Blogi arhiiv

10-. ÄRÄ’ PIÄ MINA    MINEMÄ (Plv) (Ori lahkub)

Põlva Ori lahkub * ÄRÄ’ PIÄ MINA MINEMÄ,ärä’ uba oiumahe,ärä’ siista häästä rahva’ast,peedsikosta [par´õmbasta?] perre’est. Siin om rahvas ütsikeeli,ütsikeeli, ütsi meeli.Mina olõ võõras võrgutava,hussi keeli hukatava.Olõ-i mul tõugu siiä’ tettü,olõ-i nuumat nisu nurmõ,olõ-i kaubõld kaarapõldu. Tõug iks tettü Tõrvanduhe,kaara’ tettü’Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

7. KÜL’ MA TIIÄ OR´A ELO (Plv) (Orja uni)

Põlva Orja uni. Orä elo KÜL’ MA TIIÄ OR´A ELO,or´a elo, vaesõ vaiva,kui sääl or´ah oldanõssa,käskijalah käüdänessä.Or´a uni ohkõline,or´a puhkus puhkõline,ori maka orrõ pääl,palgaline parrõ pääl.Kui sii orsi helähtie,kui sii parsi paan´ahtie,sis oll´ otsah or´a uni,pagõsi palgalisõ puhkus.Or´a uni ohukõnõ,ohukõnõ,Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

5. ÄRÄ’ ORI MULLÕ ÜLGU’( Plv) (Orja elu)

Põlva Kuidas orjas ollakse ÄRÄ’ ORI MULLÕ ÜLGU’,kar´usõgi’ kaav´aku’,kül’ ma tiiä or´a elo,kui or´ah oldanõssõ,käskijalah käüdänesse.Or´a’ mingu’ usinahe,käskijala’ kärmähe.Kui ei jõvva’ joostõn minnä’,joostõn minnä’, joostõn tulla’,joostõn minnä’ joogiteele,karatõhna kar´ateele,kurigu’ sõs kuntõ juuskva’,järigu’ järgi juuskva’.Olõ-i neo’ kurigu’ kundõh,olõ-i neo’ järigu’ järehn,neo’Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

2. KUNAS NEO’ PÜHI’ TULÕVA’ (Krl/Plv) (Orja uni)

Karula/Põlva Härjad ootavad pühi. Millal orja kiidetakse. Orja uni KUNAS NEO’ PÜHI’ TULÕVA’,kunas jõulu jõudanõssõ,saava’ sarvõ’ saisõma,moka’ morro maitsõma. Harva es neidä aigosida,pissut neida päivisida,kui neid orjo kiteti,palgaliisi pallõldi. Ori ess´ maka orrõ pääl,palgaline parrõ pääl,kui seo orsi liigahtu,kui seoContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Külä ja sulasõq

1. OH MA VAENE VANAKÕNÕ (Plv) (Vara vanaks)

Põlva Varra vanas lännü’ Mino imä Ann Seep lugi, toonit. OH MA VAENÕ VANAKÕNÕ,mille ma varra vanas lätsi,inneaigo ilotus?Et mul elo ikulinõ,kodo väega kurvalinõ:kuri elo kur´as vei,vaiv elo vanas vei.Istsõ ma üü üleväh,mühü pirdo ma palodi,tõsõ mühü tõrvassit.Kedrässi ma kümmeContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

11-. ÄRÄ SINA VÕTKU PIKKÄ NAIST (Plv) (Tilluke naine)

Põlva Tilluke naine * ÄRÄ’ SINA VÕTKU’ PIKKÄ NAIST,pikk´ ei painu’ pingi pääle,ai par´õmusõ, par´õmusõ pihhaiaa,ai muhai-eehu-ralla.Võta’ naan´õ till´ukõnõ,tsiasõra suurunõTsiasõra suurunõ,lambahanna laiunõ.Naan´õ läts´ karja saatma,kattõ kastehaina sisse.Sepäpoissi, sellike,tii’ minul raudnõ rihäke.Rehitse’ minu naan´õ vällä,panõ’ ah´o otsalõ.Prussak tedä maha’ ai,ritsik tedäContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

10. MINO NAANÕ NOORÕKÕNÕ (Plv) (Tilluke naine)

Põlva Tilluke naine MINO NAAN´Õ NOORÕKÕNÕ,lelo, lelo, lelo no iks lelo,tiburitsa till’okõnõ,[??hudu??] till’o rihäkese,vasõst vali varrõkõsõ.Läts’ tä haina riibumaie,kastõhaina kakkumaie.Uppu ubalehe ala,kattõ kastõhaina sisse:Sääl ma otsõ upikalõ,sääl ma käve käpikäle. Ei ma no tohi’ kodo minnä’, [Tõõsõ laalu alostus: KuriContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

1. VÕÕRAS ÜTEL: „VÕTA NAANE!“ (Plv) (Kuri naine)

Põlva Kuri naine VÕÕRAS ÜTEL´: „VÕTA’ NAAN´Õ!“Uma ütel’: „Olõ’ ilma!“Kui saa kuri, kohes panda’?Kui saa halva, kohes aia’?Ei või’ müvvä’, ei vaehta’,ei või’ tuvva’ turu pääle,ei või’ aia’ alõvihe.Olõ ei lehmäs liina viiä’,olõ ei häräs ärä’ tappa’,olõ ei tsias sulguContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

8. JUMMAL´ HOITKU’ TODA NÄIUT (Rg) (Joodik mees)

Rõugõ Joodikule JUMMAL´ HOITKU’ TODA NÄIUT,toda kapu kasumast,kiä johus joodikulõ,pillus viinapikõrilõ,kallus viinakaarikalõ.Vei tä kõrtsi näiu kõrigõ,pand´ pandis pallapoolõ.Ei tä inne kõrdsist tulõ’,kallu ei kõrdsikambõrist,juu tä pulga puusa pääle,vaadivitsa varbidõ.Näiu käve müüdä kõrtsi,astõ müüdä akanida.Kõrik kõrdsin kõnõli,pallapuul´ paistõ akanin:”Võta’ vällä, näiuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Abielo

7. NÄIU JOHTU JOODIKULLÕ (Plv/Rg) (Joodik mees)

Põlva/Rõugõ Joodik mees NÄIU JOHTU JOODIKULLÕ,kaldu viinakaarikallõ.Ei tä inne kõrtsist tulõ’,kui tä lakk kõrdsi sepä,uht kõrdsi ollõvaadi –tä võtt punni puusa pääle,vaadivitsa varbilõ.Sõs tä tulõ kalluskõllõn,kodu poolõ kompsitõllõn. Viis: ERA III 6, 228 (117) < Põlva khk, Timo v, KännuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Abielo

6. KUI NO JOHTO JOODIKÕLLÕ (Plv) (Joodik mees)

Põlva Joodik joob kõik maha. Joodik mees peksab KUI NO JOHTO JOODIKÕLLÕ,johto joodikõ osalõ,viinavaadi vahtijallõ –kõrtsi vei ta näio kõrikõ,pandis näio pallapoolõ.Kõrik sis kõrtsist kynõlõs,pallapuul´ sis pajatas:“Oh mu kulla kudaja,hellä hoiheidijä!” Kukõ’ lauli’ kuusi kõrda,kui ta koira kodo tull´e,pini ummaContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

