Blogi arhiiv

24. (?) JAKOB TAHTSÕ MAGAMA (Kn)

Kanepi Maarja ots poiga *** JAKOB TAHTSÕ MAGAMA.pand’ pää kivi pääle.Mis tä sääl unõn nägi?Nägi taivaredelit,paradiisi väräjit.Kes sääl kõnd pümmel üül?Maarja kõnd’ pümmel üül.Mis tä ots pümmel üül?Otsõ umma pojakõist.Kost tä poja kätte saiõ?Jeruusalemma mäe päält.“Tere’, poig, kallis poig,mis saContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

23. (?) OI, OI, OI, OI, MÕISAPOISSÕ (Plv)

Põlva Mõistatuslaul *** OI, OI, OI, OI, MÕISAPOISSÕ,mõisan mitmõsugutsit:mõnõl olli’ pikä’ püksi’ jalah,mõnõl lakatsmüts oll’ pääh,mõnõl olli’ siidist rõiva’ säläh,mõni oll’ ihoalastõ,mõni oll’ küländ ümmärgunõ,mõni pis’o pikergunõ,mõni oll’ lipõrlapõrlanõ,mõnõst ei tiiä’ midägi.Käänge’ sõna’ tõisildõ japangõ’ häste tähele!Kesväl olli’ pikä’ püksi’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

22. KES SÄÄL KEERO LOOGA MÕTSAN (Rp)

Räpinä Saanitegemine 2. 3. 4. KES SÄÄL KEERO LOOGA MÕTSANtriksutõlli, traksutõlli?Kalõvine poisikõnõ.Mis tä säällä tüüdä tegi?Suvõl tegi suurta saani,talvõl tahots’ jalassita.Jala’ alla jalajadsõ’,kõdara’ sisse kõõvopuutsõ’,põikpoolõ’ pihlapuutsõ’,paan’atusõ’ paiupuutsõ’,vembri’ sisse vislapuutsõ’.Edelauda ehitelli,perälauda pilutõlli,külelauda kirotõlli.Saie saani valmista. Kos sii saani sõitma lännes?Vennemaalõ velitsille.SaarõmaalõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

21.

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

13. SÕUDGÕM, KÄE’, SÕUDGÕM, JALA’ (Rp) (Imelik maja)

Räpinä Imelik maja 1. 2. SÕUDKÕM, KÄE’, SÕUDKÕM, JALA’,sõudkõm sinnä’ saarõ pääle,kohe sant oll´ sanna tennü’,vaenõ miis´ oll´ var´okõsõ.Sinnä’ sõudva’ siidilaiva’,Soodoma jo suurõ’ laiva’,vesi oll´ palgi’ veerätännü’,ago oll´ aanu’ alospalgi’,sado oll´ saan´a’ sammõldanu’,ago oll´ pannu’ akna’ ette,udsu oll´ pannu’ ussõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

12. MUL OLL’ VÄIKU VELLEKENE (Hrg) (Imelik maja)

Harglõ Imelik maja Hai, hai, hai, hai!MUL OLL’ VÄIKU VELLEKENE,tinarinda, till’ukõnõ,Koiva iks karas’ kaalani,ussõ ojju olõni,maa päält korjas’ maasikõid,liiva päält linnukõid;maaskõist tekk’ iks majakõsõ,linnukõist tekk’ liinakõsõ.Säält sõiti’ müüdä suurõ’ s’aksa’,suurõ’ s’aksa’, Riia herrä’.Nuu’ iks meilt küüsütelli’,küüsütelli, juurutõlli (ehk: „nõvvatelli”):„Kas seContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

11. VAENÕ MIIS TEKK’ VAR’OKÕSÕ (Rg) (Imelik maja)

Rõugõ Imelik maja VAENÕ MIIS TEKK’ VAR’OKÕSÕ,ehitelli elokõsõ.Esi’ oll’ sant ja tegi sanna,vaenõ miis jo tegi var’o!Ragi kulda kuusõpuida,pedäjätsi pirrupuida.Kuu õks vidi kuusõpalkõ,aestaja alospalkõ.Nakas’ tulpõ tahovamma,tarõ nulkõ nüpeldämä.Tekk’ tä korsna kuu poolõ,päävä poolõ päälise,tähti poolõ tarõ aknõ’,pilvi poolõ piidapuu’,undsõ poolõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

