Blogi arhiiv

16. VELEKESE’ NOORÕKÕSÕ’ (Vst) (Kalapüük. Imemaa)

Vahtsõliina Kalapüük. Immemaa VELEKESE’, VELEKESE’ NOORÕ-JU-KÕSÕ’,alta juurtõ jõgi ju joosi,kala’ kulda jõõna olli’ –havvõl suurõ’ laugi’ otsa’,purdukõisil kirivä’ küle’.Võtkõ’ võrku, poisikõsõ’,haargõ’ nuuta, noorõ’ ju mehe’,püüdke’ kallu kullatsida,hõbõhõtsi hõrnakõisi,kubijidõ kurgu ju võida’,okõmanni huuldõ võida’.Anna’ aigu adra ju säädä’,vannu vangõrdõ paranda’.Edo meilContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

15. KU MA NAKKA MÕTÕLÕMA (Vst) (Pühad sulased. Kalapüük)

Vahtsõliina Pühä’ suladsõ’. Kalapüük. (Kodolda neio kutsminõ) KU MA NAKKA MÕTÕLÕMA,mõtõlõma, ütelemä,vii’ silmile veerüse’,tõõsõ’ sõrmilõ satasõ’ –saa külä hobõstõ ojota’,valla varsu vallatõlla’.Sääl püüdvä’ pühä’ suladsõ’,heitvä’ nuuta noorõ’ mehe’,võrku Võnnu poisikõsõ’.Mitutuhat tullõnõssa,mitusada saiõnõssa?Üts sai lutsu, tõõnõ maimõ,kohe ne’s pandanõssa?Panti kiimä padasõhe,kullatsõheContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

5. KURI LUGU TULL’ KUNINGISTA (Vst)

Vahtsõliina Sõalaul Var (viis 2): KURI LUGU TULL’ KUNINGISTA,vainulugu valitsõjist,lõivu linnu lõukõsta,pääsü pääväminekusta.Kelles kõrda sõtta jo minnä’?Sõsarõl kõrd sõtta minnä’,vellel noorõl kodo jäiä’.Istõ sõsar ehtimähe,kääni jalga kängimähe,Esi’ tä ehe, esi’ tä iki.Nakas’ veli mõtõlõma:miä sõsar sõan tege –sõan om püssäContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

10. IMÄL OLLI ÜTSI LATSI (Vst) (mehehukkaja)

Vahtsõliina Mehehukkaja IMÄL OLLI joo, ütsi latsi joo, hai hai li loo, ütsi latsi joo.Ütsi latsi joo, hüä latsi joo, hai hai li loo, hüa latsi joo.Tahtsõ meestä joo, meelelistä joo,kaasa kaala- joo, arvulista joo,kõgõ liina joo linnuskõlli joo,kõgõ turuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

10. OH TII’ ULLI’ NOORÕ’MEHE’ (Vst) (Kuldnaine)

Vahtsõliina Kuldnaanõ OH TII’ ULLI’ NOORÕ’MEHE’,taiulda talopoja’.Tahtsõ’ tii’ puusta naista tetä’,taropakust tahoda’.Panni’ kulla palgõhõs,hõpõ iä ilosas.Kuld sulas soolamaitsõh,hõpõ hõõrus hõlma võttõh.Jääs kuld jäle pääle,satas hõpõ sammu pääle.Olli mul ütsi väiku vell’o,esi’ till’o, esi’ terävi,tuu hõpõ maast võtt’e,kulla sai sammu päältä.VeiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

6. ISTÕ MA ILMA VEERE PÄÄLE (Vst) (Tähemõrsja)

Vahtsõliina Tähemõrsja ISTÕ MA ILMA VEERE PÄÄLE,tulli ma üles hummongult,inne varra valgõt.Lätsi mõtsa kõndima.Näie ma kurõ kündevät,harakat näi äestävät.Võti ma kurõ kaala piten,võti haraga handa piten.Tõiõ kodo imä kätte.Imä pand’ salvõ kasumaja villavakka vinnümä.Kurõst kasvi kuldanäio,harakast sirgu priski preili.Kiä tull’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

5. TULLI ÜLES HUMMONGULTA (Rp, Vst) (Tähemõrsja)

Räpinä/Vahtsõliina TULLI ÜLES HOMMONGULTA,varra inne valgõta.Lätsi mõtsa kõndimahe,hummongulta hulkimahe.Näie kurõ kündvät,käre äkli käändvät.Võti ma kivi kivistikust,võti kannu kannustikust,kurõ lei maaha kopsahti,käre maaha käpsähti.Vei ma kodo imä kätte,anni kotoh armu kätte:„Imäkene helläkene,küdsä’ kurgõ, keedä’ kärge.“Imä pand’ salvilõ kasuma,villavakka vinnümä.Kurõst kasvi korgõContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

4. LÄTSI MINA NURMÕ LINNA KAKMA (Vst)

Vahtsõliina Linakakminõ * LÄTSI MINA NURMÕ LINNA KAKMA,joeda, joeda aliloo,linna kakma jo, linna kakma jo.Linna kakkuh mina likõs saiõ.Tahtsõ minnäq kodo kuivatamma.Kubijas sis kur´alt kärkimä:(kordus: kärkima mu jo, kärkima mu jo)„Päiv ei olõq luuja lännüq viil!“Küürüdi sis õks ma jälkiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

17. KELLES NJOOQ SUURÕQ NURMÕQ (Rg, Vst)

Rõugõ/Vahtsõliina Vele nurmõq. Põimulaul. Imä ikk tütrit 1. 2. KELLES NJOOQ SUURÕQ NURMÕQ,kelles njooq lajaq väläq?Miiq velel suurõq nurmõq,miiq velel lajaq väläq.Suurõq nurmõq, suuveereq,lajaq väläq, lakõveereq.Lõpõq, nurm, lõpõq, põllukõnõ!Kui iks lõpõ-i, siiäq jätä,jätä kurõ kumardõllaq,mustal tsirgul muna luvvaq,hääl tsirgul havvutõllaq.MinoContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lõunõq

11. LÕPÕQ, LÕPÕQ, PÕLLUKÕNÕ (Vst)

Vahtsõliina Õdagu ilo. Hää helü. Põimulaul LÕPÕQ, LÕPÕQ, PÕLLUKÕNÕ,kui ei lõpõq, siiäq jätä,tsirgu süvväq, tsirgu juvvaq,musta tsirgu muna luvvaq,haha tsirgu havvutõllaq,kirivä tsirgu keerutõllaq.Saavaq tsirbiq saisõmahe,esiq hellä istumahe,peenükeistä pilutama,udsuhammit umbõlõma.Õdakulla hüä lauldaq,hüä viluh veerütelläq,kumu kuulus kavvõdahe,helü viie verstä taadõ.Kohe kumu kuulunõssa,koheContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

10. LÕPÕQ, LÕPÕQ ,PÕLLUKÕNÕ (Vst)

Vahtsõliina Põimulaul LÕPÕQ, LÕPÕQ, LÕPÕQ, PÕLLUKÕNÕ,lõpõq, lõpõq, lõpõq lõpõtõh,vaoq, vaoq, väli, vääräteh!Kui ei, kui ei lõpõq, siiäq jätä,musta, musta tsirgu muna luvvaq,haha, haha tsirgu havvutõllaq,korgõ, korgõ kurõ kumardõllaq. Viis: SKS, Lindpere 9 (14) – Vastseliina khk, Misso v, Viitka kContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

4. AJAGÕQ MÕTSA KAR´AKÕSÕQ! (Vst)

Vahtsõliina Kar´ussidõ laul AJAGÕQ MÕTSA KAR´AKÕSÕQ,korgõ mõtsa kir´akõsõq.Milles ei mõistaq mõtsa aiaq,karja mõtsa kallutõllaq?Mõtsan müügväq mur´o-lehmäq,mõtsan kaos kar´as-lehmä,tähü-lehmäq tänitäseq.Ajagõq mõtsa, jätku-iq maalõ,kaegõq iks päävä pääle,päivä kulla korgõna,suurõ suvõ süümaon.Ajagõq mõtsa kar´akõsõq,ajagõq süütü lehmäq süümä,ajagõq üten lehmäq juuma.Ärq ti ots´kuq upinhaina,kaegu-uiqContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

1. LÄÄMIQ ÄRÄQ NEILT MAILT (Vst)

Vahtsõliina Talgo kodominegilaul LÄÄMIQ ÄRÄQ NEILT MAILT,neilt mailt, neilt puilt,neilt mailt, mar´atsilt,neilt puilt, punatsilt.Jätkeq maaq Maariagaq,puujuurõq Jumalagaq.Läämiq kodo küdsetüle,küdsetüle, keedetüle,koh sai parmust pall´o lihha,kiholasõst kümme kinki,koh andas viina viländ juvvaq,olt ilma ostõmadaq.Läämiq, läämiq lauldõhna,kaasitamiq karatõhn.Tereq livvaq, tereq lavvaq,tereq ussõq, uibudsõq,tereqContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

3. KELLE SII TALGO? (Räp, Vst)

Räpinä/Vahtsõliina Talgoliisi süük´ KELLE SII TALGO, TALGO?Sii om külämeeste talgo, talgo.Miä tapa talgos?Tapa mahaq maasiklehmä,kiso mahaq kiräslehmä.Jäi nüssik nuutskmahe,kurnurätt´ kuukmahe.Egaq taa-ks nüssik ikõ-õs,egaq kuugu-s kurnurätt´.Tuu iks ikk´ lehmänüsjä,kuuk´ piimäkurnaja. Viis: EÜS IX 1358 (341) < Räpina khk, Naha k –Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lõunõq

7. PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ (Vst)

Vahtsõliina Päiv * PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ,seledäq ilma,kuludaq kulda,karratsõst kambrõst,vasitsõst vankrist,kullatsõst koplist,hõpõlivva perä päält. Tekst: E 54236 (5) < Vastseliina khk ja v, Tsäpsi – J. Sandra (1924).

Sildid ,
Postitatud Hummok