7. OH MU HÜVVÄ NÄIOELLO (Plv) (Kodus käimas)

Põlva Ilus neiu isakodus KUI MA ELLI UMAH KOTOH,elli uma ese tarõh,tandsõ ma, tarõ tõrisi,kargsi ma, kodo kõrisi,ese helme helinällä,vele tinga tilinällä.Ese iks hõigas´ hellikos,ime hellä tüteres,muu pereh moromunas,öödsilidse’ ülihääs,kar´usõ’ kadsadi’ par´õmbas.Lätsi ma, muna, üle moro,lätsi, upin, üle aia,tammõtõhva, üleContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

37-. KOST NO TUNNUS KURJADA NEIDO (Plv) (Hea ja kuri neiu)

Põlva Minkast tundas näiot * KOST NO TUNNUS, KOST NO TUNNUS kurja-da neido-da, huu?Kur´al neiol omma’-tada musta’-tada kulmu’-tada, huu.Kost no tunnus, kost no tunnus hää-dädä neido-da, huu?Hääl neiol omma’-tada sinitse-dä silmä’-tädä, huu.Kost no tunnus, kost no tunnus laiska-da neido-da, huu?LaisalContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

25. OLÕ-I SIIN JOHT SEDÄ MIIST (Plv) (Kolmed kingad)

Põlva Imetegijä. Tamm tands´ma. Kolmõ’ kängä’ OLÕ-I SIIN JOHT SEDÄ MIIST,sedä poissi poolõ pääl,kiä pand tammõ tandsimaie,kõllõ kõivo kõndimaie,nitsenõõlu nõrgumaie.Kulugõ’, tsuvva’, kulugõ’,lõpkõ’, viiso’ lõhmussidsõ’!Mul om kotoh kolmõ’ kängä’,velitsin viie’ viiso’. Kulugõ’, tsuvva’, kulugõ’,lõpkõ’ viiso’ lõhmussidsõ’!Mul omma’ kolmõ’ kängä’,üte’ luidsõ’, tõsõ’Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

22. KULL´A IMÄ, TSIRGU IMÄ (Plv) (Kosjad toa taga)

Põlva Kos´a’ kua takah * Viis 2: KULL´A IMÄ, TSIRGU IMÄ, kos´a’ omma’ kua takah.Kull´a tütär´, tsirgu tütär´, kutsu’ niä’ tarrõ.Kull´a imä, tsirgu imä, kohes niä’ istussõ’?Kull´a tütär´, tsirgu tütär´, taadõtarrõ pingi pääle,Kull´a imä, tsirgu imä, mis näile söögis saa?Kull´aContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

21. ÕTAK TULÕ MI KÜLÄLE (Plv) (Varajased kosjad)

Põlva Õtak kuts kodo. Kos´a’ koton. Näio taha-i mehele.Varratsõ’ kos´a’ ÕTAK TULÕ MI KÜLÄLE,vilu veerüs vaanijalõ.Õtak tulõ kodo kutsma,vilu majja viiemä,pimme majja pettemä.hämmär´ majja häälimä.Ega’ es lää’ õdagu kutsuh,es lää’ pimme petteh,hämärägi häälideh.Perrä tulgu’ hellä veli,hellä veli, kulla veli. Tulõ’Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

10-. ELÄSI VIIL NII KUI ELÄSI (Plv) (Nooriku laitmine

Põlva Laim. Tano all ausamb * ELÄSI VIIL NII KUI ELÄSI,olõsi viil ni kui olõsi.Mes neo’ kur´a kuulutusõ’,halva rahva haugutusõ’,neo’ jo läävä’ läbi süäme,läbi helle hengekese,läävä’ läbi viimse varba.Ärä’ võedu’ leelolehe’,sõimadu’ mu sõna’ suuhtõ,sõimati mu silmile matal´,ülti pakso palgõga,ülti muContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

9. KÜLÄ ÜTEL´: „KÜL’ OM SUURI!“ (Plv) (Nooriku laitmine)

Põlva Vald ütles vana ollõv KÜLÄ ÜTEL´: „KÜL’ OM SUURI!“Valda ütel´: „Kül’ om vana!“Olõ-õi suuri, küläkene,olõ-õi vana, vallakõnõ.Küsüge’ igä imältä,ajagõ’ takah arma’alt.Külep tuu hamõh alalõ,puudõh poolipidämädä’,nuu’ räti’ rästä’äl,nuu’ kabla’ katussõh,miä ma peie väikohna,kua kanni kanasõh.Kõiv viil nuuri nurmõ pääl,vaher valgõContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

7. MAGASI MARI MÄELÄ (Rp/Plv) (Unenägu)

Räpinä/Põlva Unõnägo. Puu’ kos´an MAGASI MARI MÄELÄ, mari, kulda,lebäsi lindu kesälä.Näie unda hirmsat,tôista unda armsat. Visnapuu vii veereh,kuslapuu kua lävel,sarapuu sanna takah. Tulli üles hummongul,inne varra valgõ’õt.”Imekene, helläkene,môista’ sii uni minosta:visnapuu vii veereh,kuslapuu kua lävel,sarapuu sanna takah.” Visnapuul viina veerüse’,kuslapuulContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Abielo

2. KUI SEO IMÄ MEILÄ OLLI (Plv) (Vii vette)

Põlva Vii vette! KUI SEO IMÄ MEILÄ OLLI,naanõ kallis meidä kanni,kui näit näio sündüvät,oholidsõ olõvat.Veli ütel’: „Vii’ vette!“Sõsar’ ütel’: „Sõku’ mutta!“Imä läts’ vette viimä,kaivanduhe kaotama,istõ maaha imetämä,mättä’älle mähkimähe.Innep seo kivi laheku’,põllupinnär’ pira mingu’,kui ma vere vette vii,uma karva kaivo kanna.HääContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

16. TULE MULLE, NÄIJOKENE (Plv) (Tule mulle)

Põlva Tule mulle. Kolm aita * TULE MULLE, NÄIJOKENE,karga mulle, kabbukene,tulle mo hüvva hoidemahe,kulda kokko kaitsemahe.Mul om kulda kuhja pandu,hõppe sarda sallitu.Egga ma kässe kässikvvile,egga lasse lappatile –halli mul viva, hiro tova,kõrvi mul koddo kõigutase,musta morrole tsõriti.Kolm mul aida morrola:ütsContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

15-. ILLOS TÜTRIK, VALGÕ TÜTRIK (Plv) (Tule mulle)

Põlva Tule mulle. Siidisõrmed * ILLOS TÜTRIK, VALGE TÜTRIK,kas’ke, kan’dke,kas sa lupat mulle tulla,mulle tulla, muile minnä.Siis sul olgu siidisõrme,siidisõrme, niidinäpu.Kodo jäta kolmi moodu,üks no suur suigumine,tõnõ kuri kostumine,kolmas vastavõtamine.Hommiku, kui üles tuled,sis aa tee tiigi poole,jala alla lauda poole.SiisContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

