Blogi arhiiv

18. NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’ (Plv) (Kuld jälje peal. Sepp)

Põlva Kuld jäle pääl. Sepäle NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’,eläge’ ti suvi hüvilde,siigi aigu arma’ahe,siigi tunni tulõvahe.Kõnkõ’, näio’, kõrvitsikku,pankõ’ jalga paaritsikku,pankõ’ ti jäle’ järre’,pankõ’ ti sammo’ sakõ’.Miä teil sammolõ sadasi,miä jäie jäle pääle?Kulda jäie jäle pääle,hõpõ sammolõ sattõ.Kiä kulla maast võti,hõpõ sammolta salasi?OlliContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

17. MA TII TIID TRIIBULIST (Krl) (Kuld jälje peal)

Karula Kuld jäle pääl 2. MA TII TIID TRIIBULIST,ma tii marjavarsilist,kost iks mustõ muu’ kävve’,kost kävve’ kängälätse’,iitti’ iluelmeletse’,sõkki’ suurõsõlõlõtsõ’.Säält käü ma kängäde,sõku ilma sõlõdõ.Mis sattõ sammu pääle?Kuld sattõ sammu pääle,õpõ jäi jäle pääle. Viis 1: ERv 187 (1393) (SKS, LähteenkorvaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

16. VELEKESE’ NOORÕKÕSÕ’ (Vst) (Kalapüük. Imemaa)

Vahtsõliina Kalapüük. Immemaa VELEKESE’, VELEKESE’ NOORÕ-JU-KÕSÕ’,alta juurtõ jõgi ju joosi,kala’ kulda jõõna olli’ –havvõl suurõ’ laugi’ otsa’,purdukõisil kirivä’ küle’.Võtkõ’ võrku, poisikõsõ’,haargõ’ nuuta, noorõ’ ju mehe’,püüdke’ kallu kullatsida,hõbõhõtsi hõrnakõisi,kubijidõ kurgu ju võida’,okõmanni huuldõ võida’.Anna’ aigu adra ju säädä’,vannu vangõrdõ paranda’.Edo meilContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

15. KU MA NAKKA MÕTÕLÕMA (Vst) (Pühad sulased. Kalapüük)

Vahtsõliina Pühä’ suladsõ’. Kalapüük. (Kodolda neio kutsminõ) KU MA NAKKA MÕTÕLÕMA,mõtõlõma, ütelemä,vii’ silmile veerüse’,tõõsõ’ sõrmilõ satasõ’ –saa külä hobõstõ ojota’,valla varsu vallatõlla’.Sääl püüdvä’ pühä’ suladsõ’,heitvä’ nuuta noorõ’ mehe’,võrku Võnnu poisikõsõ’.Mitutuhat tullõnõssa,mitusada saiõnõssa?Üts sai lutsu, tõõnõ maimõ,kohe ne’s pandanõssa?Panti kiimä padasõhe,kullatsõheContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

14. LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE (Krl) (Saar merest)

Karula Meri. Saar merest. Imeline imänd LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE,hummogulla hulkumaie.Mis ma näie minne-en,koa sinnä’ saiõ-õn?Mere ma näie minne-en,saarõ sinnä’ saiõ-õn.Mis sääl merel keskel oll’?Tulp mere keskel oll’.Mis sääl tulba otsal oll’?Säng tulba otsal oll’.Mis säl sängü sisel oll’?Imänd sängü siselContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

13. MIS SÄÄL MERE KESKEL OLL’? (Hrg) (Meri õue all)

Harglõ Meri. Tsirkõ olu’ 2. MIS SÄÄL MERE KESKEL OLL’?Tulp mere keskel oll’.Mis sääl tulba otsan oll’?Säng tulba otsan oll’.Mis sääl sängü sisen oll’?Preili sängü sisen oll’Mis sääl preili üsän oll’?Lats preili üsän oll’Mis sääl latsõ peon oll’?Mõõk latsõ peonContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

12. TULLI TULLI ÜLES HUMMOKULTA (Vst) (Meri õue all. Tamm)

Vahtsõliina Meri õue all. Tamm TULLI, TULLI ÜLES JOS HUMMOKULTA,inne varra jos valgõ’õlta,Inne, inne varra jos valgõ’õlta,Karksi, karksi ussõ jos kaemaie,Mis siäl mis siäl ussõh olnõs?Meri ussõh olnõ’õs,salo jos saisi saina takah. Mis siäl mere veere pääl?Tamm oll’ mere veereContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

11. TAHTSÕ IKS PUUST NAIST TETÄ’ (Plv) (Kuldnaine)

Võromaa/Põlva Kuldnaanõ. Kao man kosija TAHTSÕ IKS PUUST NAIST TETÄ’taropakost tahuda’,lepäpakust lepütä’.Panni kulda iho ilos,panni no hõpõ palgõs.Lätsi siis patta pandama.Ega’ iks puust naist saa’,taropakost tahuda’.Lää ma merde kosja’õllõ,kalajärve kaemahe.Sai siis meresaarõ pääle.Kiä mul vasta puttunõssa,puttunõssa, johtunõssa.Neio iks vasta puttunõssa,karratsillaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

10. OH TII’ ULLI’ NOORÕ’MEHE’ (Vst) (Kuldnaine)

Vahtsõliina Kuldnaanõ OH TII’ ULLI’ NOORÕ’MEHE’,taiulda talopoja’.Tahtsõ’ tii’ puusta naista tetä’,taropakust tahoda’.Panni’ kulla palgõhõs,hõpõ iä ilosas.Kuld sulas soolamaitsõh,hõpõ hõõrus hõlma võttõh.Jääs kuld jäle pääle,satas hõpõ sammu pääle.Olli mul ütsi väiku vell’o,esi’ till’o, esi’ terävi,tuu hõpõ maast võtt’e,kulla sai sammu päältä.VeiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

9. ÜTS MEID LAULU LÕPÕTAGÕ’ (Vst) (Ilmatütar)

Vahtsõliina Neli neitsüt. Ilmatütär ÜTS MEIL LAULU LÕPÕTAGÕ’,tõõnõ armas alostagõ’,sõrmussist iks tinatsist,vasitsist vahelikast.Olõ-õs iks sõrmus meil tinanõ,vasinõ vahelinõ –tuu oll’ laulu langasist,pääl oll’ kirjo pärnäkirjä,seeh väiku’ virvekese’,kosinõda’ kabukõsõ’,uma kolga kullakõsõ’,uma veere virvekese’,olli’ nä iks pilvi peräh,istõ’ nelli neitsikeist,pääle viil katsContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

8. ISTÕ MA ILMA VEERE PÄÄLE (Rp, Rg) (Tähemõrsja)

Räpinä/Rõugõ Ilmanäio ISTÕ, ISTÕ MA NO ILMA VEERE PÄÄLE,kulla, kulla no joos kuu poolõ pääle.Poolõ, poolõ ma nu ilma ilostõlli,poolõ poolõ ma nu valda valastõlli.Kiä, kiä tull’ mu kodo kutsumahe?Esä, esä tull’ mu kodo kutsumahe.“Tulõ’, tulõ’ nu õks kodo, tütäreni,kallu’,Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

7. TULLI ÜLES HUMMOGULLA (Rp) (Tähemõrsja)

Räpinä Salmõ. Ilmatütär TULLI ÜLES HUMMOGULLA,varra inne valgõ-õta.Miä oll’ tüü mul edimäne?Suu oli suuri mõskimine,pää oli lakõ sugimine,jala käpe kängimine.Ai ma tii tiigi poolõ,ai ma jäle(‘) järve poolõ.Tõi ma juvva’ Jutikele,kanni vett ma Karessele.Miä löüsi minnenäni,kua ma kodo tullõnani?Näi maContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

6. ISTÕ MA ILMA VEERE PÄÄLE (Vst) (Tähemõrsja)

Vahtsõliina Tähemõrsja ISTÕ MA ILMA VEERE PÄÄLE,tulli ma üles hummongult,inne varra valgõt.Lätsi mõtsa kõndima.Näie ma kurõ kündevät,harakat näi äestävät.Võti ma kurõ kaala piten,võti haraga handa piten.Tõiõ kodo imä kätte.Imä pand’ salvõ kasumaja villavakka vinnümä.Kurõst kasvi kuldanäio,harakast sirgu priski preili.Kiä tull’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

5. TULLI ÜLES HUMMONGULTA (Rp, Vst) (Tähemõrsja)

Räpinä/Vahtsõliina TULLI ÜLES HOMMONGULTA,varra inne valgõta.Lätsi mõtsa kõndimahe,hummongulta hulkimahe.Näie kurõ kündvät,käre äkli käändvät.Võti ma kivi kivistikust,võti kannu kannustikust,kurõ lei maaha kopsahti,käre maaha käpsähti.Vei ma kodo imä kätte,anni kotoh armu kätte:„Imäkene helläkene,küdsä’ kurgõ, keedä’ kärge.“Imä pand’ salvilõ kasuma,villavakka vinnümä.Kurõst kasvi korgõContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

4. KES SÄÄL KUUSÕN KUKKUMANNA (Rg) (Tähemõrsja)

Rõugõ KES SÄÄL KUUSÕN KUKKUMANNA,kes sääl varikun vahtimanna?Neiu kuusõn kukkumanna,peiu varikun vahtimanna.„Tulõ’ maalõ, Marikõnõ,maalõ linda’, Liisakõnõ!“Tulli maalõ, kargsi tõlda,istõ siiditooli pääle.„Tere’, Mari, maalikängä,tere’, Kadri, kardasukka!Kas sa tulõt jo minulõ?“„Ei ma lähä’ Pääväle –Päiv näge pall’u vaiva –hummukulla tullõ’õnna,õdagulla minne’ennä.“Kes säälContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

3. SIIN MI LAULA SEE KÕRRA (Hrg) (Suur tamm)

Hargla Näiodõ tundmalda saadus. Suur tamm SIIN MI LAULA SEE KÕRRA,siin mi see ajastaj(a) –Jummal teenes, miä saa(nõs),kohe (meid) kua jäänenes!Mõni (meist) viiäs Vennemaalõ,saadõtaski Saarõmaal(õ)sõaleibä sõkkuma,vainu kalgõ kastõma.Jummal sõkku’ sõaleib(ä),Jummal kastku’ vainu kalg(õ).Esi’ (ma-ks) pühi ese muru,esi’ laabi velle lau(a),pühkmä’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

2. AIÕ SÕA SÕÕRUMAHE (Plv) (Tähemõrsja)

Põlva AIÕ SÕA SÕÕRUMAHE,malvi maaha ragomahe.Ega jõvva’ sõda sõõrdu’,malvi maalõ ragoda’.Olli ütsi väiku veljä,olli väiku, olli välle,olli till’o ni teräne.Leie lastu, leie katsi,kolmandat jo koputõlli.Tüvi merde tündsahtü,ladõv sattõ Saarõmaalõ.Miä tüvest tetäsi?Tüvest tetäs tünderidä,ladvast tetäs langalõimi,keskest tetäs kistavarsi.Miä üle jäänenesse,miä säältäContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

1. ISTÕ JÕÕ PERVE PÄÄLE (Krl)(Suur tamm)

Karula Suur tamm *** ISTÕ JÕÕ PERVE PÄÄLE,savijärve saarõ pääle.Helm meil jõkkõ viirdü,suur sõlg võrõndulõ.Oll’ sis üts väiku veli,väiku veli, vaiba kirvõs,tuu nuu’ helme’ jõõst otsõ,suurõ sõlõ võrõndust.Sinnä’ kasvi kõrvi kõiv,kõrvi kõiv, armi haab.Veli lei üte kõrra,tõotõli tõsõ kõrra –tümiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq