Kiigu laul * KUS SII KIIKU VÄL’LÄ TUUDU?Kiiku tuudu Kirjussesta,kiigu lauda Laiussesta,kiigu puu Purjussesta.Tuhat olli obest toomannagi,sada olli saamannagi.Kunnes kiik üü magasi?Üitskülän üü magasi.Kunnes kiik pää sugisi?Päitskülän pää sugisi.Siit ma kiigu kõrge’esse.Mis säält kõrge’est näisse?Näis säält kolmi uibukesta,egän uibunContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

5. SII KIIK OM SIALIHASTA (Pai)

Paistu Kiigu laul * SII KIIK OM SIALIHASTA,nii kabla kanamunesta,laba latiku – kalasta.Kessi tulli meile kiikumaie,meie äl’lü äl’lümaie?Riiast tulli ritrepoiga,Soomest suuri ärrä poiga,Paidi’est tulli papipoiga;ehen olli urta urmikaala,taga olli rakka raudalõõga,perän olli peni punane.. .Sii kiigu sialihasta,sii kabla kanamunesta,laba latiku-kalasta…Continue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

4. OH MU KULLA KIIGUTEJE (Pai)

Paistu Kiigu laul * OH MU KULLA KIIGUTEJE,õbe ella äl’lüteje,ärä visake vihaste,ärä tõmmake tõeste.Siin om kivi alla kiigu,siin om auda alla äl’lü,sügäv auda, rauda põhja,öhessä süldä sügäve,kahessa süldä kavale.Johtup mul kul’lus kukuteme,ristikene rihvateme,margake maha sadame,ei ole esät, ei ole emätContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

3. KUULI KÜLÄN KIIGUTEVET (Pai) (Kiigele ehtimine)

Paistu Kiigelaul * KUULI KÜLÄN KIIGUTEVET,külä ällün ällütevet,võti tetä tegemisi,võti aia askelida:juusse aita ma mäele,keset usta kellerise,võti valla vaka kaase,(kisevista?kisse valla?) kirstu kaase;võti vakast valgembida,võti kirstust kirivesi.Ai selgä amme linatse,pääle pihta peenikse,ame konseni kohisi,lina liike varbieni (e ‘enni)üüle panni suureContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

__PÄEVATÖÖD__

Postitatud Päevatööd

_*_*_*_

Postitatud Ommuku tüüle

2. NÜID LÄÄME KIRJA KIIGU PÄÄLE (Pai)

Paistu Kiigelaul * NÜID LÄÄME KIRJA KIIGU PÄÄLE,äänikirja äl’lü pääle,valge kablade vahele.Nüid me kiigum kõrge’esse,kõrge’esse, kauge’elle,siit ma elgi elmi’esse,siit ma paista Paide’esse.Et ma no esigi ei elgi –elgive elme eleda;et ma no esigi ei paistu –paistup mu pale punane;et maContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

1. KUULI KÜLÄN KIIGUTEVET (Pai) (Kiigele ehtimine)

Paistu Põrm põlle pääle * KUULI KÜLÄN KIIGUTEVET,külä ällün ällütevet,võti tetä tegemisi,võti aia askelida:juusse aita ma mäele,keset usta kellerise,võti valla vaka kaase,(kisevista?kisse valla?) kirstu kaase;võti vakast valgembida,võti kirstust kirivesi.Ai selgä amme linatse,pääle pihta peenikse,ame konseni kohisi,lina liike varbieni (e ‘enni)üüleContinue Reading

Sildid
Postitatud Kevad

__K i i g e l a u l u d__

Postitatud Kevad

_*_*_*_

Postitatud Kevad

_*_*_*_

Postitatud Mängud-dialoogid

_*_*_*_

Postitatud Mängud-dialoogid

_*_*_*_

Postitatud Mängud-dialoogid

_*_*_*_

Postitatud Mängud-dialoogid

_*_*_*_

Postitatud Mängud-dialoogid

_*_*_*_

Postitatud Mängud-dialoogid

5. LIIRI LÕÕRI LÕOKE (Pai)

Paistu Liiri-lõõri * LIIRI LÕÕRI LÕOKE,piiri pääri pääsuke,kus su kulla pesäke?Mõisan kuiva kuuse otsan.Kus sii kuju kuus?Vanamiis rais kuiva kuuse.Kus sii vana miis?Vanamiis kooli ärä.Kus temä mateti?Pikä põllu piindre ala.Kus sii pikä põllu peenär?Kana sabits pikä põllu piindre.Kunes sii kanake?KullContinue Reading