12. VELI TEK TIIMÄLDÄ (Plv/Rg) (Poiss meelitamas. Halb mees)

Põlva/Rõugõ Poiss meelitamas. Halb mees VELI TEK TIIMÄLDÄ,kurakõrva kuulmalda.Ollõ kaut osa pääle,viina kaut vii viirde.Pet õks näiju kuusistullõ:ala sõk sõnajala,pääle pet poolõ ööd,vausutalli valgõni,küüdsitälli kikkani:„Tulõ mullõ, näiju noori,karga mullõ, kaabu kulda!Panõ ei ma sinnu suurõstõ survuma,liialt kivve kiskuma.Hiiru mul veskileContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Nuurus

7. HIILI, HIILI, ILLUS OLÕ (Plv) (Tore neiu)

Põlva Torrõ näio meelitamas HIILI’, HIILI’, ILLOS OLÕ,vahi’, vahi’, valgõ olõ.Nulgast vahe’ noorõ’mehe’,värjä alta valgõ’ kübärä’.Kae’ kui illos ilotõllõs,kenä urba keerutõllõs. Viis ja tekst: EÜS I 997 (19 v) < Põlva khk – Miina Hermann < Johan Lõoke (1904).

Sildid
Postitatud Nuurus

18.- POOSÕKÕSÕ TIIJ MEHEKÕSÕ (Rg) (Nekrutilaul)

Rõugõ Nekruti laul. Sügisel soldatiks * POOSÕKÕSÕ TIIJ MEHEKÕSÕ,talopoja tiij tammõkõsõ,üteh uibuh ta ossakõsõ,üteh laanõh ta ladvakõsõ.Ku õks tulõ süvä süküs,tasa talvõ alganõssa,naadas poissa põimamaiõ,noori mehi nopimaie.Võeta-ai vigast väe pääle,haigõt sõa haro pääle.Sinnä viijäs sirge vello,virga viijäs Vinnemaale,punapõski Poolamaale.Kodo kordContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

17.- KUN ÕKS TULÕ SÜVVÄ SÜKÜS (Plv) (Nekrutilaul)

Põlva Nekruti laul. Sügisel soldatiks * KUN ÕKS, KUN ÕKS TULÕ TOO SÜVÄ SÜKÜS,naatas, naatas poisse är poimemaie,noori, noori tsurrõ är nopimaie.Võeta-i, võeta-i vigast joht väe pääle,haiget, haiget sõa no haro pääle.Virga, virga viiäse Vinnemaalõ,puna, punapõsõ hot Poolamaalõ. ERA IIIContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

14.- POISIKESE, MEHEKESE (Plv) (Nekrutilaul)

Põlva Nekrutilaul * POISIKESE, MEHEKESE,talopoja tammekese;üten uibun ossakese,üte laane ladvakese,kui tule süvä sükkus,tasa talve alganes.Naatas poissa põimamaie,noori mehi nopimaie.Ei võeta vigast väe pääle,haiget sõa haro pääle:senna viijas sirge vele,viksi viijas Venemaalre,punapõski Poolamaale.Kodo kõrd jääs kõverille,lugu lüvva lomberdille.Velekese, noorekese:üten koon kõneleme,velekeseContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

30. KAEGÕ’ MII’ NUURIMEHI (Plv) (Meie ja teie küla poisid)

Põlva Meie ja teie küla poisid KAEGÕ’ MII’ NUURIMIIHI,mii’ kolga kosilaisi.Meil umma’ poisi’ nigu pupi’,noorõ’mehe’ nigu nupi’.Kosilanõ kuldarikas,raudkäsi raharikas.Kotih umma’ kuldraha’,umma’ sanga [sangah?] saalidsõ’.Umma’ uhkõ’ uuriketi’,umma’ kalli’ kaalaräti’.Käävä’ hulgah nigu os´a’,käävä’ salgah nigu s´aksa’.Saa neil hulgah olt juvva’,saa neil salgahContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

18. ÄRÄ’ UNI MULLÕ TULGU’ (Plv) (Uni, ära tule)

Põlva Une virutamine * ÄRÄ’ UNI MULLÕ TULGU’,haiku mullõ harinõgu’!Ei ma istu’ unõ rekke,lammõ’ rammu ratta’allõ.Unõ regi madala,rammul ratas kallaspooli.Kiä jõus´e unda virota’,kiä rammu raputa’,sii istõ ilotarõh,laul´e rõõmulavva man,ilopikeri peohna,ilokanni kangõlahna.Kiä es jõvva’ und virota’,rammu manta raputa’,sii istõ ikutarõh,laul´e leinälavvaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

17-. UNI TULLI UIKUNA (Plv) (Ilu- ja ikutare)

Põlva Iku- ja ilotarehn * UNI TULLI UIKUNA,läbi laanõ lauldõna.Uni otsõ unista neiot,magajata Maiõkõista.Kiä iks istus unõ rekke,lammõ rammu ratta’allõ,tuu iks istus ikutarõh,laul ta leinälavva takah,ikku täl süvvä’, ikku juvva’,ikuga ta magama lätt,ikupikeri peohna,ikukanni kangõlanna.Kiä iks unda virotõlli,rammu manta raputõlli,tuuContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

8. MEIE TAMM LÄEB TANTSIMAIE (Plv) (Tamm tantsima)

Põlva Tamm läheb tantsima MEIE TAMM LÄEB TANTSIMAIE,kõre kuusk läeb kõndimaie,viisakast läeb veeremaie,libedaste liikuma.Meie tammõl kullakingad,kullakingad, vaskipaslad.Uh-tsah-traa, valleraa,hõbedased ormad pääl.Tandsi’, tandsi’, tammõkõnõkõnni’, kõllõ kõivokõnõ,oiu’, uiboossakõnõ,veerü’, vitsaladvakõnõ,nõrku’, nitsenõõlukõnõ!Olõ-õi siin joht sedä miist,sedä poissi poolõ pääl,kiä pand tammõ tandsima,kõllõ kõivo kõndima,uiboossa oijuma,vitsaladvaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

7. NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’ (Plv) (Kuld jäle peal. Sepale)

Põlva Kuld jälje peal. Sepale NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’,eläge’ ti suvi hüvilde,siigi aigo armahe,siigi tunni tullevaheKõnkõ’, näio’, kôrvitsikku,pankõ’ jalga paaritsikku,pankõ’ ti jäle’ jarre (järre’?),pankõ’ ti sammo’ sakõ’.Miä teil sammolõ sadasi,miä jäie jäle pääle?Kulda jäie jäle pääle,hõpõ sammole sattõ.Kiä kulla maast võti,hõpõ sammoltaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

23+. IMÄ VIIDI LÄVE POOLÕ (Plv) (Ema arm. Nutust järv)

Põlva Ema arm. Nutust järv. Ema haual IMÄ VIIDI LÄVE POOLÕ,arm aeti aho kõrva.Imä viidi värete poolõ,arm aeti aida müüdä.Imä viidi tiid müüdä,arm läts´ tii viirt müüdä.Imä karas´ kalmihe,arm iih astõ.Imä hauda haarõtie,arm ala lamõsie. Tulli üles hummogulla,inne varravalgõda.Saadi kar´aContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

22+. EMA VIIDI USSEST VÄLLÄ (Plv) (Ema ja armud)