10. LÄÄ ÜLES MÄE OTSA (Krl) (Imelik maja)

Karula Imelik maja LÄÄ ÜLES MÄE OTSA,üles keerä kingu otsa.Kaelõmi’, kullõlõmi’,kas om illus irremõtsvai om paras palgimõts,kas (kos?) või esä tarrõ tetä’,veli irsi veerütädä’.Esä tekk’ tarõ teie pääle,tekk’ teie arrõ pääle.Sõiti müüdä suuri s’aksa,küüsütelli, nõvvatõlli:“Kas no suuri soolaliina?”“Seo iks sandiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

9. NAKSI MA TUPA TEGEMA (Kan) (Imelik maja)

Kanepi Imelik maja NAKSI MA TUPA TEGEMÄ,tua nulkõ nukõrdama.Sõitsõ müüdä mõnda s’aksa,küüsüteli’, nõvvatõli’:„Kospuul Riia, kospiil Valka,kospuul soolaliinakõnõ?”„Ei olõ’ Riia, ei olõ’ Valka,ei olõ’ soolaliinakõnõ.Seo om sandi sannakõnõ,vaesõmehe var’okõnõ –ei olõ’ suula sukugi!” Viis ja tekst: ERA III 7, 65 (47)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

8. NAKSI TUPA TEGEMÄHE (Plv) (Siidilaevad. Imelik maja)

Põlva Imelik maja. Siidilaeva’ NAKSI TUPA TEGEMÄHE,tua nukkõ nupõldama.Panni kuu korsnassõ,ao pääle aknas,päävä pääle katussõs.Kiä säältä müüdä sõidi’?Müüdä sõidi’ suurõ’ herrä’.Küsütelli’, nõvvatõlli:“Kas om Riiga, vai om liina,vai om suuri soolaliina,vai om rassõ rahaliina?”Olõ ei Riiga, olõ ei liina,olõ ei suuriContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

7. MUL OLL’ VÄIKU VELLEKENE (Rg) (Imelik maja)

Rõugõ Imelik maja MULL OLL’ VÄIKU VELLEKENE,till’o teopoisikõnõ.Ta karas’ kaivu kaalanija ujju vällä olani.Ta kor’as’ maalta maasikiid,liiva päältä linnukiid.Maasikist tekk’ majakõsõ,linnukista liinakõsõ.Müüdä sõidi’ suurõ’ s’aksa’.Küsütelli’, nõvvõtõlli’:“Kas seo um rikas Riia liinavai kas tark Tartu liin?”“Ei olõ’ rikas Riia liin,ei kaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

6. SÕUDKÕM KÄE’, SÕUDKÕM, JALA’ (Rp) (Tuule tuba)

Räpinä Tuule tuba SÕUDKÕM KÄE’, SÕUDKÕM, JALA’ ,sõudkõm sinnä’ Saarõmaalõ,kohe sant oll´ sanna tennü’,vaenõ miis oll´ var´o löüdnü’,vesi oll´ palgi’ veerätännü’,sado oll´ saan´a’ sammõldannu’,udsu oll´ ussõ ette pannu’,ago oll´ akna ette pannu’. Viis ja tekst: ERA III 6, 197 (43)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

5. KÜLAKENE, VÄIKOKENE (Rp) (Siidilaevad)

Räpinä Siidilaeva’. Kaubalaeva’ KÜLÄ-, KÜLAKENE JOOS VÄIKOKÕNÕ,mant oll’ kaia’ madalakõnõ.Sisse sõõdi’ siidilaiva’,mano joosi’ maagõlaiva’.Mehe’, ostkõ’ meeste kaupa,naas´e’ tanonöörikidä,poosi’ puutit punatsida,neio’ kaupa nägüsädä! Viis: EÜS I 203 (64) < Räpina khk, Veriora v – A. Sibul < V. Kiudoski näitemängu käsikirjastContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

4. LÄÄMI’, LÄÄMI’, TEEMI’, TEEMI’ (Plv) (Sillad soole. Siidilaevad)

Põlva Silla’ suu pääle. Siidilaiv *** LÄÄMI’, LÄÄMI’, TEEMI’, TEEMI’,teemi’ silda soiõ pääle,madalidõ maiõ pääle.Üle minnä’ hobo hulka,hobo hulka, näio parki,lammas kasta es kuldasõrga,tsiga umma siidisõrga.Läämi’, läämi’, teemi’, teemi’,teemi’ mi tinne kerigo,pääle vala vaskitorni.Sisse joosi siidilaiv,väriesta ubinalaiv,ussaida väädselaiv.Tulgõ’ sisse, võtkõ’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