Sildid
Postitatud Mängud-dialoogid

4. TILLUK-LINNUK LÕOKE (Krk)

Karksi Liiri-lõõri * TILLUK-LINNUK LÕOKE,kun su kullast pesäke?Taga tare tamme otsan.Kos sii tamm jäi?Vanamiis ragus tamme.Kos sii vanamiis jäi?Vanamiis kooli ärä.Kohes tedä mateti?Pikä põllu piindres.Kun sii pikk põld?Must ärg künds pikä põllu.Kun sii must ärg?Must ärg karas ruugu.Kun sii ruug?Vikät’Continue Reading

Sildid
Postitatud Mängud-dialoogid

3. SIIRI, SIIRI, SIRGAKE (Hel)

Helme Liiri-lõõri * SIIRI, SIIRI, SIRGAKE,liiri, lõõri lõoke,kus su kulla pesäke?Taga tare tamme otsan.Kus sii tamm jäi?Vanamiis ragus maha.Kus sii vanamiis jäi?Vanamiis kooli ärä.Kus temä mateti?Pikä põllu piindre ala.Mis sinna pääle kasvi?Penipütsik, sõnajalg.Kus sii penipütsik, sõnajalg jäi?Vikat niits maha.Kus siiContinue Reading

Sildid
Postitatud Mängud-dialoogid

2. LIIRI LÕÕRI LÕOKE (Pai)

Paistu Liiri-lõõri * LIIRI LÕÕRI LÕOKE,piiri päädä pääsuke,kun su kulla pesäke?Mõtsan kuiva kuuse otsan.Kun sii kuuseke?Vanamiis rais kuusekse.Kun sii vanamiis?Vanamiis kooli ärä.Kun temä mateti?Pikä põllu piindres.Kun sii piindreke?Kana sabis piindrekse.Kunnes sii kanake?Kana lennäs ruugu.Kun sii ruuke?Vikät niit ruukse.Kun sii vikätike?VikätContinue Reading

Sildid
Postitatud Mängud-dialoogid

1. LIIRI-LÕÕRI LÕOKE (Pai)

Paistu Liiri-lõõri * LIIRI-LÕÕRI LÕOKE,piiri-päärdä pääsuke,kunnes sinu pesäke?Mõtsan kuiva kuuse otsan.Kunnes kuuseke?Vanamiis rais kuusekse.Kunnes sii vanamiis?Vanamiis kooli ärä.Kus temä mateti?Pikä põllu piindres.Kus temä säält jäi?Kana sabits vällä.Kus sii kanake?Kana lennäs ruugu.Kus sii ruuke?Vikat niit ruukse.Kus sii vikatike?Vikat karas kandu.Kunnes siiContinue Reading

Sildid
Postitatud Mängud-dialoogid

__L i i r i – l õ õ r i__

Postitatud Mängud-dialoogid

_*_*_*_

Postitatud Mängud-dialoogid

_*_*_*_

Postitatud Lauludega mängud

1. ÕLGA VIKSID, TÜTARLAPSED (Lüg)

Virkuse õpetus Lüganuse ÕLGA VIKSID, TÜTARLAPSED, õlga viksid, käige kõrgid; virgud viiasse mehele, kõrgid kaugele kõsita; virgud viia viisi tõttu, kõrged suure kõnni (1) tõttu, laisad laia lindi tõttu, ja pahad palaka tõttu. Tüö tõttu viia tütar, vaiva tõttu vainelapsi.Continue Reading

Sildid
Postitatud Noorus