Blogi arhiiv

7. LÖÖMI’ KOKKO KOLMÕKÕISI (Kan) (Loomad kõnelevad)

Kanepi Eläjä’ kõnõlõsõ’ LÖÖMI’ KOKKO KOLMÕKÕISI, leela, leela, leela-mus leela.Lätsi mina lauta lehmä tapma, leela, leela, leela-mus leela.Lehm nakas´ mino keeli kõnõlõmma, leela, leela, leela-mus leela.“Ärä’ sa minno ärä’ tapku’, leela, leela, leela-mus leela,suvõl anna sullõ suurõ piimä, leela, leela,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

21. LASKÕ’ SISSE, LASKÕ’ SISSE (Kan)

Kanepi Kadriõhtul 1 LASKÕ’ SISSE, LASKÕ’ SISSE, kadri, kadri,kadri’ omma’ kavvõst tulnu’,läbi suu supa-sapa,läbi vii vipa-vapa,läbi kalõ kastõhaina. Pilliruug sii pisti silmä,kastõhain sii lõigas´ kaala. Kadri’ küüdse’ külmetäse’,Kadri varba’ valutasõ’! Liiguta’ linki, Liisokõnõ,ava’ usta, Annõkõnõ –lasõ’ kadri põrmandulõ! Sis tulli’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

20. KADRI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’ (Kan)

Kanepi Kadriõdagu laul 1 KADRI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’, kadriku, kadriku,läbi suu supa-sapa,läbi vii vipa-vapa,läbi kalõ kastõhaina,läbi pikä pilliruu.Kastõhain seo lõigas´ kaala,pilliruug sii pisti silmä. Kadril küüdse’ külmetäse’,Kadril varba’ valutasõ’.Ega neo’ Kadri’ iks ei tulõ’ –olgu’ tund´, ku tulõva’. Laskõ’ sisseContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

28. MÄRDI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’ (Kan)

Kanepi Märdiõdagu santõ laul 1. MÄRDI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’, märti,läbi suu supa-sapa,läbi vii vipa-vapa. Märdi küüdse’ külmetäse’,Märdi varba’ valutasõ’. Laskõ’ sisse märdisandi’! Siin omma’ ussõ’ uibidse’,ussõpiida’ pihlakadsõ’. Liiguta’ linki, Liisõkõnõ,ava’ usta, Annõkõnõ! 2. Taren laulmine HÜPÄKE’, LATSÕ’, KARAKÕ’, LATSÕ’, märti!viskaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

27. LASKÕ’ SISSE MÄRDISANDI’ (Kan)

Kanepi Märte laul No see on ka veel vanaema laul. LASKÕ’ SISSE MÄRDISANDI’, märti, santi,Märdi’ tulnu’ kaugõlt maalt,läbi suu sopa-sapa,läbi vii vipa-vapa,läbi pikä pilliruu,läbi kalõ kastõhaina.Pilliruug sii pisti silmä,kastõhain sii lõigas´ kaala. Liiguta’ no linki, Liisakõnõ,ava’ usta, Annõkõnõ,lasõ’ sisse märdisandi’.MärtContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

5. KÄGU KUUKSÕ, MÕTS KUMISI (Kan)

Kanepi Kägo, käopoig 1. 2. KÄGU KUUKSÕ, MÕTS KUMISI,pihu laulsõ, mõts pimeti,sisask laulsõ, mõts sineti.Kost se kägu kätte saassi,kost see pihu peiu saassi –käo kätte käkistäsi’,pihu peiu pitsitäsi’.Pihust tiissi piinü põllõ,käost tiissi käteräti,sisaskist tiissi siidiräti. Viis 1: EÜS IX 1337Continue Reading

Sildid , , ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

39. ET TI LAULKÕ, LAISA’ NÄIU’! (Kan)

Kanepi Laulkõ, muido laida ET TI LAULKÕ, LAISA’ NÄIU’,laisa’ virve’, veeritäge’!Ku ti ei laula’, mina laida,laida laisalõ mehele,pikä puu palutajalõ,halu ahju heidijälle,kel oll’ viisu’ viisi süldä,kapla katõssa vaguda,rätti kümme künneridä.Sääl läts’ aigu arutõnna,puuli päivä pästehennä.Sinnä’ kullu’ kulla tunni’,keväjätse’ kesäkünnü’,sügüsetse’ söödükünnü’.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

38. KUI MINA NAKKA LAULÕMAIE (Kan)

Kanepi Laulu võim LAS MINA NAKKA LAULÕMAIE,peesü sõnnu pillumaie!Tulgõ’ külä kullõmaie,viisi valda vaatamaie.Ega jõvva’ uh’a’ hoita’,uh’a’ hoita’, köüdse’ köütä’.Mes uh’a’ minusta hoitva’,mes ne köüdse’ minusta köütvä’ –uh’a’ hoitku hobõsida,köüdse’ köütku koorõmida. Lauldud. Viis ja tekst: EÜS V 160 (117) &Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

35. LAALASIGI MITO LUKU (Kan, Plv)

Kanepi Lauligu laitminõ *** LAALASIGI MITO LUKU,mito viit ma veeretäsi’.Olõs mul imä kuulõmanna,sõsar sõnno võttõmanna.Võõras veese viisi vesile,lask mino laalu lainõ’illõ.Laidõtumb mino laulõminõ,kõnõldumb mino kõndiminõ,arvat jala astuminõ,sorit suu mõskõminõ. Mis ma no anna sorijallõ,kingi keelepessijälle?Pütü tuld, tõsõ tõrva,kolmandama kuumõ kivve.Hussi’Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

29. KON MA LAULU LAHOTI (Kan)

Kanepi Laulu võim. Kalajõgi *** KON MA LAULU LAHOTI,sinnä’ no kasvi suuri saari,sinnä’ no mõtsa murdunõssa,sinnä’ laanta langõnõssa. Küll näet, küll näet, hellä’ vele’,puu’ om täüsi putukita,ossa’ täüsi oravida,ladva’ laululindusida.Jõõ’ juuskva’ juurtõ alta,kala’ kullatsõ’ jõõna.Havvõl suurõ’ laugu’ otsa’,hiherüsel katõ’ kirju’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

16. NAKSI MA TUPA TEGEMA (Kan) (Imelik maja)

Kanepi Imelik maja NAKSI MA TUPA TEGEMÄ,tua nulkõ nukõrdama.Sõitsõ müüdä mõnda s’aksa,küüsüteli’, nõvvatõli’:„Kospuul Riia, kospiil Valka,kospuul soolaliinakõnõ?”„Ei olõ’ Riia, ei olõ’ Valka,ei olõ’ soolaliinakõnõ.Seo om sandi sannakõnõ,vaesõmehe var’okõnõ –ei olõ’ suula sukugi!” Viis ja tekst: ERA III 7, 65 (47)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

11. MEID OLL’ VIISI VELITSIT (Kan)

Kanepi Vele sõalugu MEID OLL’ VIISI VELITSIT,kuvvõkõsõ kurvitsit.Kelle kõrd oll’ sõtta sõita’ –noorõmbal vai vanõmbal?Vanõmb pall’o vaiva nännü’,pall’o varsu valitsõnu’,pall’o härgi häälitsenü’.Nuur ei jõvva’ nuuli kanda’,ei ka püssä olga heitä’.Noorõmba kõrd oll’ sõtta sõita’.Esa opas’ umma poiga:“Pojakõnõ, noorõkõnõ,kui sina üleContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

9. MEID OLL’ VIISI VELITSIDÄ (Kan)

Kanepi Vele sõalugu MEID OLL’ VIISI VELITSIDÄ,kuvvõkõisi kurvitsida.Kelle kõrd om sõtta sõita’,noorõmbal vai vanõmbal?Nuur ei jõvva’ nuuli kanda’,pinipüssü pihta anda’,vana om pall’u vaiva nännü’.Keskmitse kõrd om sõtta minnä’.Nakas’ poiga jalgu kängmä,nakas’ imä ikõma.Imä opas’ umma poiga:“Kui sina üle mere lähät,ärä’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

21. LAISA’ OODI’ ÕDAKUTA (Kan) (hobune varastatud)

Kanepi Hopõn varastõt. Hobõsõ otsja * LAISA’ OODI’ ÕDAKUTA,vetel päävä veeremistä.Mina oodi hummukuta,vahtsõ valgõt pääväkeistä.Mina hummugu sulanõ,pikä päivä poisikõnõ.Üü mina oitsõ, päivä kaitsõ,üü oitsõ esä obõsit,päivä kaitsõ velle karja.Kes säält karjast ärä’ kattõ?Kattõ velle verrev ratsu,taadõ kallis linalakka.Ai mina ulliContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

6. KAARATSIMM (Kan)

Kanepi Tandsulaul * AI KAARATSIMM, AI KAARATSIMM,ai karga’ vällä kaema,kas omma’ kesvä’ keerulidsõ’,kaara’ katsakandilidsõ’.Ai kaaratsimm, ai kaaratsimm,ai karga’ tarrõ kaema,kas omma’ parrõ’ paaristikku,vai omma’ vaia’ vastastikku.Ai kaaratsimm, ai kaaratsimm,ai karga’ vällä kaema,kas om kikas kesvän käünü’,säidse terrä ärä’ söönü’. SeoContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Suvi

5, KAARA-JAAN, AI KAARA-JAAN (Kan)

Kanepi Tandsulaul * AI KAARA-JAAN, AI KAARA JAAN,ai karga’ vällä kaema,kas omma’ kesvä’ keerulidsõ’,kaara’ katsakandilidsõ’.Ai kaara Jaan, ai kaara Jaan,ai karga’ tarrõ kaema,kas omma’ parrõ’ paaristikku,vai omma’ vaia’ vastastikku.Ai kaara Jaan, ai kaara Jaan,ai karga’ vällä kaema,kas om kikas kesvänContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Suvi

4. VELI MEILE HÄSTE HÄLLÜ TENNÜ’ (Kan)

Kanepi Hällü pääle kutsmine. Lihavõttõlaul VELI MEILE HÄSTE HÄLLÜ TENNÜ’,häädü ei hää kõika.kiiga’ häste kinni’ lüüdü’,häädü ei hää kõika.Imä häit´ häidistä,veli keerut´ villusta.Keä tulõ, tulgu’ siiä’,toogõ’ kana, toogõ’ muna,toogu’ paar´ pardsimunnõ,till´okõisi tedremunnõ,kats´kümmend kanamunna.Ei mi siiä’ ilma võta’!Hälke’ üüd, hälke’ päivä,eiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

3. LÄTSI MINA NURMÕ LINNA KAKMA (Kan)

Kanepi Linakakmisõlaul * LÄTSI MINA NURMÕ LINNA KAKMA,joo-eda- all´eloo, linna kakma, joo.Linna kakkõn likõs saiõ.Tulli kodo rõivit kuivatama.Perenainõ kuri pahandama:“Häbemädäq tütrik, kasimadaq!Linanurmõ häppü jätset!“ Vanaimä käest miilde jäänüq. Viis ja tekst: RKM, Mgn.II 1186 a & RKM 212, 679/80 (3)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

16. RÜHIQ, RÜHIQ, RÜÄKENE! (Kan)

Kanepi Kasuq, vili! Lõpõlõ, lõõrilõ!RÜHIQ, RÜHIQ, RÜÄKENE,lõpõlõ, lõõrilõ,tõttaq, tõuviläkene!Rühiq sina kasu’õnna,mina tõtta põimõ’õnna.Kui ei rühiq kasu’õnna,ei ma tõttaq põimõ’õnna –jätä karja kakkuq,lammastõ üle laskõq,jätä siiäq tsirgu süvväq,jätä siiäq kaarna kakkuq,jätä tedre teritädäq,hobõsõq olilõ ajavaq. Viis: EÜS IV 580 (1291) <Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

15. LÕPÕQ, LÕPÕQ, PÕLLUKÕNÕ! (Kan)

Kanepi Lõpõq, põld! Jätä tsirgu süvväq LÕPÕQ, LÕPÕQ, PÕLLUKÕNÕ,lõpõlõ, lõõrilõ,saaq otsa, saarõkõnõ,käüq kokko, käärükene,väheneq sa, väläkene!Kui ei lõpõq, siiäq jätä,siiäq jätä tsirgu süvväq,tsirgu süvväq, nirgi närriq,lõokõsõ lõpõtadaq,kurõkõsõ kumardaq. Inämb ei mäletäq. Kõik om vanaimä käest kuuldu. Viis: ERA III 6,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

13. KODU LÄÄSSI, KUI TOHISSI (Kan)

Kanepi Kuri kodu KODU LÄÄSSI, KUI TOHISSI,õõ, ooh-oo,majja läässi, kui mahussi –kõik mu turjulõ tulõssi,juussõlatva laskõmasi.Neoq lääväq läbi süäme,läbi ihu, läbi enge,neoq pistväq pihaluid,neoq pesväq kaalaluid.Kodu minnäq, kuis om teedäq,vai om üüdä mõtsan maadaq –par´õmb süvväq pajuossõ,tulusamba toomõossõ. Viis: ERAContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

10. OODAQ, OODAQ, ÕLLÕ, ÕLLÕ (Kan)

Kanepi Karjusõlaul OODAQ, OODAQ, õllõ õllõ,oss´utamiq, õllõ õllõ,minu mamma mas´sutamiq.Las kui toss´u kodu tulõp,sis ma mass´u mahaq võta.Säält saap toss´ul ihutoidust,minu mammal maomääret. EÜS V 155 (88) < Kanepi khk, Valgjärve v, Mäha t – A. Kiiss, E. Eisenschmidt <Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

9. AAMÕQ PULLIQ PUSKÕLÕMMA (Kan)

Kanepi Karjusõlaul AAMÕQ PULLIQ, õo-õõ,puskõlõmma, õo-õõ,kirjuq ärjäq kiskõlõmma.Minu pulli punasarvõ,sinu kirjul kitsõsarvõq,kisup üles kiviq, kannuq,liigutaq iks lepäpuhmaq. Laulmise perrä üles kirotõt. EÜS V 155 (89) < Kanepi khk, Valgjärve v, Mäha t – A. Kiiss, E. Eisenschmidt < Aado Mõrd,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

8. AAQ SINA SELLE POOLÕ (Kan)

Kanepi Kari kodu. Karja kodukutsmisõ laul AAQ SINA, tsõõ, tsõõ, tsõeq-oo,selle puulõ, tsõõ, tsõõ, tsõeq-oo,mina tõuka tollõ puulõ!Kos me kullaq kokku saamõq,esiq elläq ütte läämeq?Kullaq kokku kutsuti,elläq ütte õigati.Emä kutsõ kua lävelt,esä õigas´ aida lävelt.“Tulõq kodu, toomik-lehmä,saaq kodu, saarik-lehmä,üle piiri,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

6. MA LÄÄ ÜLES MÄTTÄ OTSA (Kan)

Kanepi Kar´alaulukõnõ õllõtamisõga Var: MA LÄÄ ÜLES, õllõ, õllõ,mättä otsa, õllõ, õllõ,keerä üles kingu otsa,kost või ma karja kaiaq.Kui om valmis vasigajuuki,vai om lehmäl ruhen süüki,pis´okõsõl pinil mollin süüki,kutsikalõ piimäjuuki,sis või kar´akõist kodo keerdäq. Viis: EÜS I 997 (18 a)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

2. AJAQ MÕTSA, UNITSIGA (Kan)

Kanepi Laisk kar´us AJAQ MÕTSA, UNITSIGA,õõ-õõ, oo-ooh,saaq mõtsa, savipada,tulõq mõtsa, tuharuhi! Vastus: Mis sa, tikõ, tiriset,padakonn sa parisõt,maamükrä, müriset!? Viis: ERA III 6, 250 (179) < Kanepi khk, Erastvere v, Kanepi vaestemaja – K. Leichter < Mai Kirves, 66 aContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

9. NAKSI MA KÜÜDSILÄ KÜNDEMÄ (Kan)

Kanepi Laisk kündjä. Uni NAKSI MA KÜÜDSILÄ KÜNDEMÄ,päkil päädä toitõmahe.Lei ma adra aida vasta,kõvõriku kõivo vasta.Ega neoq küüdseq maad ei künnäq,ega neoq päkäq pääd ei toidaq.Künni uvvõ kütüsse,mati maa matussõ –kütüs tõi uvvõ kübärä,matus tõi maaniq särgi. Viis: ERA IIIContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq