Blogi arhiiv

12.__***__

Postitatud Latsõigä

11.__***__

Postitatud Latsõigä

10.__***__

Postitatud Latsõigä

9.__***__

Postitatud Latsõigä

8-. PÄIV LÄTS´ ALLA KUI VERETI (Hrg) (Ema nutab tütreid)

Harglõ Ema nutab tütreid * PÄIV LÄTS´ ALLA KUI VERETI,imä ikk´ kui nõrõhti.Imä õks ikõs tütäreid,Leinas´ lehmänüssejäid,Kahits´ karjasaadijaid.„Tulõ’ õks leppä, nüssä’ lehm(ä),kahar kõiv, saada’ kari!“Ei saa’ lepäst lehmänüsjät,kaharõst kõost karjasaatjat,kui ei käse’ ummi kässi,aja’ ummi armõid jalgu.Panõ’ õks kängä’ käümä,jalatalla’Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

7. PÄIV LÄTS´ ALLA VERETENNÄ (Hrg) (Ema nutab tütreid)

Karula/Harglõ Ema nutab tütreid PÄIV LÄTS´ ALLA VERETENNÄ,imä iki nõrõtõnna.„Mis sa nüüd ikõt, imäkene?“Imä iki tütäridä,leinäs´ lehmänüssijäde,kahits´ karjasaatõjadõ.„Ärä’ nu ikku’, imäkene,kül’ nu leppä lehmä nüsvä’,kahar kõivu karja saatva’.“ –„Ei saa’ lepäst lehmänüsjät,kaharkõivust karja saatjat!“ Viis: EÜS VII 878 (26) <Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Latsõigä

6-. IMÄL OLI HULKA TÜTTÄREIDE (Rg) (Tütar vette)

Rõugõ Tütar vette Vt Tampere: Kogu tekst noodi all.

Postitatud Latsõigä

5. IMÄL OLI HULKA TÜTTÄREIDE (Hrg) (Tütar vette)

Harglõ Tütar vette IMÄL OLI HULKA TÜTTÄREIDE,katsi hulka kanasõide,viisi pand villu venütämä,kuusi kangast kodomade,Ütte pand paiju=pardikeses,tõise tiiveere=tedrekeses,kolmada kännu koorekeses Imä tulli üles hommonguld,Vara enne valged.Nüs lehmä, saat karja,mõsk anuma aija pääle.Kõnni kua kaardõde,tegi tii tiiki poolõ,jäle aije järve poolõ.Vedi paaContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

4. EMAL OLI HULGA TÜTTÄRITA (Hrg) (Tütar vette)

Harglõ Tütar vette * EMAL OLI HULGA, EMAL OLI HULGA TÜTTÄRITA,emal oli hulga tüttärita,kat’si hulga, kat’si hulga kanasita,kat’si hulga kanasida.Üte õks pan’d tee veere, üte õks pan’d tee veere tedrekeses,üte pan’d tee veere tedrekeses.tõse pan’d paiu, tõse pan’d paiu partsikõsõs,tõseContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

3. MELLE VAEVAN MI VAESE (Hrg) (Vii vette)

Harglõ Ema ei viinud vette MELLE VAEVAN MI VAESE,piinan mi peenikse,surman suvilinnukese?Kas see olnes ima süüdü,vai küll ima sõsarde süüdü?Enämp nu olnes ima süüdü,kui küll ima sõsarde süüdü.Imä viie ilma vihalda sanna,mäele tõie mähkemedä.Pand mu orja oodete pääle,palgapoisse pat’ku pääle.Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

2. KUI SEO IMÄ MEILÄ OLLI (Plv) (Vii vette)

Põlva Vii vette! KUI SEO IMÄ MEILÄ OLLI,naanõ kallis meidä kanni,kui näit näio sündüvät,oholidsõ olõvat.Veli ütel’: „Vii’ vette!“Sõsar’ ütel’: „Sõku’ mutta!“Imä läts’ vette viimä,kaivanduhe kaotama,istõ maaha imetämä,mättä’älle mähkimähe.Innep seo kivi laheku’,põllupinnär’ pira mingu’,kui ma vere vette vii,uma karva kaivo kanna.HääContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

1. IME IKS POIGA IKSSI (Vst) (Ema ei viinud vette)

Vahtsõliina Ema ei viinud vette. Uibune neiu IME IKS POIGA IKSSI,ärä iks sündü tütärlats,helmekaala imekana.Sõsar ütel: „Sõku mutta!“Veli ütel: „Vie vette!“Sugu käski viijä suurtõ vette,võsa viijä võrõnguhe. Oh tuod ime hellakeist,oh tuod maamat maräkõist,ime lätsi vette viimä,kaivanduhe kandõmahe,ummi läts nurmiContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

__E m a__n u t a b__t ü t r e i d__

Postitatud Latsõigä

__***__

Postitatud Latsõigä

__***__

Postitatud Latsõigä

__***__

Postitatud Latsõigä

__***__

Postitatud Latsõigä

__***__

Postitatud Latsõigä

40+. LÄTSI MÕTSA KÕNDEMALLE (Rp) (Ema haual)

Räpinä Ema haual. Vaeslapse laul LÄTSI MA MÕTSA, JO, KÕND´EMAIE, JO,udsutsõlla, jo, hummogulla, jo,varra inne, jo, val(õ)gõta, jo.Kuuli ma k´ao, jo, kuukõvata, jo,laanõlindu, jo, laulõvata, jo.Mõtli ma imä, jo, hõikuvata, jo,armu takah, jo, ajavata, jo.Istõ maha’, jo, ikkõmaiõ, jo,punasilmi, jo,Continue Reading

Postitatud Latsõigä

39+. VEERÜ’, VEERÜ’, PÄÄVAKENE (Krl)

Karula Vaesõlatsõ laul VEERÜ’, VEERÜ’, PÄÄVÄKENE,maalõ tsõõri’, marjakõnõ.Veerü’ velle avva viirde,tsõõri’ sõsarõ kirstu keske.Mis säält avvast löünes?Velle korgõ’ kübäre’,sõsarõgi suurõ’ sõlõ’.Veerü’, veerü’, pääväkene,maalõ tsõõri’, marjakõnõ.Veerü’ imä avva viirde,veerü’ esä kirstu keske.Säält näüse’ sorrõ’ suuräti’,näüse’ kärre’ käteräti’. Viis: EÜS VI 203Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

38-. OLIN MINA VÄIKE, EI MA TEADNUD (Kan) (Ema haual. Ema ja armud)

Kanepi * OLIN MINA VÄIKE, EI MA TEADNUD,kuhu ema mateti.Karjan käisin, leüsin mätta,kuhu ol’l ema matetu.Valge liiva mäe alla,halja mätta künga alla.„Ärka üles, emakene,tõuse üles, memmekene.Ma tee lippe livakule,lämmä vee teen länikule.Pese suu mant surma hais,kässi manta kääpa hais.“„Ei võiContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

37+. VÄIKENE OLLI, ES MA NÄE (Kan) (Oma ja võõrasema)

Kanepi Vaeslats imä kääpä pääl VÄIKENE OLLI, ES MA NÄE,kui mul kooli esä-emä.Karan käve, löyse ma,kohes emä matetu:valge liiva mäe sisse,hal’la mättä kynkä ala.„Emäkene, tõsta’ pääd,Mina tõsta ristikeist!“„Rist om rassõ rindu pääl,Kääbäs rassõ kässi pääl.Rist ei anna ringuta,Kääbäs kässi kyinitä.“„Ui-ui-ui-ui,Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

36+. VÄIKE OLLI, ES NÄE MINA (Rp) (Ema ja armud)

Räpinä Ema arm. Oma ja võõrasema VÄIKE OLLI, ES NÄE MINA,kui mul kooli oma imä.Karjas kävven löüse ma,oma ema matusse,valgõ liiva mäe seen,sinna ema matõti.„Ma sull kaiba, oma ema,Ms mull tegi võõras ema!Emakene, tõsta pääd,mina tõsta turbukest.“„Rist om rassõ rindoContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

35+. NEIOKENE NOOREKENE (Rp) (Lind lohutamas)

Räpinä Sinisiiba sirgukene NEIOKÕNÕ, NOORÕKÕNÕ,istõ iks maalõ ikkõmahe,siiä’ silmi pühkimähe.Kes sääl rüppü lindõnõs?Sinisiival tsirgukõnõ,vahajalga varbõlanõ,kuldapäädä pääsokõnõ.Küsüteli, nõvvatõli:„Midäs ikõt, näiokõnõ,Kahitsõlõt, kabokõnõ?A ku iks ikõt ehtit,puhut suuri puutit,rõõgut iks rõõmurõivit?“„Sinsiivo tsirgukõnõ,vahajalga varbõlanõ!Ikõ ei ehtit,puhu’ suuri puutit,rõõgu ei rõõmurõivit.“Näiokõnõ, noorõkõnõ,ikõ iks umma imäkeist,kallistContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

34+. SIIN OM SUURÕ’ SOEMÕTSA’ (Hrg) (Isa haual. Oma ja võõrasisa)

Harglõ Neiud vastu ööd käimas. Esä haual. Oma ja võõrasesä SIIN OM SUURÕ’ SOEMÕTSA’,korgõ’ kahruvarigu’.Siiä’ susi surma tege,siiä’ kahr kaala murd.Siin om oja ussõ all,läte’ tarõ läve all.Siiä’ ojja upudõ,siiä’ lättede läpätede.Olõ-i siist ojast otsijat,ei lättest löüdijät.Ojast otsja ammu koolu’,lättestContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

33-. KÄGU KUUGI KUUSISTUN (Hrg) (Vaeslaps käoks)

Harglõ Vaeslaps käoks. Vaeslaps ema haual * KÄGU ÕKS KUUGI KUUSISTUN,pihu peti pedästün.Es see nu kuugu’ käokõnõ,es see nu petä’ pihukõnõ:see õks kuugi vaenõlats´,vaagi ummi vanõmbiid.Esä rutas´ vahra ärä’ koolda’,inne muida mulda minnä’;jätt´ mu vahra vaesõs,inneaigu armõtummas;jätt´ mu maha’ marjaContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

32-. IMÄ MUL KUULI VÄIKU’EN (Urv) (Ema haual)

Urvastõ Ema haual * IMÄ MUL KUULI VÄIKU’EN,kandija kattõ kanasõn.Jätse mu maha’ mar´asuuru,söödüle sõmõrasuuru.Lätsi ma tarõ lävele,Iki ma tarrõ nõstijat;lätsi ma kua lävele,iki kotta nõstijat;lätsi aida lävele,iki aita nõstijat,aidast söögi andijat.Külänaasõ’ naarativa’:nüüt jääse’ or´a’ otsimalda’,sulasõ’ lunastamalda’!Tulli üles ommugult,inne varravalgõt,mõsksõ suu,Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

31+. KOOLNU’ IME, KOOLNU’ ESE (Kan) (Ema haual)

Kanepi Ema haual KOOLNU’ IME, KOOLNU’ ESE,koolnu’ ime armukõnõ.Jätnü’ maha’ mar´akõsõ,põrmandulõ põrmukõsõ,kualäve korukõsõ,aidaläve arvulidse.Ei olõ’ kotta kutsujatta,e olõ’ aidast andõjatta.Koolnu’ ime, koolnu’ ese,koolnu ime armukõnõ.Võõras and´ raasa, ütel´ rassõs,and´ ta pala, ütel´ pall´os,and´ ta tükü, ütel´ tühäs.Istu maha’ ikkõmahe,mättä pääleContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

30+. EMÄ OLL, EI TIIÄ? (Krl) (Ema haual)

Karula Imä havva pääl EMÄ OLL’, EI TIIÄ’?Esä oll’, ei tiiä’?Ülti mu söödüst sündüvet,kannu alt kasuvõt.Es sünnü’ ma söödüstä,es kasu’ ma kannusta.Sündü ma imä jo süämestä,kasvi imä jo kaala alta.Siug söödüle sündü,siug kasvi kannu alt.Imä mul kuuli koolu aigu,esä kattõContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

29+. ES MA SÜNNÜ SÖÖDÜ PÄÄLE (Krl) (Vara vaeslapseks)

Karula Varra vaeslatsõs. Imä havva pääl ES MA SÜNNÜ’ SÖÖDÜ PÄÄLE,es ma kasu’ kannu otsan.Sündü imä süämen,kasvi imä kangli all –rüpün rükä lõigatõn,kaalan karja saatõ’õn.Kuul iks mullõ kurja tennü’:võtt’ ärä’ imäkese.Maha’ jäi ma marja suuru,põrmandulõ põlvõ koru.Imä panti lautsilõ,armu lautsiContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

28+. ESÄ MU ÄRÄ’ TAPP´, KUUKU! (Rp, Rg) (Vaenelaps käoks)

Rõugõ Vaenelaps käoks ESÄ MU ÄRÄ’ TAPP´, KUUKU!Veli mu vere jõi, kuuku!Sõsar mu luu’ kokku kor´as´, kuuku!Köüt´ valgõ räti pääle’, kuuku!Vei mõtsa kõo latva, kuuku!Sääl mu Jummal´ käos lõi, kuuku! Viis: EÜS IX 1360 (351) < Räpina khk, Naha kContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

27+. KÄGU KUUKÕ KUMÕHÕDÕ (Hrg) (Käost käterätt)

Harglõ Käost käterätt KÄGU KUUKÕ, leelu, kumõhõdõ, leelu,laul’ laanen, leelu, helehede, leelu.O’s mi käo,leelu, kätte saanu’,leelu,suvilinnu, leelu, sulussõdõ, leelu,tennü mi’ kastest, leelu, käteräti, leelu,suvilinnust, leelu,, suurrräti, leelu,ohukõsõ, leelu, olaräti, leelu,teeme käpe, leelu, käteräti, leelu.Õga nee’ kuku, leelu, õigõ käo’, leelu,laula’Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

26-. OLLI MINA VÄIKENE MEHEKENE (Kan) (Nutust järv)

Kanepi Nutust järv * OL’LI MINA VÄIKE MEHEKENE,põlve kõrru (koru) põnnikene,vaat luu-li, vaat luu-lii,põlve kõrru põnnike. Maha jäije marja suuru,põrmandulle põrmu suuru,vaat luu-li, vaat luu-lii,põrmandulle pormu suuru. Kos mina istse,sääl mina ikke,kos mina saise, saina likke,vaat luu-li, vaat luu-lii,kos minaContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

25+. MINA KÜLL VAENELATS (Rp) (Nutust järv)

Räpinä Vara vaeslapseks. Nutust järv 1 2 MINA KÜLL, MINA KÜLL VAENELATS,ilma imeta kanane,ilma pääta pääsokene,vahelt ilma vaimukene –jäije maana marä suuru,põrmandule põrmu suuru.Söödul iste sõmerasuuru,kua läve korrukene,aida läve arvoline.Lätsi ma oa lävele,es olõ kotta kutsijat,lätsi aida lävele,es olõ aidastContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

24+. OLLI MINA VAENÕ VÄIKU LATS´ (Rg) (Nutust järv)

Rõugõ Vara vaeslapseks. Nutust järv OLLI MINA VAENÕ VÄIKU LATS´,tinarõnda till´ukõnõ.Imä rühk´ mul inne koolda’,inne muida mulda minnä’.Jätt´ mu maalõ mar´akõsõ,liiva pääle linnukõsõ,aidaläve arvulidsõ,kualäve korgulidsõ.Ei ma tiiä’, ei ma mõista’,kas ma sündü söödü päälvai mina kasvi kannu pääl.Söödü’ minnu sünnüdi’,kannu’Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

23+. IMÄ VIIDI LÄVE POOLÕ (Plv) (Ema arm. Nutust järv)

Põlva Ema arm. Nutust järv. Ema haual IMÄ VIIDI LÄVE POOLÕ,arm aeti aho kõrva.Imä viidi värete poolõ,arm aeti aida müüdä.Imä viidi tiid müüdä,arm läts´ tii viirt müüdä.Imä karas´ kalmihe,arm iih astõ.Imä hauda haarõtie,arm ala lamõsie. Tulli üles hummogulla,inne varravalgõda.Saadi kar´aContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

22+. EMA VIIDI USSEST VÄLLÄ (Plv) (Ema ja armud)

Põlva Ema ja armud. Ema haual * EMA VIIDI USSEST VÄLLÄ,arm aste aknast välla,emma viidi teed pitearm läits teeveert pite.Ema viidi kirikusse,arm astse altresse,emal hauda kaiveti,arm man kareli.Ema hauda lasti,arm ala lamesi.Olli mina väikokenepidi karja hoidma,leüsi isa-ema matusesuure mätta turbaContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

21+. PÄIV LÄTS´ ALLA VERETELLEN (Hrg) (Ema haual)

Harglõ Ema haual PÄIV LÄTS´ ALLA VERETELLEN,imä iki-ks nõrõtõllõn.Jätt´ mu varha vaisõs,enneaigu armõtummas.Timä mõtõl´ kerigu kulladsõ ollõv,hauva mõtõl´ hõbõdsõ ollõv.Kerik olli külmist kivest,haud olli halvust sõmõrist.Imäl õks hauda kaavõti,armu ala lammõsi.„Tulõ’ üles, imäkene,karga’ üles, kasvataja.” –„Ei või’ minnä’, tütrekene,karadagi, kanasõkõnõ.Rist´Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

20-. IMI KOOLI, ARMU KATTE… (Rg) (Ema ja armud)

Rõugõ Ema ja armud * IMI KOOLI, leela, armu katte, leela,imi panti, leela, lautsielle, leela,Imi viidi, leela, lävest vällä, leela,armu aste, leela, akenista, leela,imi viidi, leela, üle muru, leela,armu aste, leela, alust piten, leela,imi viidi, leela, värtest vällä, leela,armu aste,Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

19-. IMÄ MUL KUOLI VÄIKOUST (Rp) (Ema haual)

Räpinä Ema surm. Ema haual *

Sildid
Postitatud Latsõigä

18-. IKI, IKI, MA VAENÕ (Urv) (Lind lohutamas)

Urvastõ Lind trööstimas. Väsinud neiu * IKI, IKI, MA VAENÕ,iki alan marja-aian.Kis no tulli minnu kaema?Sinisiiva tsirgukõnõ,vahajalg vaimukõnõ,tuu no tulli minnu kaema.Küsütelli, nõvvatõlli:„Missa ikõd, näiu noori?Kassa ikõd ehtemiida?“„Ei ma ikõ ehtemiida,ikõ innist elukõist,kaunist kasupõlvõkõist.“Vässü, vässü, ma vaenõ,rammõtu ma, raasakõnõ.üle kõrrõContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

17-. IMÄKENE HELLÄKENE (Rg)

Rõugõ Vaeslapse laul * IMÄKENE, HELLÄKENE,annid mu ilmal õppatta,annid vallal valitseda.Küla iks oppas küllipäädi,valda noomõ vastupäädi.Söa mul jo süüa küüsse:es ole söögi andijatta,isu kõrra kandijatta,hämme päält pästijättä.Mea iks vesi vitsa pääl,kaste kara haina pääl,tu ojus mu ola pääl,tu kallus muContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

16-. ISTE MAHA IKÕMA (Rg) (Lind lohutamas)

Rõugõ Lind lohutamas. Vaenelaps ja tsirk * ISTE MAHA, ISTE MAHA,iste maha ikkõma,muru pääle, muru pääle,muru pääle murõtama.Kes sääl mulle rüppü linnas?Zirk sääl mulle rüppü linnas,sinist siiva zirgukene,vahajalga varblane.Küsütelli, nõvvatõli:„Mis sa ikkõt iloehtit,vai kos sa rõhked rõõmu rõivit?”„Ei ma ikkeContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

15-. ISTE MAHA IKEMAIE (Plv) (Lind lohutamas)

Põlva Lind lohutamas. Vara vaeslapseks.Tiik * ISTÕ MAHA’, ISTÕ MAHA’ IKKÕMAIE,moro pääle murõtamma.Kes sääl mullõ rüppü linnas´?Tsirk sääl mullõ rüppü linnas´,vahastjalga varbalanõ,sinisiibu tsirgukõnõ.Küsüteli, nõvvatõli:„Mis sa ikõt ilmaehtit,mis sa rõhkat rõõmurõivit?”Ei ma ikõ’ ilmaehtit,ei ma rõhka’ rõõmurõivit:mina ikõ umma immä,umma kallistContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

14+. ISTÕ MAHA IKKÕMAIE (Rg) (Lind lohutamas)

Rõugõ Lind lohutamas. Vara vaeslapseks. Nutust järv ISTÕ MAHA IKKÕMAIE,siiä’ silmi pühkimäie,kahitsõma, kabokõnõ,nõrõtama, nõrgakõnõ.Nägünessä, kuulunõssa,kiä mu ligi liikunõssa,kiä mult küünüs küsümaie,nõrgakõsõlt nõudõmaie?Ligi linnas´ suvilindu,vahajalul varbõlanõ,kuldapääga kukulindu,siivulinõ sinitsirku.Nakkas mult iks perrä nõudma:„Miä sa ikõt, ilokõnõ,puhut, puna latsõkõnõ,murõhtõllõt, munakõnõ?Kas sa ikõt ummiContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

13+. KOS MA ISTÕ, SÄÄL MA IKI (Rg) (Lind lohutamas)

Põlva Lind lohutamas KOS MA ISTÕ, SÄÄL MA IKI,kos ma kasvi, siäl ma kah(i)tsi.Istõ maaha ikkõmaie,moro pääle murõhtama.Kes sääl mullõ rüppü linnas´?Tsirk sääl mullõ rüppü linnas´:sinisiivu tsirgukõnõ,vahastjalga varbõlanõ.Küsütelli, nõvvatõlli:„Mis sa ikõt, tütäreni?Kas sa ikõt ilmaehtiidvai ka rõhkat rõõmurõiviid?”„Ei ma ikõ’Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

12-. IKI, IKI, MINA VAENE (Kan) (Lind lohutamas)

Kanepi Lind lohutamas * IKI, IKI, MINA VAENÕ,iki, iki, iki, iki ma jo vaene,iki alan mar´aaian,iki alan, iki alan mar´aaian.Kes sys minno kaema tulli,Kes sys minno, kes sis minno kaema tulli?Sinisilmä tsirgukõnõ,sinisilmä, sinisilmä tsirgukõnõ,ilma päätä’ pääsokõnõ,ilma päätä’, ilma päätä’ pääsokõnõ,vaskijalgaContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

11-. ISTÕ MAHA IKÕMAIÕ (Rg) (Lind lohutamas)

Rõugõ Vaeslaste laul * E. Hummal: Too om väga pikk laul toot läts’ hulga aigu laulda, too om uma too om üits’ vaeslaste laul. Vaesest latsest. Too om sääne seto setorahva viie ja joro om too laul sääne. ISTÕ MAHA’,Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

10+. IKI, IKI, MA VAENÕ (Urv) (Lind lohutamas. Ema ja armud)

Urvastõ Lind trööstimas. Tütar ei saa palka. Ema ja armud IKI, IKI, MA VAENÕ,iki alla marjaaida.Kis no sinnä kaema tulli?Sinijalga tsirgukõnõ,vahajalga varbõline,tuu no sinnä kaema tulli.„Misa ikõd, näiu noori?Kasa ikõd ehtemiid,vai taht tõisi rõivaiid?“„Ei ma ikõ ehtemiid,tahaii tõisi rõiviid;ma ikõContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

9-. PERENAANE SEIJE PIIMA PUTI (Rp)

Räpinä Peretütar ja vaeslaps. Nutust järv (viis olemas lisada) * PERENAANE SEIJE PIIMAPUTI –mina tambe taariputi,perenaane seije võidu-leiba,kanamunne katusesta –mina sei sõõlust (sõõrust?) sõnajalgu,aija aita angerpistu.Siiski mu ihu ilosamb,siiski mu põsõ punatsemba.Siin ma iste, siin ma saisi,siin ma saisi, silmäContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

8+. TULÕ ÜLES HOMMUGULTA (Hrg)

Harglõ Vaeslapse laul TULÕ ÕKS ÜLES, LEELU, HOMMUGULTA, LEELU,varha enne, leelu, valgõ’õta, leelu.Mul om õks väigu, leelu, vällä pääl, leelu,noorõkõnõ, leelu, nurmõ pääl, leelu.Olõs õks elle, leelu, uma imä, leelu,uma kallis, leelu, kasvataja, leelu.Mul õks süä, leelu, süüvä’ taht, leelu,marjakõnõ,Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

7+. ÄR IKS TUNNUS VAENELATS (Krl)

Karula Vaeslapse laul ÄR’ IKS TUNNUS VAENÕLATS´,ilma imäldä’ kananõkerikulõ minne’en,aldõrilõ astu’en –lätt iks aita ehtemäie,päälikulõ päädemäie,pand iks ette ikupõllõ,siirde mähk silmä vii.Är’ iks tunnus imäline –pand iks ette ilopõllõ,siirde mähk´ siidiräti. Viis ja tekst: ERA III 7, 877 (21) &Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

6+. PÄIV LÄTS´ ÄRÄ’ SEET(E) MAALT(Õ) (Krl)

Karula Vaeslapse laul PÄIV LÄTS´ ÄRÄ’ SEET(E) MAALT(Õ),päiv mu jätt´ pääle mäe,agu jäti askõlilõ.Tulli päivä jo tagasi,tulli kuu jo tagasi.Päiv mu löüs´ päält mäe,agu löüs´ alt mäe,Kuu mu löüs´ kolgitsõst.ka’ kos saisat, vaenõ lats´,ilma pääldä’ pääsükene –nii ku ninni niidüContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

5+. VÕÕRASIMÄ, VÕHLU IMÄ (Hrg)

Harglõ Oma ja võõrasema VÕÕRASIMÄ, VÕHLU IMÄ,võõras võhluarmulinõ:pääle kaes kainõtudõ,silmi hiit hirmutudõ.Näkki kauvõn tulõvõt,üle Väinä välkivet,üle piiri pilkuvõt:„Joba tulõ suuri süüjä,suuri süüjä, suuri juuja.Poolõ pätsi poolõndaja,nellä kiku neelätäjä.”Pall´us pand iks paa manu’,liias lihaliuva manu’.Kinni’ leie kirstu kaasõ,agarõdõ aida ussõ. UmaContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

4-. IMÄ RUTTAS VARHA VÄLLA KOOLTA (Hrg)

Harglõ Vaeslapse laul * IMÄ RUTAS´ VARHRA VÄLLÄ’ KOOLDA’,enne muid mulda minnä’,jätt´ mu varhra vaesõs,enneaigu armõtus. Maha’ ma jäie marjasuuru,põrmandullõ põrmusuuru,liiva pääle linnu suuru. Sugu õks käske meid suuhe viiä’,võsa võrõngudõ hiitä’.Esä olli ette tõtõlik,tõtõlik ja mõtõlik.Võtt´ õks üte käeContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

3+. OH MA VAGA VAENÕLATSI (Hrg)

Harglõ Vara vaeslapseks OH MA VAGA VAENÕLATSI,ilma päädä’ pääsukõnõ.Jäi iks maha’ marjasuuru,põrmandulle põrmu suuru.Lätsi kua lävele –is olõ’ kotta kutsujat,Lätsi aida lävele –is olõ’ aidast andijat,lätsi tarõ lävele –is olõ’ tarrõ tõstijat.Konh ma isti, sääl ma iksõ,konh ma saisi, saina’Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

2+. IME RUTAS´ VARRA KOOLDA’ (Hrg)

Harglõ Kullast kirikaed. Vara vaeslapseks IME RUTAS´ VARRA KOOLDA’,enne muid mulda minnä’.Mõtõl´ ta kerigu kulladsõ ollõv,avva mõtõl´ õbõ’õdsõ.Is olõ’ kerik kuldanõ,aud is olõ’ õbõ’õnõ –kerik oll´ külmist kivest,aud allist sõmõrõist.Jätt´ mu varra vaesõs,enne muid armõtummas,jätt´ mu maha’ linnusuuru,jätt´ mu maha’Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

1+. SUSI SÖÖNU SÖÖGI TUOJA (Rp)

Räpinä Pole ema, pole isa SUSI SÖÖNU SÖÖGITUOJA,lakatanu joogi laarja.Olõs võtti ime vüüla,taba taadi puusa pääl!Nüüd o võti võara vüül,taba targa puusa pääl,nüüd o zirgu söömätägi,läävä ilma lõuneeta. Etse tule, tuulekõnõ,hõlõtõlõ, hõngukõnõ –puhu higi hiusest,puhu pallav palgest.Higi rikke mu hiussekõse,pallavContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

__V a r a__v a e s l a p s e k s__

Postitatud Latsõigä

__***__

Postitatud Latsõigä

__***__.

Postitatud Latsõigä

__***__

Postitatud Latsõigä

__***__

Postitatud Latsõigä

__***__

Postitatud Latsõigä

7. TUU’ IKS SIIA’ TUU RAHA (Urv) (lauldi ristsetel)

* TUU’ IKS SIIA’ TUU RAHA,saada’ siia’ sannaraha.Ku sa iks tulli’ tuppa,sai’ sanna rõõmu.Ku jo iks tunni’ tuud vallu,haigutõli’ haluvallu,otsõ’ iks puuda ärä’ puvva’,vaiba kirvõst valu vähändä’. Seletus: Lauldi ristsetel. Lauljad naised võtsivad üks leiva põlle pääle laulis ja andisContinue Reading

Postitatud Latsõigä

6. MII’ IMÄ ÜTSIK NAANÕ (Rg) (Kolm hälli. Mitu halba ilma peal)

Rõugõ Mitu halba ilma pääl. Kust laulud saadud MII’ IMÄ ÜTSIK NAANÕ,ütsik naanõ, pall´u latsi. Kolm oll´ hällü mii’ imäl:üts´ oll´ kuusinõ kuana,tõõnõ tamminõ tarõna,kolmas kõivinõ muruna.Mis oll´ kuusinõ kuana,sedä hällüt´ süüki kiite’ennä,mis oll´ tamminõ tarõna,hällüt´ kanga kududõn,mis oll´ kõivinõContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

5. IMÄKENE, ELLEKENE (Hrg)

Harglõ Ema õpetab tütart IMÄKENE, ELLEKENE/NÄIUKÕNÕ, NOORÕKÕNÕ,et sa kuulõ’, mia mi kuugu,miilde panõ’, mia mi pajadõ.Tulõ’ iks üles hommukult,varha enne valgõ’õt,sis õks liigudõ’ leeväimmä,soritsõ’ soolaessä.Tii’ õks tii tiigi viirde,jäle’ aja’ järve viirde.Kutsu’ ette esä elle,või (hõikus) kallis kasvataja. Tii’ õksContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

4. AITUMA MU IMELE (Plv)

Põlva Ei noomi sulaste kuuldes AITUMA MU IMELE,kats´ ilmast kadonulõ,kiä es lasõ’ laisas harida’,lasõ’ veerdä’ videlikus,lasõ’ no oppi’ unitsõs.Hoisõ ta kirstuh kipõ vitsa,kaasõ all kasvoladva,kui sutsõ, nii soputi,kui viise, ni viputi. Imä opas´ ussõ takah,imä nuumsõ nuka takah,es sunni’ taContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

3. EELÄ’ TULNU’ HULKIMAST (Kolm hälli) (Plv, Rg)

Põlva/Rõugõ Kolm hälli EELÄ’ TULNU’ HULKIMAST,toona’ maad marsimast.Viil saapa’ saviga,kängäkundsa’ kollõriga.Olõ-õi hunds´ak minnu hoitnu’,kar´akutsik kasvatanu’,minnu hoit´ uma imä,kasvatõli kallis naanõ,rüpün rüä lõigatõn,kaalan karja saatõn.Kolm oll´ hällü mu imäl,üts´ oll´ kuusinõ kuan,tõõnõ tamminõ tarõn,kolmas oll´ kõivinõ murul.Kua olli kuusinõ kuan,hällüt´ ruugaContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

2. KU MA POIGA KASVATÕLI (Urv) (Memme vaev)

Urvastõ Memme vaev KU MA POIGA KASVATÕLI,üsäkirjä ülendeli,kistu õs tuli mul tarõst,valu vanast huunõ’õst.Jala’ mul hällü hällüdi’,käe’ kumpli’ kuutslin. Mina iks hoisõ hobõstõ jalost,kaidsi karja tii päält,peon iks oll´ piimä kurnatõn,rüpün rükä lõigatõn.Olõ’ täl kühmä külle pääl,olõ’ nõtsku nõna pääl,olõ’Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

1. KUI IKS IME MINNU OLLI (Urv) (Memme vaev)

Urvastõ Memme vaev KU IKS IME MINNU OLLI,kallis ime minnu kandi,oisõ uman süämen,kand´ uma kandli all.Imä oll´ mul uibuupin,esä oll´ mull orsikas;imä jõi pikäst pihlõ’õst,esä orsikadsõst uibust. Imä uigi uibun,esä vilist´ vislapuin.Imä no hois´ hobõstõ jalust,kaits´ karja teie päält.Imä noContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

__M e m m e__v a e v__

Postitatud Latsõigä

__KUI IKS IME MINNU OLLI__

Postitatud Latsõigä

______***_____________

Postitatud Latsõigä