Põlva Ema ja armud. Ema haual * EMA VIIDI USSEST VÄLLÄ,arm aste aknast välla,emma viidi teed pitearm läits teeveert pite.Ema viidi kirikusse,arm astse altresse,emal hauda kaiveti,arm man kareli.Ema hauda lasti,arm ala lamesi.Olli mina väikokenepidi karja hoidma,leüsi isa-ema matusesuure mätta turbaContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

15-. ISTE MAHA IKEMAIE (Plv) (Lind lohutamas)

Põlva Lind lohutamas. Vara vaeslapseks.Tiik * ISTÕ MAHA’, ISTÕ MAHA’ IKKÕMAIE,moro pääle murõtamma.Kes sääl mullõ rüppü linnas´?Tsirk sääl mullõ rüppü linnas´,vahastjalga varbalanõ,sinisiibu tsirgukõnõ.Küsüteli, nõvvatõli:„Mis sa ikõt ilmaehtit,mis sa rõhkat rõõmurõivit?”Ei ma ikõ’ ilmaehtit,ei ma rõhka’ rõõmurõivit:mina ikõ umma immä,umma kallistContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

4. AITUMA MU IMELE (Plv)

Põlva Ei noomi sulaste kuuldes AITUMA MU IMELE,kats´ ilmast kadonulõ,kiä es lasõ’ laisas harida’,lasõ’ veerdä’ videlikus,lasõ’ no oppi’ unitsõs.Hoisõ ta kirstuh kipõ vitsa,kaasõ all kasvoladva,kui sutsõ, nii soputi,kui viise, ni viputi. Imä opas´ ussõ takah,imä nuumsõ nuka takah,es sunni’ taContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

3. EELÄ’ TULNU’ HULKIMAST (Kolm hälli) (Plv, Rg)

Põlva/Rõugõ Kolm hälli EELÄ’ TULNU’ HULKIMAST,toona’ maad marsimast.Viil saapa’ saviga,kängäkundsa’ kollõriga.Olõ-õi hunds´ak minnu hoitnu’,kar´akutsik kasvatanu’,minnu hoit´ uma imä,kasvatõli kallis naanõ,rüpün rüä lõigatõn,kaalan karja saatõn.Kolm oll´ hällü mu imäl,üts´ oll´ kuusinõ kuan,tõõnõ tamminõ tarõn,kolmas oll´ kõivinõ murul.Kua olli kuusinõ kuan,hällüt´ ruugaContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

20-. UDSU JÄLIL TULÕ UNI (Plv)

Põlva Lugõminõ latsilõ * UDSU JÄLIL TULÕ UNI,läbi akna kaes tä,kas ehk latsõkõisi mõniüleväl piäs olõma.Kos neid löüd argsõlt sääl,tassa heit kulmu pääl.Heidä’ sa’, latsõkõnõ,rahulist sis hingämä. Imä opas’. Tekst: RKM II 208, 46 (5) < Põlva khk, Himmaste k,Continue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

19-. ÄIO, ÄIO, KUSS’U, KUSS’U (Plv)

Põlva Latsõ äiotaminõ * ÄIO, ÄIO, KUSS’U, KUSS’U,äio, kallis latsõkõnõ,ää no ts’uu, latsõkõnõ,mesi memme mar’akõnõ,kallis hellä linnukõnõ! Tekst: RKM II 208, 629 (2) < Põlva khk, Põlva v, Himmaste k, Vainu t – H. Tampere < Marie Rosalie Juks, 80Continue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

14-. TS’UU-TS’UU SUURÕMBAS (Plv)

Põlva Latsi hällütämine * TS’UU-TS’UU SUURÕMBAS,kasu’ mullõ kar’ussõs,kar’avitsa kandijas,ut’e mõtsa ajajas,lamba lauta lugõjas! Tekst: RKM II 208 160 (4) < Põlva, Põlva al/n, Himmaste k, Hansu t – Erna ja Herbert Tampere < Liidia Hurt, 44 a (1966).

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

8-. UNI USSÕST TULGU’ (Plv)

Põlva Latsõ äiotaminõ * UNI USSÕST TULGU’,tili silmä mingu’,silmä’ kinni’ pangu’,latsõl rahu angu’. Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 1170 d < Põlva raj, Mooste k/n, Miiaste k /Põlva/ – O. Kõiva < Emilie Kottise, 75 a (1966). Lit. E.Continue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

3. LUU’ PÄTSI! (Plv)

Põlva Lugõminõ * LUU’ PÄTSI,kuku pätsi,pai pätsi,panõ’ ahjo,võta’ vällä,anna’ mullõ ka amps!Pai, pai, pai! Inne lüvväs kässi kokko ja peräst tetäs pai. Tekst: RKM II 208, 140 (27) < Põlva khk, Eoste k, Ala t – Erna ja Herbert TampereContinue Reading

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

8. KEEDÄ’ PUTRU, PORI NAANE (Plv)

Põlva Latsilõ * KEEDÄ’ PUTRU, PORI NAANÕlasõ’ jauha, Jaagu naanõ,tuu’ piimä, Peebu naanõ,heidä’ suula, Hindo naanõ.Anna’ maitsa’ harakulõ,anna’ maitsa’ varõssõlõ,ampsti kah! Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 1174 c < Põlva raj, Mooste k/n ja as – O . Kõiva,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

4. SÕIT, SÕIT TSÕDSÕLÕ (Plv)

Põlva Hupataminõ SÕIT, SÕIT TSÕDSÕLÕ,üle oro onolõ,tiid müüdä tädile!Ptruu, ptruu Riiga,toomõ’ latsilõ saia!Liinasaia’ sarvilidsõ’,liinakringli’ keerolidsõ’. Niisama jorutus latsilõ, määnestki viit täl ei olõ’. Viis ja tekst: RKM II 208, 609/10 (3) < Põlva khk ja v, Eoste k, Kahuotsa tContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

3. SÕIT, SÕIT TSÕDSÕLÕ (Plv)

Põlva Latsõ hupataminõ SÕIT, SÕIT TSÕDSÕLÕ,üle oja onolõ,tiid pite tädile,maad pite mammalõ. Viis ja tekst: RKM II 208, 643 (1) < Põlva khk, Mooste v, Kooskora k, Kitserosoo t – H. Tampere < Emilie Katai, 76 a (1966).

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

2. TII, TII, TIGANÕ (Plv)

Põlva Latsi nal’atmisõ laul * TII, TII, TIGANÕ,raa, raa raganõ,osta’ mullõ hobõnõ,mina lää liina,tuu sullõ saia.Suurõ saia sarvilidsõ,kulatski kolmõkopkalidsõ. Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 1178 c < Põlva raj, Mooste k/n, Kauksi k /Põlva/ – O. Kõiva < AlmaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

33. KIRP AKNAST VÄLLÄ (Plv)

Põlva Latsilaul * KIRP AKNAST VÄLLÄ,nahkpöksi’ jalga,moro pääle tands´ma,pulmarahvast kokko kutsma.„Ala Ants, Mäe Märt,tulkõ’ mullõ pulma!“„Mis ti mullõ söögis annat?“„Kurõluid, konnapäid,vana varsa seereluid.“ RKM, Mgn. II 1373 j < Põlva raj, Himmaste k/n ja k /Põlva/ – H. Tampere <Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

30. TERE’, TERE’, TETRE! (Parmu matus) (Plv)

Põlva Parmu puhtõ’ * „TERE’, TERE’, TETRE!“„Kos sa läät, kokrõ?“„Ma’ lää parmu puhtilõ.“„Kes sii parmu ärä’ tapp´?“„Sikk sõkk´ sõraga,kits kiiver´kondiga,lammas labaluuga,hobu umbravvaga,täkk tävve kabjaga.“ RKM, Mgn. II 1174 d < Põlva raj, Mooste k/n ja as – O. Kõiva jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

29. TERE’, TERE’, TETRE! (Parmu matus) (Plv)

Põlva Parmu puhtõ’ TERE’, TERE’, TETRE!Kos sa läät, kokrõ?Ma’ lää parmu peiile.Kes parmu ärä’ tapp´e?Ants aholuvvaga,Piidre pikä piidsaga,Toomas tuubripuuga,lehm laja sõraga,lammas labaluuga. Tal viit es olõki; niisama toonitus. Kaasitamise muudu. Viis ja tekst: RKM II 208. 614/5 (5) < PõlvaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

14. TSIGA KÕNDSÕ VÕRO TIIDÄ (Seatapmine) (Rp, Plv)

Räpinä/Põlva Tsiga ja võromiis 1 2 TSIGA KÕNDSÕ VÕRO TIIDÄ,kõndsõ Kõnnu tanumit,hai, ru-di-ral-lal-laa,kõndsõ Kõnnu tanumit.Johtu vasta Võro miistä.Oot, oot, tsiga, nunnuh tsiga,suvi kül’ lõpõs, süküs tulõ.Miis´ kutsõ or´a otsa lüümä,päävilistä päähä lüümä.Es tulõ’ orja otsa lüümä,pääviline päähä lüümä. Sõs kutsõContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

11. TSIGA KÕN’DE KÕNNU TIID (Seatapmine. Kass keldris) (Plv)

Põlva Tsiatapmine. Kass kurja tegemän * TSIGA KÕND´E KÕNNU TIID,kõn´de Kõnnu tanomiid,oi, oi, oioijaa,kõnd´e Kõnnu tanomiid.Külänaisõ’ näievä’,näievä’ ja kaiõva’.Ooda’, tsiga, mis sul viga,las kui tulõ sügüse.Kutsu or´a otsa lüümä,päiviliisi pidämä. Sääl tull´ küläst Sontka Aado,sii lei tsialõ nõna pääle.Tsiga mahaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

19. TULÕ’, LIISO, NÕSTA’ LINKI (Plv)

Põlva Andide palumine ja õnnistamine TULÕ’, LIISO, NÕSTA’ LINKI, kadriko, kadriko,tulõ’, Annõ, ava’ ust,võta’ pirdo pengi külest,lastu võta’ lavva külest! Peremiis´, pereesäkene,perenaan´e pereemäkene,võta’ võti vaja otsast,et sa kepsi’ kelderehe,et sa kopsi’ kambõrõhe!Tuu’ kintsu kelderista,Kompsu tuu’ kambõrista,massa’ ärä’ Kadri vaiva,taso’ KadriContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

18. TULÕ’, LIISO, NÕSTA’ LINKI (Plv)

Põlva Kadrilaulud 1 Sissetulemine TULÕ’, LIISO, NÕSTA’ LINKI, kadriku,tulõ’, Annõ, ava’ ussõ,toogõ’ ti jo tuli tuppa,valu vanna huunõhe.Kui ei olõ’ pirdu parsil,lüü’ kilsta pingi külest! Teretamine OLGÕ’ TERVE’, PEREESÄ, kadriku,pereesä, pereimä,kiä lask´ Kadri lämmähe,pisokõsõs piistelemä.Kadri’ tulli’ tuulta maalta,kos olli’ puidsõ’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

26. LASKÕ’ SISSE MÄRDISANDI’ (Plv)

Põlva Mardiõhtu laulud Pikk´ tii tulla’ LASKÕ’ SISSE MÄRDISANDI’, märti, santi,Märdi’ omma’ kavvõst tulnu’.Ega nii’ märdi’ iks ei tulõ’ –olgu’ aig, kui astussõva’,olgu’ tund´, kui tulõva’,läbi vii vipa-vapa,läbi suu sopa-sapa,läbi pikä pilliruu,läbi kalõ kastõhaina. Pilliruug sii pisti silmä,kastõhain sii lõigas´Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

24. LASKÕ’ MÄRDI’ TARRÕ TULLA’ (Plv)

Põlva Märdi laul. Sissepalumine LASKÕ’ MÄRDI’ TARRÕ TULLA’, märti, märti,umma tarrõ tandsima.Mii’ olõ mustsõ’ moosõkandi’,moosõkandi’, märdisandi’.Mii’ mõista mängi’,ilosahe tandsi’.Mii’ tulli illo pidämähe,nuurt iks verdä veeritämmä. Ummõtõgi igä kulus,veri nuuri veerünes,umale uvvõlõ iäle. Viis: ERA III 6, 215 (88) < PõlvaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

19. KOGOSI VILLA, KOGOSI VILLA (Plv)

Põlva Pääsükese laul * KOGOSI VILLA, KOGOSI VILLA,tahtsõ pojalõ särki tetä’,panni ahootsalõ kuioma,satõ maha’, õkva tullõ,palli ärä’ – tsärr! Pääsokõnõ tege ka nii peräotsa pääl, tsärr – sääntse helüga. Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 1216 c < Põlva raj,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

9. TSIIRI-LIIRI, TSIRGUKÕNÕ (Plv)

Põlva Latsilaul *** TSIIRI- LIIRI TSIRGUKÕNÕ,kos su kulla pesäkene?Tarõ takah tammõ otsah.Kos seo tamm jäie?Vanamiis timä maaha ragi.Kos seo vanamiis jäie?Ärä’ timä kuuli.Kohe timä matõti?Pikä põllu pindre pääle.Mis sinnä’ pääle kasvi?Pinipütsk pääle kasvi.Kos seo pütsk jäie?Vikat timä maaha ragi.Kos seoContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

8. LIIRI-LÕÕRI, LÕOKÕNÕ (Plv)

Põlva Latsilaul *** LIIRI-LÕÕRI LÕOKÕNÕ,kos su kulla pesäkene?Tarõ takah tammõ otsah.Koes tuu tamm jäie?Vanamiis maaha raiõ.Kos tuu kirvõs jäie?Kivvi ta kirahtu,merde ta mürähtü.Kos tuu meri jäie?Härä’ ärä’ jõiva’.Kos nuu’ härä’ jäivä’?Mõtsa nimä’ lätsivä’.Mingas sinnä’ perrä minnä’?Vasitsidõ vangõrdõga,kivitsidõ kilgõldõga,tulitsidõ tungõldõga. ViisContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

40. ET TI LAULKÕ, LAISA’ NEIO’ (Plv)

Põlva Laida laisalõ ET TI LAULKÕ, LAISA’ NÄIO’,kui ei laula’, mina laida.Laida teid ma laisalõ mehele,kitä kõgõ kõhnõmbalõ.Pää täl pääl ku pähnämõtsa,nõna ku naistõ nõglatuusi,suu ku soe sitamulku,ots täl iin ku oinaturi,jala’ all ku ahoroobi’,viisi süldä viiso’ jalah,katõsa süldä kabla’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

36. MIS SA LAULAT, KUI EI MÕISTA’ (Plv)

Põlva Lauligu laitus MIS SINA LAULAT, KUI SA-I MÕISTA’,veerität sa, kui sa’i viisi’?Ai, mis sina sitikas siriset,ai, mis sina sitikas siriset,ai pori, ai parmu sa porisõt,ai pori ai parmu sa porisõt?Vaat siin omma’ mehe’kui mürgütükü’,vaat siin omma’ mehe’ku mürgütükü’,ravvakangõsta tahutu’,ravvakangõstaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

35. LAALASIGI MITO LUKU (Kan, Plv)

Kanepi Lauligu laitminõ *** LAALASIGI MITO LUKU,mito viit ma veeretäsi’.Olõs mul imä kuulõmanna,sõsar sõnno võttõmanna.Võõras veese viisi vesile,lask mino laalu lainõ’illõ.Laidõtumb mino laulõminõ,kõnõldumb mino kõndiminõ,arvat jala astuminõ,sorit suu mõskõminõ. Mis ma no anna sorijallõ,kingi keelepessijälle?Pütü tuld, tõsõ tõrva,kolmandama kuumõ kivve.Hussi’Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

27. KUI MA OLLI VÄIKOKÕNÕ (Plv)

Põlva Lauligu latsõpõlv *** KUI MA OLLI VÄIKOKÕNÕ,alleaa, alleaa,kasvi ma sis kaunikõnõ,olli üte üü vannu,pääle katõ päävä vannu,imä vei kiigu kesä pääle,pand’e hällü palo pääle,pand’e pardsi hällütämmä,suvõlindu liigutamma.Pardsil oll’e pall’o sõnnu,suvõlinnul liia’ laalu’.Parts sääl man mul pall’o laul’e,suvõlindu liialt kõnõli.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

13. OLÕS MU HELÜ ALALÕ (Plv)

Põlva Hää helü OLÕS MU HELÜ ALALÕ,olõs kummõ kurgukõnõ,petäs ärä’ pilli helü,katas kandlõ kumina. Pill oll’ helle pedäjäne,kannõl kummõ kadajanõ,viil mu helü hele’embä,viil mu kurku kumõ’õmba.Ma panni pilli piitskumahe,ruupilli ruuksumahe.Kohe mii’ helü heitenessä,rõõmu ärä’ kuulunõssa,sääl iks mõtsa murdunõssa,laasi maaha lammõnõssa.teke’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

3. LEELOKÕNÕ, LAULUKÕNÕ (Plv)

Põlva Leelo, kon ollit? LEELOKÕNÕ, LAULUKÕNÕ!Kos sa ollit, ku ma otsõ?Ma olli suuna soka alla,laanõn laja lehe alla.Sääl ma seie sitikida,murri maaha mustikida,vaali maaha vabarnit,kodo tõiõ toomikida:uma memme meelütellä’,uma papa paluhõlla’.Külä kül’ ütel’: kuku’, kuku’,Külälatsõ’: laula’, laula’!Mis ma kuku, kurbaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

24. (?) JAKOB TAHTSÕ MAGAMA (Kn)

Kanepi Maarja ots poiga *** JAKOB TAHTSÕ MAGAMA.pand’ pää kivi pääle.Mis tä sääl unõn nägi?Nägi taivaredelit,paradiisi väräjit.Kes sääl kõnd pümmel üül?Maarja kõnd’ pümmel üül.Mis tä ots pümmel üül?Otsõ umma pojakõist.Kost tä poja kätte saiõ?Jeruusalemma mäe päält.“Tere’, poig, kallis poig,mis saContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

23. (?) OI, OI, OI, OI, MÕISAPOISSÕ (Plv)

Põlva Mõistatuslaul *** OI, OI, OI, OI, MÕISAPOISSÕ,mõisan mitmõsugutsit:mõnõl olli’ pikä’ püksi’ jalah,mõnõl lakatsmüts oll’ pääh,mõnõl olli’ siidist rõiva’ säläh,mõni oll’ ihoalastõ,mõni oll’ küländ ümmärgunõ,mõni pis’o pikergunõ,mõni oll’ lipõrlapõrlanõ,mõnõst ei tiiä’ midägi.Käänge’ sõna’ tõisildõ japangõ’ häste tähele!Kesväl olli’ pikä’ püksi’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

8. NAKSI TUPA TEGEMÄHE (Plv) (Siidilaevad. Imelik maja)

Põlva Imelik maja. Siidilaeva’ NAKSI TUPA TEGEMÄHE,tua nukkõ nupõldama.Panni kuu korsnassõ,ao pääle aknas,päävä pääle katussõs.Kiä säältä müüdä sõidi’?Müüdä sõidi’ suurõ’ herrä’.Küsütelli’, nõvvatõlli:“Kas om Riiga, vai om liina,vai om suuri soolaliina,vai om rassõ rahaliina?”Olõ ei Riiga, olõ ei liina,olõ ei suuriContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

4. LÄÄMI’, LÄÄMI’, TEEMI’, TEEMI’ (Plv) (Sillad soole. Siidilaevad)

Põlva Silla’ suu pääle. Siidilaiv *** LÄÄMI’, LÄÄMI’, TEEMI’, TEEMI’,teemi’ silda soiõ pääle,madalidõ maiõ pääle.Üle minnä’ hobo hulka,hobo hulka, näio parki,lammas kasta es kuldasõrga,tsiga umma siidisõrga.Läämi’, läämi’, teemi’, teemi’,teemi’ mi tinne kerigo,pääle vala vaskitorni.Sisse joosi siidilaiv,väriesta ubinalaiv,ussaida väädselaiv.Tulgõ’ sisse, võtkõ’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

3. LÄÄMI’ SIISTÄ SEDÄ TIIDÄ (Plv) (Teekäigulaul. Laulmine)

Põlva Tiikäügilaul. Ostõt tii. Imä ilokas. Olõ-õi lauljat hulgan LÄÄMI’ SIISTÄ SEDÄ TIIDÄ,sedä tiidä, ostõtut,raha marga massõtut!Läbi mii’ läämi’ Lahu laanõ,Lahu laanõ, Mõrgi mõtsa.Laas jääs perrä laulõmahe,kund jääs perrä kuukumahe:Läbi siist lännü’ laululatsõ’,läbi kuukuja’ kanasõ’.Milles neo’ kunnu’ kurvalidsõ’,laanõveere’ leinälidse’?Tikõ võtku’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

18. NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’ (Plv) (Kuld jälje peal. Sepp)

Põlva Kuld jäle pääl. Sepäle NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’,eläge’ ti suvi hüvilde,siigi aigu arma’ahe,siigi tunni tulõvahe.Kõnkõ’, näio’, kõrvitsikku,pankõ’ jalga paaritsikku,pankõ’ ti jäle’ järre’,pankõ’ ti sammo’ sakõ’.Miä teil sammolõ sadasi,miä jäie jäle pääle?Kulda jäie jäle pääle,hõpõ sammolõ sattõ.Kiä kulla maast võti,hõpõ sammolta salasi?OlliContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

