1. TPRUU RIIGA RITKU PERRÄ (Urv, Krl)

Urvastõ/Karula

Laulumäng. Ritkukakminõ

Mängjä’ istusõ’ muro pääl tsõõrin, jala’ pikän, kässiga ütstõõsõ pihast kinni’ hoitõn. Tsõõri kesken, pako otsan istus miis, kepp käen ja kott ola pääl, tuu om ritku perremiis.

Tõõsõlt puult, kavvõmbast, tulõ tõõnõ miis, kaabu pään, kott kangli all ja lapju käen. Lüü piidsaga esi’ õhku, kõnd ümbretsõõri ja laul.

TPRUU RIIGA RITKU PERRÄ,
lüü’ hobõst, hoia’ hinnäst,
tuu’ pütt suula,
kats püttü kaupa.
Är’ võtt’ Võnnu liina,
tagasi Tartu liina.

Maalõ murri musta sarvõ,
painutõlli paadi sarvõ
viinavaati veten,
ollõvaati otsiõn.

Ja ritku perremehe ette saisma jäien ja lapjuga vasta maad põrutõn küsüs tä kõvastõ:
Tulõja: „Tere’, tere’, peremiis, mis kaupa sul õigõ’ um?”
Perremiis vastas: „Piite, peterselle, uguritsõ ja nakriid.”
Tulõja küsüs: „Kas nu jakkus rohkõʼõllõ, et ku möösi’ mullõ kah?”
Perremiis: „Kos sa nuu’ panni’, mis ma sullõ iilä’ anni?”

Kauplõja: „Mul tull’ pall’u s’aksu:
veli Vinnemaalt,
sõsar S’aksamaalt,
tütär Türgimaalt,
poig Poolamaalt,.

Lätsi sõs merde mõskõmaie,
ojja uputõmaie,
poodi vette vaava väidse,
kaodi kalli S’aksa väidse.

Naksi väist otsimaie,
kalli perrä kaibamaie,
vaiu’ sõs hõtsku peterselli’
uppu’ är’ uguritsa’,
nakrõ’, peedi’ oja põhja!

Perremiis sis lupas ja ütles: „Võta’ sõs võta’, viil seo kõrra.”
Ja miis nakkas sis edimädsen rian istja iin kaibma, esi’ laul tuu man:

„Kaava, kaava kallist maast,
tsungi, tsungi sügäväst söödüst,
jummal andku’ juurikiid,
Pühä Maarja maraniid.”

Tüü olõ-õi sukugi kerge, miis kaib ja higistäs, tõmbas ritku (tuu om mängjit) käsist, a tuu om nii kõva, et mitte ei anna’, selle et järgmäne mängjä pidä tõist kõvva piha ümbrelt kinni’. Vaest sis, ku kaibja küländ higistänü’, lask tõõnõ käe’ vallalõ ja miis või uma’ ostõdu’ rida’ üles tõmmada’ ja är’ viiä’. Mäng või kestä’ niikavva, ku riktu om.

A egä rida iin piät miis vahtsõst kaibma ja laulma:

„Tpruu Riiga ritku perrä,
lüü’ hobõst, hoia’ hinnäst,” j.n.e.

Viis: RKM II 65, 432 (125) < Urvaste khk, Vana-Antsla v – S. Porosson, A. Garšnek < Helmi Vill 53 a (sünd 1904) (1957).
Tekst: RKM I 13, 520/2 < Urvaste v, Karula (Vana-Antsla v, Kabela k) – Anna Pärsimägi < Leena Liba (1976). [vrdl. ERA II 147/50]

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq