Blogi arhiiv

25. Pulmalaulud

Postitatud Räpinä

24. Pulmalaulud

Postitatud Räpinä

23. Pulmalaulud

Postitatud Räpinä

22. PULMA JA PULMAKOMBÕ

* KULLÕMINEKullõja ja sobitaja saadõte sis ja sinna, kui es olõ viil nooril hindel asä ärä plaanitsetu ja saadõte kah sis kui noorõ olliva paare minekuga nõus. A vana olliva kas tollõ vasta, vai üldse es olõ viil vanalõ paareminekostContinue Reading

Postitatud Räpinä

21. MII’ TSÕDSÕ, HÄÄ TSÕDSÕ (mõrsja kiitmine)

* MII’ TSÕDSÕ, HÄÄ TSÕDSÕ,Tull´ ta mängen mäele,tull´ ta tands´en tarõlões lüü’ ulli ussõ ala,väikokõista väreti ala.Võtt´ iks üskä, hüpütelli,võtt´ iks kaala, kargotõlli,pand´ ta peele’ peränukka,peränuka akna ala,kudi kangast kolinal,vidi kangast virinäl.Vidi kangast viie nitsega,kudi kangast kuvvõ nitsega.Mis sul vigaContinue Reading

Postitatud Räpinä

20. MII’ VELEL HÄÄ’ HOBÕSÕ’ (peigmehe kiitmine)

* MII’ VELEL HÄÄ’ HOBÕSÕ’,minnä’ tahi’ mi hobõsõ’,karata’ kaarasüüjä’,püsü ei vesi villa pääl,linaseeme’ lihi pääl,ärä’ pilvist haan´a seivä’,vika’kaarist vii jõiva’.Kui sii ruuna piisü minemätulda leivä’ tuima’ ravva’kibõnida külmä’ kivi’leivä’ liiva liinamuatükü’ Moskõvahe. Tekst: EÜS IX 1444 (24) < Räpina khk,Continue Reading

Postitatud Räpinä

19. JAAN, HELLÄ VELEKENE (peigmehele kaasitamine)

* JAAN, HELLÄ VELEKENE,mina ütle sinolõ,mõistat võtta’, mõista’ hoita’,ärä’ anku’ külä naarda’,külä naarda’, lastõ laita’,,külä kar´ustõ kadsatada’öödsiliste üles aia’.Oppa’ ulli ussõ takan,noomi’ nuuri nulga takan,ärä’ sun´ku’ sulastõ kuuldõn,n´aagutagu’ näütsikide näten,ärä’ käägu’ kärkin tarõna,sõrmi murdõn morola.Kui ta küdsä nädsä leevä,ärä’ söögu’Continue Reading

Postitatud Räpinä

18. MEIL UM MIISTA, MEIL UM MIILTÄ

* MEIL UM MIISTA, MEIL UM MIILTÄ,meil um päädä kübärätäüs,ega ei essü’ hirre man,kogahõllõ’ koogo man.Ärä’ püüd iks Pühäjärve,ärä’ laap´ iks laja järve.Sööge’, langu’, joogõ’, langu’,sööge’ mi suurõ järve sudakiid,laja järve latikiid,säläjärve säüniid.Ärke’, langu’, puuhu pankõ’,ärke’ laskõ’ lavva ala,ärke’ kakkõ’Continue Reading

Postitatud Räpinä

17. TULÕ’ ÜLES HUMMOGULTA (kaasitamine mõrsjale)

* TULÕ’ ÜLES HUMMOGULTA,varra inne valgõt,panõ’ tuli latõrnahe,mine’ lauta kaema,kas um poiga poolikul,kas um last lambal.Tuu’ vas´k vanõmba nätä’,till´o tallõ taadi nätä’.Imä sul vana väetikene,ei saa’ sanna saatõmada’,lavalõ ilma avitamada’,aja’ imä aho pääle,vii’ mano villavakk,kanna’ mano kakutu kuutsli. Tekst: EÜSContinue Reading

Postitatud Räpinä

16. KAS TAA MÜGER LEEVÄ MÜTT (kui pruut väga väike on)

* KAS TAA MÜGER LEEVÄ MÜTT,padakonn paa mõsk,kül’ ta palas pata mõskõn,sulas soola maitsmistõ,kül’ ta upus uaaida,kaos kapstalehe ala.Velekene helläkene,tii’ till´o redelikene,vala’ vaskivarvakõnõ,minkas otsit uaaiast,kaet kapstalehe alt. Tekst: EÜS IX 1440 (18) < Räpina khk, Meeksi v, Naha k –Continue Reading

Postitatud Räpinä

15. KAS TAA MII’ VÄÜ (kaasikõlõmine peigmehe laituseks)

‘ KAS TAA MII’ VÄÜ,mii’ tsõõrik tsõdsõmiis´?Pää täl ku päsüläperä,hamba’ ku rihäpidime’,nõna ku nõglatuus´,suu ku soe sitamulk.Olõ-õi iin umma hobõst,vehmerinä vele hobõst,kõik´ uma’ küläst küsütü’,vallast vällä valitu’.Täku’ iin täi süüdü’,mago mart´kil aetu,regi perän pinirõõbõh,kaustvitsa’ kassi riistast,tingu’ täl pöksenä purõlõva’,täi’ haukva’Continue Reading

Postitatud Räpinä

14. PAEKÕ’ PARRÕ’, TAAKÕ’ TALA’

* PAEKÕ’ PARRÕ’, TAAKÕ’ TALA’,sisse tuudi sivvunõna,lõhnaga [lagipääga, lõugõga?] ta lõmma lahk,kirvõga ta pirda kisk.Kos mi pall´a panõmõ’,kos mi alastõ ajamõ’?Ahjo ajamõ’,sääl tuli palotas,parsile panõmõ’,sääl suits suuds´otas. Tekst: E 82254 (5) < Räpina khk, Meeksi v – Lehti Karindork <Continue Reading

Postitatud Räpinä

13. KUULI KÜL’, ET OLLI KURI (kuri pruut)

* KUULI KÜL’, ET OLLI KURI,näie kül’, et olli näri,kõgõ sund´e sulasit,näägutõli näütsikit.Karas´ kar´alastõ pääle,tõi puid, tõrõl´ muid,ai’ ahju, haugeteli,käve’ kärken tare mööda,sõr’mi muralden moro pidi.Alta põrmandu põrut´e,lahti leie laest palgi,leie hullu ussõ ala,nõrgakõsõ nõgõsihe.Es võta’ üskä hüpütellä’,es võta’ kaalaContinue Reading

Postitatud Räpinä

12. HELSE, HELLÄ SÕSARAKÕNÕ (paha ämm)

* HELSE, HELLÄ SÕSARAKÕNÕ,saat pininuki perrehe,raudnõna rahvahe.Sul on ämm sääl äkiline,iin sul juuskva’ hiiretii’,katsipidi kassitii’.Tulõt sa üles hummogult,varra inne valgõ’õt,kängit ala aujala’,pääle kängit pääväjala’;ei läpe’ otsi’ ojavett,ei läpe’ kaia’ kaavovett,vii’ silmillä veerüsse’,tõõsõ’ sarnulõ satassõ’,kolmanda’ rüppü rühk´vä’.Annat sa ussõlõ olut,saadat vettContinue Reading

Postitatud Räpinä

11. KAE’, IMÄ, KAALI ALA (kui minia ei meeldi)

* KAE’, IMÄ, KAALI ALA,nuhi’, imä, nuku ala,kas om nuia nuku all,kas om kaigast kaali all,vai tõlva tõõsõn käen.Kas om mini meeleline,pojanaan´e poolõline.Olõ-õi mini meeleline,ei pojanaan´e poolõline.vii’ vällä Viksi kätte,tuu’ vällä Tuksi kätte,lasõ’ Viksilla vidädä’,lasõ’ Tuksilla tukistada’.Ei olõ’ kõn´nu’ kõllatiidä,eiContinue Reading

Postitatud Räpinä

10. NÄIOKÕNÕ NOORÕKÕNÕ

* NÄIOKÕNÕ NOORÕKÕNÕ,kävevä’ sul kuvvõ’ kos´a’,nädälil viie’ viina’,es mõista’ sa kotost karata’,mõista’ paika panõskõlla’.Tulli jo orik orosta,märikahõr mäe alt,vei iks ärä’ mii tsõdsõ,kanni äräa imekana.Vei iks naas´e muilõ mailõ,linnu muilõ liivakile,koh es tiiä’ niidü nimme, tiiä’ sõõru sõõm´onimme.Niitü iks tiis´Continue Reading

Postitatud Räpinä

9. MIS TI, SANDI’, SAAJO PIÄTE’

* MIS TI, SANDI’, SAAJO PIÄTE’,tsianaha’, naisi võtatõ’,teil oma’ huunõ’ hulgõ-halgõ,tsiapaha’ tsilgõ-ts´algõ.Aia’ teil haosta tettü’,tarõ toet tunglil.Teil olli’ iks madala’ maja’,olli’ teil kasina’ kaartõ’.Tulkõ’ tii’ iks tassa tarrõ,hillä hellä huunihe,madala’ olli’ teil majategijä’,kasina’ kaartõlüüjä’. Tekst: EKS 8° 4, 101 (7)Continue Reading

Postitatud Räpinä

8. NÄIOKÕSÕ’ NOORÕKÕSÕ’

* NÄIOKÕSÕ’ NOORÕKÕSÕ’,kas taa mii’ väü,mii’ tsõõri tsõdsõmiis´?Hobo iih hiirekene,miis´ pääl paunakõnõ. Kirp täl kenä hobõnõ,täi till´o täkokõnõ.sikk sõõd´oruunakõnõ.Velel külh hää’ hobõsõ’,suurõ’ ruuna’, pakso’ paadi’.Näiokõsõ’ noorõkõsõ’,meil om veli hoolõline,hoolõline, meeleline,tennü’ ollõ umah kotoh,mõdu um´eh mõttis.Tull´e üles hummongulta,varra inne valgõ’õta,heit´ hiirolõContinue Reading

Postitatud Räpinä

7. NÄIOKÕSÕ’ NOORÕKÕSÕ’

* NÄIOKÕSÕ’ NOORÕKÕSÕ’noorõkõsõ’, nõrgakõsõ’,kaegõ’, kas taa mii’ väü,mii’ tsõõri tsõdsõmiis´ –pää ku pähnämõts,jala’ all kui aholuvva’,nõna ku naistõ nõglatuus´,suu ku soe sitamulk.Kaegõ’, kas taa mii’ väü,mii’ tsõõri tsõdsõmiis´.Velekene noorõkõnõ,noorõkõnõ, helläkene,miä tõit mii tsõdsõlõ? –Tsõõritsuvva’, veeriviiso’,pääle paari päternit,sõlõ tõit ku soeContinue Reading

Postitatud Räpinä

6. NAKAS NÄIO KASUMAHE (nooriku kiitmine)

* NAKAS NÄIO KASUMAHE,siidipää sirgumahe.Tulli orik orosta,pal´aspää paio alt.Vei iks meil küläst kütse mar´a,veerest vei verevä mar´a. Velekene, noorõkõnõ,viige’, viige’, ei murõhta’,kasigõ’, kasigõ’, ei kahitsõ’,viige’ küllä kösterist,paio ala papista.Mii’ iks tsõdsõ hoolõline,hoolõline, meeleline,kõõ iks kõn´nu’ kõõvistoh,kõõ uiknu’ uiboh:Noori meesi, võta’Continue Reading

Postitatud Räpinä

5. TULLI ÜLES HUMMONGUL (kosjahobu kaebamine)

* TULLI ÜLES HUMMONGUL,inne varra valgõ’õl.Lätsi sulgu, suiõ hobõsõ,löüse hiiro ikkõvat,laugi vettä laskõvat,mustakõsõ murõhtavat.Mina küündü küsümaie,mina nõssi nõudõmaie: „Mis sa ikõt, hiirokõnõ,lasõt vettä, laugikõnõ,murõhtõlõt, mustakõnõ?“„Kuulõ’, peenü’ perremiis´,hellä haan´a heitijä,kalli kaara kandija,innemb ma sõõd´a sõa all,veerü venne väe all,kui veerü veleContinue Reading

Postitatud Räpinä

4. KAS TAA MASS MII VAAV´A

* KAS TAA MASS MII VAAV´A,mii’ vaav´a, meeste vaav´a,mii’ hulga hobõstõ vaav´a,pääle katsa kaasike vaav´a.Är’ no iks mass mii’ vaav´a,mii’ vaav´a, meeste vaav´a,mii’ hulga hobõstõ vaav´a,pääle katsa kaasike vaav´a.Tühält lätsi, tükü tõiõ,ao viidi, as´a saiõ,tõi kodo kukukõsõ,moro pääle munakõsõ,ussaida ubinakõsõ,saiõContinue Reading

Postitatud Räpinä

3. ETSA TANDS´KÕ’, TARGA’ MEHE’

* ETSA TANDS´KÕ’, TARGA’ MEHE’,kõnd´kõ’, mehe’ kõrralidse’!Ammu’ oodit sedä aigo,kunas saava’ velel saja’,kunas tulõ tuu tunnikõnõ,astus tuu aokõnõ.Saamõ’ kalli’ karata’,piinü’ illo pidämä.Kaki saapa’ karatõh,pei kängä’ pillatõh.Visksi kondsa’ kua pääle,talla’ tarõ har´a pääle.Olkõ’ terveh hää veli,tegi saja külälegi,rõõmu ristirahvalõ.Häste tegi hääContinue Reading

Postitatud Räpinä

2. OH MU HÜVVI ANDIT

* OH MU HÜVVI ANDIT,kirivitä kindit!Mõtli ma herräle heitä’,mõtli ma säksolõ saata’,mõtli heitä’ esändile –saiõ no sand´ele jaka’,saiõ heitä’ hilbakile,närdsokõnõ näläkile,palakõnõ pal´akilõ. Tekst: EKS 4° 4, 150/1 (20) < Räpina khk, Veriora v – Joh. Kotli < Tsia Anne (1877).

Postitatud Räpinä

2. Pulmalaul (Räpina)

Postitatud Räpinä

1. OH MI TSÕDSÕ, OH MI TSÕÕRI! (Halvale mehele)

* OH MI TSÕDSÕ, OH MI TSÕÕRI!Kes käsk´ sul kinäste kävvü’,üle nurmõ nobõ’õhe,üle välä väle’ehe,üle silla sirgõ’õhe?Sääl sinno nälägu’ näivä’,pal´agu’ panni’ tähele.oh mi tsõdsõ, oh mi tsõõri,kas mi taalõ tsõdsõ kasudi,taalõ Annõ avvustõli,taalõ suurõlõ soelõ,taalõ pikäle pinile,kiriväle kirepile,valgõlõ valõpilõ.Oh miContinue Reading

Postitatud Räpinä