10. KELLE KÕRD OM SÕTTA MINNÄ’ (Plv)

Põlva Vele sõalugu. Soomõ sild. Torrõ nuurmiis * KELLE KÕRD OM SÕTTA MINNÄ’,noorõmbal vai vanõmbal?Kas lätt ime vai lätt ese,vai lätt kõgõ noorõmb veli?Veli naksi ikkõmahe,sõajalgo kängimähe,sõarõivit sälgä võtma.Veli läis’ aita ehtimähe,sõsar mano oppamahe:“Velekene, noorõkõnõ,panõ’ sälgä surmasärki,kae’ kaala kalmurätti,aja’ jalgaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

8. OLLI MEID VIISI VELITSIID (Plv)

Põlva Vele sõalugu OLLI MEID VIISI VELITSIID,kuvvõkõsõ kurvitsiid.Kel olli kõrda sõtta sõita’?Noorõmbal kõrda sõtta sõita’,vanõmbal kõrda kodo jäiä’:vanõmb inämb vaiva nännü’,inämb majja ehitänü’.Veli valmist’ vangõrida,esä ilost’ hiirokõista,imä ummõl’ udsuhammiid,sõsar sõrmikindiid.„Velekene, noorõkõnõ,kui sa sõidat sõa tiidä,kui sa veerüt vere tiidä,ärä’ saContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

16. LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE (Plv) (hobune varastatud)

Põlva Hopõn varastõt LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE,hummogulla hul’omaie.Miä ma näie mõtsanani?Kõik neo’ oro’ olut joosi’,mäe’ mänge’ haanikot,mõtsaveere’ mõroda.Sääl ma jo jõiõ poolingit,poolingit, pikerit,jõiõ toobi, jõiõ topsi,jõiõ kanni, jõiõ katsi,johtu ülijoobõnus,nõrga mõtõtõ nõalõ.Panni pää kivi pääle,kaala katõ kannu pääle.Tulli varas varikost,kuri miisContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

15. MUL OM VELI VERIPINI (Plv) (härjad murtud)

Põlva Härä’ murrõdu’ MUL OM VELI VERIPINI,aiõ külmäl kündemähe,kalõlatra kandõmahe,hallal maada harimahe.Härä’ ette härmätedü’,piitsk oll’ peio külmänü’.Teie tulõ toomistuhe,sau läts’ saarõ veere ala.Lätsi kässi peesütämä,jalakundsõ kostutama.Tulli susi soomikost,lag’akäppä laasikost,seie neo’ härä’ mõlõmba’,kats ütekarvalist,kolm kullasta mõlõmba’.Mina kodo joostõh joosi,joostõh joosi, jalolContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

8. POISI’ LEIVÄ’ TSÕÕRI MOROLA (Plv) (põll põrmune)

Põlva Põll põrmunõ POISI’ LEI’ TSÕÕRI MOROLLA,vaskitsõõri vainulla,kuldatsõõri koppõlih.Mina mari manna vahe,virvi veerel veerätelli.Leivä’ põrmu põllõ pääle,sine siidiräti pääle,udsu uvvõ kängä pääle.Lätsi kodo ikkõ’õhna.Imä mullõ vasta tulli,küsütelli, nõvvatõlli:“Mis sa ikõt, tütär nuuri?”“Mis ma ikõ, imäkene?Poisi’ lei’ tsõõri morolla,vaskitsõõri vainulla,kuldatsõõri koppõlih.MinaContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

6. LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE (Plv) (ehted varastatud)

Põlva Ehte’ varastõdu’ LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE,arro pite ajamaie,näie kaara kasuvat,tõvvuvilä tõsõvat.Karksi kaara kitskõmaie,heidi helme’ kivi pääle,kaalaraha’ kannu pääle.Tulli varas varikost,kuri miis’ kuusikost,haard’ helme’ kivi päält,kaalaraha’ kannu päält.Säält ma ikulõ isosi,säält ma nõssi nõrulõ.Tulli ikkõh imä mano,nuttõh noorõ vele mano.Imä küündüContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

4. LÄTSI MÕTSA PÕIMÕMAHE (Rg, Plv) (ehted varastatud)

Rõugõ/Põlva Ehte’ varastõdu’ * LÄTSI MÕTSA PÕIMÕMAHE,vele villä kitskumahe.Panni helme’ kivi pääle,kaalatsimi’ kannu pääle.Põimi veerest pikä põllu,lasi veerest laja ii.Kuri miis tull’ kuusistust,varas miis tull’ varikust.Varast’ helme’ kivi päält,kaalatsimi’ kannu päält.Lätsi kodo ikkõ’õhna.Imä multa küsümä:“Mis sa ikõt, tütereni,kaagutõllõt kanassõnõ?”“Mis maContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

11. TAHTSÕ IKS PUUST NAIST TETÄ’ (Plv) (Kuldnaine)

Võromaa/Põlva Kuldnaanõ. Kao man kosija TAHTSÕ IKS PUUST NAIST TETÄ’taropakost tahuda’,lepäpakust lepütä’.Panni kulda iho ilos,panni no hõpõ palgõs.Lätsi siis patta pandama.Ega’ iks puust naist saa’,taropakost tahuda’.Lää ma merde kosja’õllõ,kalajärve kaemahe.Sai siis meresaarõ pääle.Kiä mul vasta puttunõssa,puttunõssa, johtunõssa.Neio iks vasta puttunõssa,karratsillaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

2. AIÕ SÕA SÕÕRUMAHE (Plv) (Tähemõrsja)

Põlva AIÕ SÕA SÕÕRUMAHE,malvi maaha ragomahe.Ega jõvva’ sõda sõõrdu’,malvi maalõ ragoda’.Olli ütsi väiku veljä,olli väiku, olli välle,olli till’o ni teräne.Leie lastu, leie katsi,kolmandat jo koputõlli.Tüvi merde tündsahtü,ladõv sattõ Saarõmaalõ.Miä tüvest tetäsi?Tüvest tetäs tünderidä,ladvast tetäs langalõimi,keskest tetäs kistavarsi.Miä üle jäänenesse,miä säältäContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

3. EGA RIKAS RIIHT EI PESSÄQ (Plv)

Põlva Vaenõlats´ rehepesjäs EGA RIKAS RIIHT EI PESSÄQ,kulda neido kupo käänäq –tuul jääs udsu otsa pääle,põrmu jääse põllõ pääle,sine siidiräti pääle.Rehe pessi vaenõlats´,kuu kääni kodotaq neio –ei jääq udsu otsa pääle,ei jääq põrmu põllõ pääle,sine siidiräti pääle.Udsu jääs rehe ussõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

1. LINAKÕNÕ, LINNUKÕNÕ (Plv)

Põlva Linarabaminõ LINAKÕNÕ, LINNUKÕNÕ,võõn´uq sa innemb maalõ määdäq,innemb jäiäq järve põhja,innemb luutaq lumõ all,kui sa kärmsäst kätte sait,sulasidõ sugustõlla,päiviliisil pääle lüvväq,minu ola ojaskõllaq,mino piha piinaskõllaq,käevarrõ vaivaskõllaq,talvõs voki tallutõllaq.Tei ma rüüdi röövelille,siidi silmäkiskijallõ,kalõva kaalalõikajallõ,talotütrele tasast langa,kinambäle kitülist.Kindsoq sõkkuh kibiseseq,vaesõq reieq valutasõq.EgaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

12. LÕPÕQ, PÕLD, VÄHÄNEQ, VÄLI!

Põlva Rükä lõpõtõh Ku perremiis kah rükä põimmah om, sõs põimetas lauluga katõlt puult ahtagõnõ esi läbi, nii et perremehe nõna ala lapp´ põimmadaq jääse, midä timä piät äräq põimma. Tä jääse iks muist perrä põimma, selle et tälle püüdäsContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

9. ÄRÄQ PÕIMI, ÄRÄQ KÄÄNI (Plv)

Põlva Põimulaul ÄRÄQ PÕIMI, ÄRÄQ KÄÄNI,lõõrilõ, lõõrilõ,kokko kanni, kuh´a leie,kuhilikuq kui imändäq,hakiq Harjo neitsikeseq.Põld tahtsõ minno põetaq,väli minno väsütäq.Innembä ma välä väsüdä,innembä ma põllu põeda,kui ma jää põllulõ põdõma,kubo pääle koolõmahe.Esi lagja, latsõq noorõq,vaoq pikäq, vaimoq nõrgaq,läkeq mi uvvõlõ iile,läämiqContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

8. ÄRQ MA LAAB´E LAJAQ VÄLLÄQ (Plv)

Põlva Põimulaul * ÄRQ MA LAAB´E LAJAQ VÄLLÄQ,ärq ma põimi pikäq põlluq.Es ma püsü-üs põllu pääl,es ma vilisteq viho pääl.Orgu orassõ külvi,mäe pääle pälgähti.Säält ma saie sandilises,säält ma vipõrdu vaesõssa. RKM, Mgn. II 1171 a < Põlva raj, Mooste k/nContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

7. TSIRISEQ, TSIRISEQ, TSIRBIKENE (Plv)

Põlva Toonitaminõ TSIRISEQ, TSIRISEQ TSIRBIKENE,kõlisõq, kõlisõq kõvvõr´ raud!Kelle tsirp´ siin ette jõud,sellel peigmiis vasta sõud.Kasimiq kodo kergeste,läämiq lauldõn läbi laanõ.Kelle hääl siin hellelt kost,sellel peigmiis mütsü ost.Jõvvamiq joostõn kuuma sanna,vihakõnõ võtt viimäst tolmu. Viis: RKM II 208, 612 (1) <Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

6. LÕPÕQ, LÕPÕQ, PÕLLUKÕNÕ (Plv)

Põlva Põimulaul LÕPÕQ, LÕPÕQ, PÕLLUKÕNÕ,lõõrilõ!Kui sa ei lõpõq, mina lõika!Suuhu, suuhu, suurõq nurmõq,põrguhe, pikäq põlluq! Viis ja tekst: ERA III 6, 231 (126a) & ERA II 35, 508 (9) < Põlva khk, Mooste v, Säkna (Säknä) k – K. LeichterContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

5. LÕPÕQ, LÕPÕQ, PÕLLUKÕNÕ (Plv)

Põlva Ku tüü äräq tiit Rükä põimivaq, lõigassivaq ja laulivaq: LÕPÕQ, LÕPÕQ, PÕLLUKÕNÕ,lõõrilõõ, lõõrilõõ!Kui ei lõpõq, mina lõika,peo vihku, pala vatska.Äräq põõmi pikä põllu,äräq laab´e laja välä,es jääq põllulõ põdõma,ii pääle hingämä,kuu pääle koolõma.Jäänes osa hummõnis,tulõvadsõs riidi’is?Jäänes siiäq tsirgu süvväq,mustaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

4. LÕPÕQ, LÕPÕQ, IIKENE (Plv, Rp)

Põlva/Räpinä Põimulaul LÕPÕQ IKS, LÕPÕQ, IIKENE,lõõrilõ, lõõrilõ!Kui ei lõpõq, siiäq jätä,jätä kurõ kumardõllaq,jätä pardsi paan´utõllaq.Siin no iks karoq karõlnuq,läbi lännüq lääbäjalga.Siin iks künnüq kühkosälg,äestännüq lääbäjalg.Olõs künnüq uma veli,äestännüq uma sõsar –olõs põldu par´õmbat,tõug tõsõsugumanõ. Viis: EÜS I 996 (15a) <Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lõunõq

10. SAKI, SAKI, SANNAKÕNÕ (Plv)

Põlva Sannasõnaq SAKI, SAKI, SANNAKÕNÕ,saki, sanna lõunõkõnõ! ERA III 6, 238 (154) < Põlva khk, Aleksandri v, Himma k – K. Leichter – Anna Suur, 60 a (1931).

Sildid ,
Postitatud Õdak

6. TULÕQ VÄLLÄ, PÄÄVÄKENE (Plv)

Põlva Pääväsõnaq TULÕQ VÄLLÄ, PÄÄVÄKENE,ma anna sullõ pütü piimä,ma anna sullõ pätsi leibä.Viiq vihma Vennemaalõ,tuuq päivä miiq maalõ.Vennemaal vil´aq kuiusivaq,Saarõmaal sannaq palasivaq. RKM, Mgn. II 1179 a < Põlva raj, Mooste k/n, Järveküla /Põlva/ –  O. Kõiva < Marie Urgand,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok

5. PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ (Plv)

Põlva Pääväsõnaq * PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ,tuuq pütt piimä,tuuq päts´ leibä,tuuq kats´ kalla. O. Kõiva: Millal seda loeti? A. Voll: Lats´ oll´, väikene, imä opas´, et ku päiv pilve lätt, sis lugõ – sis tulõ päiv jalq vällä. O. Kõiva: KasContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok

4. PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ (Plv)

Põlva Pääväle PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ,palgas anna päts´ leibä,pütt piimä,kats´ nakla silkõ,nagõl räimi! Viis ja tekst: RKM II 208, 627 (2) < Põlva v, Himmaste k, Vainu t – H. Tampere < Marie-Rosaalie (Marie Rosalie) Juks, 80 a (1966).

Sildid ,
Postitatud Hummok

3. PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ (Plv)

Põlva Pääväsõnaq * PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ,tuuq pütt piimä,kandsuots leibä,kausiga kile kah! O. Kõiva: Millal te seda lugesite? A. Paabut: Kar´ah kävemeq, sõs loimõq. Pääväle. RKM, Mgn. II 1174 a < Põlva raj, Mooste k/n ja as – O. Kõiva jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok

2. PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ

Põlva Pääväsõnaq PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ,tuuq pütt piimä,kats´ kandsu karaskit!Päiv, tulõq vällä,mina küdsä saiakivitseh keldreh (ja)karratsõh kambrõh. Viis: RKM II 208, 634 (5) < Põlva khk, Himmaste k – H. Tampere < Emilie Käis, 85 a (1966).Tekst: RKM II 208, 39/40Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok