Blogi arhiiv

22. Pulmalaulud

Postitatud Kanepi

21. Pulmalaulud

Postitatud Kanepi

20. Pulmalaulud

Postitatud Kanepi

19. Pulmalaulud

Postitatud Kanepi

18. Pulmalaulud

Postitatud Kanepi

17. Pulmalaulud

Postitatud Kanepi

16. KÜTI SANNA KÖÖMENISTÄ (vastulaulmised)

* Peigmehe puult pruudile: KÜTI SANNA KÖÖMENISTÄ,hausi vihta halapuusta.Mis sai mullõ velestä?tuudi kodo koogunõna,oll´ täl tõlv peona –nui oll´ nuku all –sellega küti küü küle’,härgütelli ämmä silmä’. – Mõrsja puult vastatas: Oi mu häidä andõida,kirividä kindiida,mõtli saja s´aksulõ anda’,mõtli heitä’Continue Reading

Postitatud Kanepi

15. KES SU, PINI, SIIÄ’ PETT´ (vastulaulmised)

* Pruudi puult sõimatas peigmiist: KES SU, PINI, SIIÄ’ PETT´,kes su, koira, siiä’ kuts´mii’ suurtõ sukko,mii’ võhi võsso?Mii’ suun suurõ’ mehe’,hõimuna hõpõkübärä’.Sugo saisõ saapin,hõim hõpõkübärin.Olõ-õi sul ummi hobõsida,küläst küsütü’ hobõsõ’,saadu’ sullõ sadula’.täi’ su täko söönü’,kirbu’ su kirivä ruuna,vagla’ su valgõContinue Reading

Postitatud Kanepi

14. OMMA’ SAISNU’ SAJAKIRÄ’

* OMMA’ SAISNU’ SAJAKIRÄ’kulõtanu’ kodovüü’,ei olõ’ kõnd´nu’ kõllakuul,ei nu mars´nu’ maranakuul.Kõttu põnnu’ kõllakuun,mako haudnu’ maranakuun,selle saisnu’ sajakirä’,kulõtanu’ kodovüü’. Tekst: EKS 8° 3, 319 (138) < Kanepi khk – J. Erlemann (1877).

Postitatud Kanepi

13. OODA OODA… (anna aega ehtida)

* OODA OODA USMI [OSMAS?] PULL´kannata karolu [karuli?] härg –annit aigu kasvatada’,sis anna’ aigu ehitädä’.Suust tull´ suur´ or´k,mäe alt märikaru. –Kaegõ’ mii’ nuurimehi –nigu os´a’ oro veeren,nigu luga lumbi veeren.Kaegõ’ tõõsõ nuurimehi –nigu siini sita all,vana tatti variku all. Tekst:Continue Reading

Postitatud Kanepi

12. OH NEID KALLIT ANDIT

* OH NEID KALLIT ANDITkirivit kindit,kulla’ viirde koedu’,vasõ’ viirde valõdu’.Peräst sai pini pidämä,heerits sälgä heitmä. Tekst: EKS 8° 3, 183 (21) < Kanepi khk – J. Erlemann (1877).

Postitatud Kanepi

11. ÄRÄ’ LÄÄ JA ÄRÄ’ TÕTTA (vastulaulmised)

* ÄRÄ’ LÄÄ JA ÄRÄ’ TÕTTA,ei mi inämb siiä’ tulõ’,siin omma aia’ arõnu’,ja katussõ’ ka kakõnu’,saina’ saviga paigatu’,ja nulga’ nuijõga toetu’.Ei mi inne siiä’ tulõ’,kui noorik nulka lätt,sis tuu vadsa vaopiiu,sõira tuu tsõõri suuru.Mis sa tõit mi velele?Nelli kirstutulbakõist,kats´ kasõlavvakõist,kivi’Continue Reading

Postitatud Kanepi

10. KES SU KOIRA SIIÄ’ KUTS´ (vastulaulmised)

* KES SU KOIRA SIIÄ’ KUTS´,kes su pini siiä’ pett´,mii’ suurtõ sukku,mii uhkõdõ hõimu?Mii’ suun suurõ’ mehe’,mii’ hõimun hõpõkübärä’. Peigmees: Sandi’ mullõ sõna tõiva’,kerjäjä’ jo kanni’ keele,ütli’ neidu ülikur´a,ülikur´a, ülihalva,ütli suuhtõ tulõ tekev,keele perän pirru kiskvat,lagipään lõmmu lahkvat.Tuudi ku tutikContinue Reading

Postitatud Kanepi

9. MELLES TI TSÕDSÕL KÜHMÄSÄLGÄ? (kaasitamised)

* Peigmehe poolt: MELLES TI TSÕDSÕL KÜHMÄSÄLGÄ?Teokotti kandõ’õn.Melles ti tsõdsõl käe’ kärnäl?Teoleibä lõigatõn.Melles ti tsõdsõl jala’ kõvõra’?Teotiid kõndidõn.Tennäke’ ti mii’ velle,avvustagõ’ hahkasärki,kes võtt´ sao [sauu?] saisamast,igitammõ istumast.Oll´ tä jäänü’ järve viirde,unõtanu oja viirde,jäänü’ ku jänes murulõ,vana ratas vankrõ ala. PruudiContinue Reading

Postitatud Kanepi

8. TSIIH, TSIIH PARAS, PARAS

* TSIIH, TSIIH PARAS, PARAS,Paras, paras mi memmele,kes käsk´ kõrdsin kitteledä’:mul om kolmi tüterida,kõik´ na saiva’ ka mehele,üts´ sai luvvasepä sellile,tõõnõ korsnapühkjä pojalõ,kolmas kokõ kutsarilõ. Imä jäi kodo kopõrdama,lavva taadõ lapõrdama,minnij iksõ mehe koton,meheimä kõrval kaiõ.Mes sa ikõt mu minijäkene?MisContinue Reading

Postitatud Kanepi

8. PIDÄGE’ KINNI’, PEIUPOISI’

* PIDÄGE’ KINNI’, PEIUPOISI’,laskõ’ saista’, sajarahvas,las ma kae, las ma katsu,kas om minnij meeleline,pojanainõ naarulinõ.Kas om tubli tuurilõ,paras paarõl pangõlõ.Kas taa mass mii’ meeste vaiva,hulga hobõstõ ajamise.nuur´miis´ kulut´ kuvvõ’ saapa’,hobu kulut´ kuvvõ’ ravva’,tuudi kui tutik tarõ lävele,lasti kui latik põrmandulõ.Continue Reading

Postitatud Kanepi

7. ÄRÄ’ VIIDI VIIVIDÄJÄ

* ÄRÄ’ VIIDI VIIVIDÄJÄ,Kaokoogu kangutaja,ussõlingi liigutaja,veivä’ mi võiutegijä,varastiva’ vadsaküdsäjä.Viidi suurt suud pite,lagõ’õt laant pite,kon ei kuulõ’ kukõ hellü,tõsõ tarõ tõlva hellü,muud ku hundi undamine,vana karo röökimine. Tekst: EKS 8° 3, 287 (108) < Kanepi khk – J. Erlemann (1877).

Postitatud Kanepi

6. EMÄKÕNÕ, MEMMEKÕNÕ

* EMÄKÕNÕ, MEMMEKÕNÕ,tulõ’ iks vällä kaema,kas om minnij meeleline,pojanainõ naaruline;kas om tukõv tuuvrilõ,paras viipaarilõ.Ei saa’ rotist ruvvakiitjät,Padakunnast paamõskjat.Langu’ uvvõ’, langu’ noorõ’,vahivastatsõ’ umatsõ’,tunnõt võtta’, tunnõt hoita’,ärä’ anna’ sulastõ sundi’,näidsiknäidu näägutada’.Mii’ pruut´ om väikene,nimessist om niidikene,keskest keerukablakõnõ.Panõti’ vett vidämä,panõti’ kandma kaalapuid,anna eiContinue Reading

Postitatud Kanepi

5. VEEGE’ NO SÕNA VESILE

* VEEGE’ NO SÕNA VESILE,vesi, vii sõna vellele:pangõ’ no linnassõ’ likku,odra’ otsõldõ ojja.Nooriku kõttu korgõnõssa,põllõpaela paisunõssa. Tekst: H III 26, 317 (9) < Kanepi khk, Kooraste v – J. Tedder < Ann Lubi (1895).

Postitatud Kanepi

4. KÜL’ OM KIRSTUN KIREVIID (veimevaka juures lauldud)

* KÜL’ OM KIRSTUN KIREVIID,kaanõ all kalliid.(ei) Olõ’ tennü’ teräsalvõ’,palka masnu’ jahumati’.Esi’ tennü’ till´ukõnõ,kudanu’ kõik´ kullakõnõ.Tei no teolõ minnehen,kudi kodu tullõhõn.Säädse peele’ piiri pääle.külä karjussõ’ kaki’ langa.Sääl aigu arutõn,poolõ päivä pästehen.Siski om kirstun kireviid,kaanõ all kalliid. Midä no sitta kittelet,asjanda’Continue Reading

Postitatud Kanepi

3. TUU’ TULD, LÄÜTÄ’ PIRDU (vastastikku kaasitamine)

* TUU’ TULD, LÄÜTÄ’ PIRDUkaas´kide vatsku kaia’,kas om sisen sika villa,vai om vahel vas´ka karva. Tõine hõim vasta: Pistä’ sa pirdu persehe,tuli karvulõ kaota’.Nii meil koogi’, kui mi küdsi,nii meil vadsa’, kui mi vali. Tekst: H II 56, 937/8 (4b)Continue Reading

Postitatud Kanepi

2. VELLENAINÕ LINNUKÕNÕ (õpetus mõrsjale)

* VELLENAINÕ LINNUKÕNÕ,olõ’ sa ommugu usina,inne valgõt varajanõ,jätä’ küdü külle pääle,nadu armas ahju pääle,võta’ kukku’ kuatiidä,Võta’ astu’ aidatiidä.mine’ sa laudalõ mäele,lövvät sa lehmäle vasika,lambal paari tallõkõisi,tuu’ rüpüle mäele,kanna’ põllõl põrmandulõ.Tuu’ tallõ taadõ kaia’,vasikas memme vaadata’.Sis olõt ää äiä meelest,äiä meelest,Continue Reading

Postitatud Kanepi

1. KELLES SEO KIBU MINNE’ESSA (rahakorjamine, tänamine)

* KELLES SEO KIBU MINNE’ESSA,kelles seo kappa kaldanõssa?Küläpoisilõ hääle,korgõhillõ kübärille,saabasseere sirgõhillõ.Et sa no juu’, et sa maidsa’,kül’ om makus makõkahi,kül’ om sakõ sajakahi!Inämb om mettä ku vettä,inämb esä õluta ku vele viretä. Veli läts´ vettä tuuma,tsõdsõ viretä varasti,tsõdsõ haari haanikust,nägiContinue Reading

Postitatud Kanepi