3. LÄÄMI’ SIISTÄ SEDÄ TIIDÄ (Plv) (Teekäigulaul. Laulmine)

Põlva Tiikäügilaul. Ostõt tii. Imä ilokas. Olõ-õi lauljat hulgan LÄÄMI’ SIISTÄ SEDÄ TIIDÄ,sedä tiidä, ostõtut,raha marga massõtut!Läbi mii’ läämi’ Lahu laanõ,Lahu laanõ, Mõrgi mõtsa.Laas jääs perrä laulõmahe,kund jääs perrä kuukumahe:Läbi siist lännü’ laululatsõ’,läbi kuukuja’ kanasõ’.Milles neo’ kunnu’ kurvalidsõ’,laanõveere’ leinälidse’?Tikõ võtku’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

2. LÄKE’ TIIDÄ TRIIBULIST (Urv, Krl) (Pikk tee)

Urvastõ/Karula Pikk tii 1. 2. LÄKE’ TIIDÄ TRIIBULIST,maada massakarvalist!Tii oll’ pikkä meile minnä’,maa kavvõdõ karada’.Jovva’ kivile visada’,jovva’ sõõrda’ sõmõrilõ:kivi peiu pudõsi,sõmmõr sõrmilõ lagusi. Viis 1: ERv 97 (730) < Karula khk – A. A. Borenius-Lähteenkorva (1877).Viis 2: EÜS VII 877Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

1. OLÕS MEIDÄ TÕSÕ VÕRRA (Rp) (Neiu linn)

Räpinä Neio liin 1. 2. OLÕS, OLÕS MEIDÄ JO TÕSÕ VÕRRA,kogos, kogos meidä jo kolmõ võrra –lääsi’, lääsi’ üles jo mäe pääle,teesi’, teesi’ üles jo neio liina,kuas, kuas üles jo kolmõ kerko.Panõs, panõs põllõ jo põrmandusta,kaala-, kaalaräti jo katussõsta,kohe, koheContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

18. NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’ (Plv) (Kuld jälje peal. Sepp)

Põlva Kuld jäle pääl. Sepäle NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’,eläge’ ti suvi hüvilde,siigi aigu arma’ahe,siigi tunni tulõvahe.Kõnkõ’, näio’, kõrvitsikku,pankõ’ jalga paaritsikku,pankõ’ ti jäle’ järre’,pankõ’ ti sammo’ sakõ’.Miä teil sammolõ sadasi,miä jäie jäle pääle?Kulda jäie jäle pääle,hõpõ sammolõ sattõ.Kiä kulla maast võti,hõpõ sammolta salasi?OlliContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

17. MA TII TIID TRIIBULIST (Krl) (Kuld jälje peal)

Karula Kuld jäle pääl 2. MA TII TIID TRIIBULIST,ma tii marjavarsilist,kost iks mustõ muu’ kävve’,kost kävve’ kängälätse’,iitti’ iluelmeletse’,sõkki’ suurõsõlõlõtsõ’.Säält käü ma kängäde,sõku ilma sõlõdõ.Mis sattõ sammu pääle?Kuld sattõ sammu pääle,õpõ jäi jäle pääle. Viis 1: ERv 187 (1393) (SKS, LähteenkorvaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

16. VELEKESE’ NOORÕKÕSÕ’ (Vst) (Kalapüük. Imemaa)

Vahtsõliina Kalapüük. Immemaa VELEKESE’, VELEKESE’ NOORÕ-JU-KÕSÕ’,alta juurtõ jõgi ju joosi,kala’ kulda jõõna olli’ –havvõl suurõ’ laugi’ otsa’,purdukõisil kirivä’ küle’.Võtkõ’ võrku, poisikõsõ’,haargõ’ nuuta, noorõ’ ju mehe’,püüdke’ kallu kullatsida,hõbõhõtsi hõrnakõisi,kubijidõ kurgu ju võida’,okõmanni huuldõ võida’.Anna’ aigu adra ju säädä’,vannu vangõrdõ paranda’.Edo meilContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

15. KU MA NAKKA MÕTÕLÕMA (Vst) (Pühad sulased. Kalapüük)

Vahtsõliina Pühä’ suladsõ’. Kalapüük. (Kodolda neio kutsminõ) KU MA NAKKA MÕTÕLÕMA,mõtõlõma, ütelemä,vii’ silmile veerüse’,tõõsõ’ sõrmilõ satasõ’ –saa külä hobõstõ ojota’,valla varsu vallatõlla’.Sääl püüdvä’ pühä’ suladsõ’,heitvä’ nuuta noorõ’ mehe’,võrku Võnnu poisikõsõ’.Mitutuhat tullõnõssa,mitusada saiõnõssa?Üts sai lutsu, tõõnõ maimõ,kohe ne’s pandanõssa?Panti kiimä padasõhe,kullatsõheContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

14. LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE (Krl) (Saar merest)

Karula Meri. Saar merest. Imeline imänd LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE,hummogulla hulkumaie.Mis ma näie minne-en,koa sinnä’ saiõ-õn?Mere ma näie minne-en,saarõ sinnä’ saiõ-õn.Mis sääl merel keskel oll’?Tulp mere keskel oll’.Mis sääl tulba otsal oll’?Säng tulba otsal oll’.Mis säl sängü sisel oll’?Imänd sängü siselContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

13. MIS SÄÄL MERE KESKEL OLL’? (Hrg) (Meri õue all)

Harglõ Meri. Tsirkõ olu’ 2. MIS SÄÄL MERE KESKEL OLL’?Tulp mere keskel oll’.Mis sääl tulba otsan oll’?Säng tulba otsan oll’.Mis sääl sängü sisen oll’?Preili sängü sisen oll’Mis sääl preili üsän oll’?Lats preili üsän oll’Mis sääl latsõ peon oll’?Mõõk latsõ peonContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

12. TULLI TULLI ÜLES HUMMOKULTA (Vst) (Meri õue all. Tamm)

Vahtsõliina Meri õue all. Tamm TULLI, TULLI ÜLES JOS HUMMOKULTA,inne varra jos valgõ’õlta,Inne, inne varra jos valgõ’õlta,Karksi, karksi ussõ jos kaemaie,Mis siäl mis siäl ussõh olnõs?Meri ussõh olnõ’õs,salo jos saisi saina takah. Mis siäl mere veere pääl?Tamm oll’ mere veereContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

18. IKÕ’, IKÕ’, VELLEKENE (Hrg)

Harglõ Lunastõdav veli *** IKÕ’, IKÕ’, IKÕ’, IKÕ’, VELLEKENE,ikõ’, ikõ’, vellekene,sääl sõan, sääl sõan saistõnõn,sääl sõan saistõnõn.Hirnu’, hirnu’, hirnu’, hirnu’, hiiru ruuna,hirnu’, hirnu’, hiiru ruuna,sääl tallin, sääl tallin laagrin,sääl tallin laagrin.Veege’ tiidü, veege’ tiidü mu esäle,veege’ tiidü mu esäle,et taContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

17. VELI TULL´ KODO KOSTILÕ

Räpinä Veli tull’ sõast kodo *** 2 VELI TULL’ KODO KOSTILÕ,vanõmbita vaatamaie.Aie hobo tarõ lävele,vaskipannõl’ paistõsigi.Hiiro hirnat’ edimäst kõrda,tulli emä vällä kaemaie.„Tulõ’ emä, tunnõ’ poiga!“Emä es tunnõ’ umma poiga.Veli aie hobo kambrõ lävele.Hiiro hirnat’ tõista kõrda,tulli esä kaemahe kaemaie.„Tulõ’, esä,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

16. ÜTS MUL OLL’ VELLEKENE (Krl)

Karula Sõalaul ÜTS MUL OLL’ VELLEKENE,väiku veli ahkasärki,tuugi viidi Vinnemaalõ,saadõtije Saksamaalõ,kos oll’ sõda sõudõman,tapõrida keerutõdi.Vellekene, ellekene,ärä’ sõitu’ iin sõta.iin sõta, perän sõta –sõida’ sa sõa keskeen,vaelda’ väe vahepääl,sõs saat alla akõnis,pääle pää katussis.Vellekene, ellekene,kona sa sõast kodu tult,konas lastas lahingust?Är’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

15. HÕBÕÕNÕ TIHALANÕ TALLI TAKAN TIITÄS

Harglõ Sõalaul HÕBÕÕNÕ TIHALANÕtalli takan tiitäs.Kuulõ’, sõsar, mine’ aida,kaku’ mullõ lille.Lauldõn sa neid lille kakut,ikkõn minnu ärä’ saadat.Ei ti minnu enne näe-ei,ei ka minnu hobõsõl,kui juusk oja ussõ alt,läte’ tarõ läve alt.Sis tulõ hopõn värte poolõ,tii’ saati küsümä.Kohes jäie sällänContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

14. EGA’ MA IKS EELÄ’ LAULU LAULA-AS (Vst)

Vahtsõliina Sõalaul EGA’ MA IKS EELÄ’ LAULU LAULA-AS,ega’ ma eelä’ illo isi-is,eelä’ ma helmi salitsi,eelä’ sorrõ sorõhõlliuibutsõ ussõ pääl,kadajatsõ kaasõ pääl,Helmi merde veerähtü,sora suurtõ võrõngohe,Kedä iks aiõ otsima,kedä aiõ löüdemähe?Aiõ iks orja otsima,kar’alast kaemahe.Ega’ iks ori helmi otsi-is,kar’alats sorrõ kae-esContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

13. KUI MU VELI SÕTTA LÄTSI (Rg)

Rõugõ Vele sõalugu KUI MU VELI SÕTTA LÄTSI,oll’ mu veli väiku meesi,hopõn väiku varsakõnõ.Kui mu veli tagasi tulli,oll’ mu veli vana meesi,ruun oll’ vana rundsikõnõ.Sõitsõ, sõitsõ, jõudsõ, jõudsõ,sõitsõ tükü Türgümaada,natukõnõ Narvamaada,poolõ versta Poolamaada.Kuu lätsi läbi kuusõmõtsa,päivä lätsi läbi pähnämõtsa,ajastaja haomõtsa.Sõitsõ,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

12. TULÕ IKS ÜLES HUMMUGULT (Krl)

Karula Vele sõalugu 1. 2. TULÕ IKS ÜLES HUMMUGULT,varra inne valgõ’õt.Kängi jala’, käpe’ jala’,mõsi suu, sui pää!Sai veli sõtta viidüs,väe ala’ värvätüs.Imi ruttu ruuga kiitmä,sõsar sõira tegemä,veli ruttu viina perrä.Esä opas’ hiiru ruuna,veli valmist’ vankõriid.Sõs naksi velle sõtta sõitma.Sai taContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

11. MEID OLL’ VIISI VELITSIT (Kan)

Kanepi Vele sõalugu MEID OLL’ VIISI VELITSIT,kuvvõkõsõ kurvitsit.Kelle kõrd oll’ sõtta sõita’ –noorõmbal vai vanõmbal?Vanõmb pall’o vaiva nännü’,pall’o varsu valitsõnu’,pall’o härgi häälitsenü’.Nuur ei jõvva’ nuuli kanda’,ei ka püssä olga heitä’.Noorõmba kõrd oll’ sõtta sõita’.Esa opas’ umma poiga:“Pojakõnõ, noorõkõnõ,kui sina üleContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

10. KELLE KÕRD OM SÕTTA MINNÄ’ (Plv)

Põlva Vele sõalugu. Soomõ sild. Torrõ nuurmiis * KELLE KÕRD OM SÕTTA MINNÄ’,noorõmbal vai vanõmbal?Kas lätt ime vai lätt ese,vai lätt kõgõ noorõmb veli?Veli naksi ikkõmahe,sõajalgo kängimähe,sõarõivit sälgä võtma.Veli läis’ aita ehtimähe,sõsar mano oppamahe:“Velekene, noorõkõnõ,panõ’ sälgä surmasärki,kae’ kaala kalmurätti,aja’ jalgaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

9. MEID OLL’ VIISI VELITSIDÄ (Kan)

Kanepi Vele sõalugu MEID OLL’ VIISI VELITSIDÄ,kuvvõkõisi kurvitsida.Kelle kõrd om sõtta sõita’,noorõmbal vai vanõmbal?Nuur ei jõvva’ nuuli kanda’,pinipüssü pihta anda’,vana om pall’u vaiva nännü’.Keskmitse kõrd om sõtta minnä’.Nakas’ poiga jalgu kängmä,nakas’ imä ikõma.Imä opas’ umma poiga:“Kui sina üle mere lähät,ärä’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

8. OLLI MEID VIISI VELITSIID (Plv)

Põlva Vele sõalugu OLLI MEID VIISI VELITSIID,kuvvõkõsõ kurvitsiid.Kel olli kõrda sõtta sõita’?Noorõmbal kõrda sõtta sõita’,vanõmbal kõrda kodo jäiä’:vanõmb inämb vaiva nännü’,inämb majja ehitänü’.Veli valmist’ vangõrida,esä ilost’ hiirokõista,imä ummõl’ udsuhammiid,sõsar sõrmikindiid.„Velekene, noorõkõnõ,kui sa sõidat sõa tiidä,kui sa veerüt vere tiidä,ärä’ saContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

7. KELLEL KÕRDA SÕTTA MINNÄ’ (Hrg)

Harglõ Vele tulõk sõast kodo KELLEL KÕRDA SÕTTA MINNÄ’,kellel kõrda kodo jäiä’?Vellel kõrda sõtta minnä’,imäl kõrda kodo jäiä’.Sõan vellelt küüsütelli,vainu vanõmb nõuatõlli:„Kes sul armas kodo jäie,kes sul kallis kodo jäie?”„Imä mul armas kodo jäie,imä mul kallis kodo jäie!“„Medä tüüde tegemäde?”„NiidisukkaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

6. MEID OM VIISI VELITSIDE (Krl)

Karula Sõalaul MEID OM VIISI VELITSIDE,kuuõkõisi kurvitside.Kellel kõrda sõtta minnä’,kellel kõrda kodo jäiä’?Kas om vanal vai om noorõl?Noorõl kõrda sõtta minnä’,vanal kõrda kodo jäiä’.Imä oppas kotost minnen:“Ku sa üle Koiva läät,ärä’ sa joogu’ Koiva vettä –Koiv om täüs kuulja luida.KuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

5. KURI LUGU TULL’ KUNINGISTA (Vst)

Vahtsõliina Sõalaul Var (viis 2): KURI LUGU TULL’ KUNINGISTA,vainulugu valitsõjist,lõivu linnu lõukõsta,pääsü pääväminekusta.Kelles kõrda sõtta jo minnä’?Sõsarõl kõrd sõtta minnä’,vellel noorõl kodo jäiä’.Istõ sõsar ehtimähe,kääni jalga kängimähe,Esi’ tä ehe, esi’ tä iki.Nakas’ veli mõtõlõma:miä sõsar sõan tege –sõan om püssäContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

4. TUVVAS KIRI KIRSTU PÄÄLE (Rg)

Rõugõ Sõalaul TUUAS KIRI KIRSTU PÄÄLE, kaske, kaske,lag’a raamat laua pääle.Kellel kõrd om sõtta minnä’?Noorõmbal kõrd sõtta minnä’.Vanõmb enämb vaiva nännü’,enämb tennü’ teopäivi,enämb oll’ andnu’ abipäivi,enämb oll’ katsnu’ karjakõrdu.Imä ummõl’ uduhammiid,esi’ ummõl’, esi’ iki –mitu silmä süskmist,setu silmäpisariid.Sõsar kudi sõrmikindiid,esi’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

3. JÕVVA-AI MA SÕKKU’ SÕALEIBÄ (Hrg)

Harglõ Nõrgakõnõ JÕVVA-AI MA SÕKKU’ SÕALEIBÄ,jõvva-ai ma kasta’ vainukakku.Käevarrõ’, käevarrõ’ väetimbä’!Mul om pihta peenikene,sälg kui säksä väidsekene.Mul om olga, mul om olga ohukõ,olaluu om, olaluu om uibunõ.Tuu no sõkku’ sõaleibä,tuu no kastku’ vainukakku,kel omma’ piha’ pihlapuidsõ’,kel käevarrõ’ vahtõradsõ’,sõrmõkondi’, sõrmõkondi’ kuslapuidsõ’!Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

2. VELI LÄTS´ SÕTTA MINEMÄ (Rp)

Räpinä Sõalaul VELI LÄTS’ SÕTTA MINEMÄ,arm läts’ sõtta astuma.Kelle kõrd om sõtta minnä’,Noorõmbal vai vanõmbal?Noorõmba kõrd om sõtta minnä’,vanõmbal velel kodo jäiä’ –vanõmb om inämb vaiva nännü’,noorõmb inämb nuuli lasknu’.„Velekene, helläkene,kunas lupat kodo tulla’?“„Ei ma inne kodo tulõ’,kui nii’ luiga’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

1. KÜLAKENE, VÄIKOKÕNÕ (Rp)

Räpinä Sõda veereb KÜLÄ-, KÜLÄ-, KÜLÄ-JO-IKS–KÕNÕ, VÄIKOKÕNÕ,kavvõst, kavvõst, kavvõst om iks kaia’ kasinakõnõ.Sisse sõõdi suuri sõda,veeri müüdä Venne vuuri.Olko’ meil puhta’ puusaräti’,valgõ’ olko’ vajaräti’,linikedse’ leeväkoti’,luitsa’ varnahn luigakõsõ’,paakopa’ pardsikõsõ’.Sõs meid kullas kutsutas,hõbõhõssa hõõgatas. Viis ja tekst: EÜS VII 173 (83) &Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

21. LAISA’ OODI’ ÕDAKUTA (Kan) (hobune varastatud)

Kanepi Hopõn varastõt. Hobõsõ otsja * LAISA’ OODI’ ÕDAKUTA,vetel päävä veeremistä.Mina oodi hummukuta,vahtsõ valgõt pääväkeistä.Mina hummugu sulanõ,pikä päivä poisikõnõ.Üü mina oitsõ, päivä kaitsõ,üü oitsõ esä obõsit,päivä kaitsõ velle karja.Kes säält karjast ärä’ kattõ?Kattõ velle verrev ratsu,taadõ kallis linalakka.Ai mina ulliContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

20. OLLI MINA VÄIKENE POISIKÕNÕ (Rg) (hobune varastatud)

Rõugõ Hopõn varastõt. Võromaa rahvalaul 2. 3. OLLI MINA VÄIKENE MEHEKENE,põlvõpikku poisikõnõ,vaat-luuli, vaat-luu-lii,põlvõpikku poisikõ.Üüse pessi mõisa rehe,päivä külvi mõõdamaad.Panni hobu lumpi süümä,esi’ heitsi magama.Kuri miis tull’ kuusikust,varas miis tull’ varikust.Varast’ minu till’o täku,rohilidsõ ruunakõsõ.Lätsi mina ikkõn kodo,Esä mullõ vasta tulli.„MisContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

19. OLLI MINA VÄIKENE MEHEKENE (Rg) (hobune varastatud)

Rõugõ Hopõn varastõt OLLI MINA VÄIKENE MEHEKENE,põlvõ korgunõ poisikõnõ,juu-li, valleraa, juu-li valleraa,põlvõ korgunõ poisikõnõ. Üüse pessi mõisa rehe,päivä künni mõõdumaa. Panni hobu lumpi süümä,esi’ hiitse magama. Kuri miis tulli kuusikust,varas miis tulli varikust. Varast’ till’o täku ärä’,rohilitsõ ruunakõsõ. Naksi kodoContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

18. KUI MA OLLI VÄIKUKÕNÕ (Vst) (hobune varastatud)

Vahtsõliina Hopõn varastõt KUI MA OLLI VÄIKUKÕNÕ,põlvõ korgu poisikõnõ,vaat luu-li, vaat luu-li, põl-võ korgu poi-si-kõ,üüse pessi mõisa rehe,päivä künni mõõdumaad.Panni hobo lumpi süümä,panni päitse’ pää ala,panni suitsõ’ suu viirde,esi’ heitsi magama.Kuri miis tull’ kuusikust,varas miis tull’ varikust,varast’ mino väiku täko,rohilidsõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

17. ÜÜSE PESSI RÜÄRIHE (Rp) (hobune varastatud)

Räpinä Laul teoorjusõst 1. 2. 3. ÜÜSE PESSI RÜÄRIHE,päivä kündse mõõdumaada.Nakas’ vihma sadama.Panni hobu süümä,panni päitse’ pää ala,suitsõ’ panni suu ala,esi’ heitsi makama.Kuri miis tull’ kuusikusta,varas miis tull’ varikusta,võtt’ mu tille teot’ako,vähäkese välät’ako.Lätsi kodo ikkõ-õlla.Memm tull’ vasta tanomih:„Mis sa ikõt,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

16. LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE (Plv) (hobune varastatud)

Põlva Hopõn varastõt LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE,hummogulla hul’omaie.Miä ma näie mõtsanani?Kõik neo’ oro’ olut joosi’,mäe’ mänge’ haanikot,mõtsaveere’ mõroda.Sääl ma jo jõiõ poolingit,poolingit, pikerit,jõiõ toobi, jõiõ topsi,jõiõ kanni, jõiõ katsi,johtu ülijoobõnus,nõrga mõtõtõ nõalõ.Panni pää kivi pääle,kaala katõ kannu pääle.Tulli varas varikost,kuri miisContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

15. MUL OM VELI VERIPINI (Plv) (härjad murtud)

Põlva Härä’ murrõdu’ MUL OM VELI VERIPINI,aiõ külmäl kündemähe,kalõlatra kandõmahe,hallal maada harimahe.Härä’ ette härmätedü’,piitsk oll’ peio külmänü’.Teie tulõ toomistuhe,sau läts’ saarõ veere ala.Lätsi kässi peesütämä,jalakundsõ kostutama.Tulli susi soomikost,lag’akäppä laasikost,seie neo’ härä’ mõlõmba’,kats ütekarvalist,kolm kullasta mõlõmba’.Mina kodo joostõh joosi,joostõh joosi, jalolContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

14. KÜNNI, KÜNNI, KÄE’ KÜLMSSI’ (Hrg) (hobune murtud)

Harglõ Hopõn murt * KÜNNI, KÜNNI, KÄE’ KÜLMSSI’!Teie tuldõ toomistuhe,peesistüse pedäjüste.Jäti Kirju kingu pääle,Must’ukõsõ mulla pääle,Hiirukõsõ hitskmõ pääle.Tulli susi soomikust,lag’akäppä laanikust.Võtt’ iks Kirju kingu pääle,Must’ukõsõ mulla pääle,Hiirukõsõ hitskmõ päält.Lätsi kodo ikkõn!“Mis sa ikõt, poiga rott?Mul om tallin tasatsõppi,ligi laudan lihatsõppi.Suitsõ’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

13. JUMMAL SUNDKU SUURÕ HERRÄ (Hrg) (härjad murtud)

Harglõ Härä’ murrõdu’ JUMMAL SUNDKU, joeda, suurõ herrä,jo-eda, ai-lelu- joo, suurõ herrä, joo,kia pand’ külmäl kündemähe.Künni iks künni, käe’ külmeti’.Sis tei tulda toomikulõ,peesüvarju pedästikku.Sis tull’ kuri kuusistustõ,mõtsapeni pedästikust.Murd’ mul Must’u mulla pääle,Punakõrvakõrrõ pääle.Sis lätsi kodu ikõnõnnõ.Sis tull’ vasta vana teeda,teedaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

12. JUMAL SUNDGO SUURÕ HERRÄ (Rp) (härjad murtud)

Räpinä Härä’ murrõdu’ *** JUMMAL SUN’KU’ SUURÕ’ HERRÄ’,kärväku’ kärre’ esändä’,ai iks külmäl kündemähe,kahul atra kandõmahe.Hära iks ette härmätedü,loogaküüdse’ külmetedü,piitsk peio iätedü.Teie ma iks tulõ toomistohe,sau saarõ veere ala,panni ma Kir’o kesä pääle,panni Must’o mulla pääle.Esi’ ma iks peio peesüteli,jalakondsõ kostutõli.TulliContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

11. AETI KÜLMAL KÜNDEMÄHE (Rp) (härjad murtud)

Räpinä Härä’ murrõdu’ AETI KÜLMÄL KÜNDEMÄHE,hallal no atra kandõmahe.Piitsk peio külmetedi,härg mul ette härmätedi.Tulli susi soomikusta,lag’akäppä laanõ alta.Seie mu härä adra iist.Tulli herrä tulipää,kubijas kolmõ nuiaga.Pessi mu pihta veritses.Minkas massa, minkas teeni,vaene mina vallas olõ. Viis ja tekst: EÜS IXContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

10. IMÄL OLLI ÜTSI LATSI (Vst) (mehehukkaja)

Vahtsõliina Mehehukkaja IMÄL OLLI joo, ütsi latsi joo, hai hai li loo, ütsi latsi joo.Ütsi latsi joo, hüä latsi joo, hai hai li loo, hüa latsi joo.Tahtsõ meestä joo, meelelistä joo,kaasa kaala- joo, arvulista joo,kõgõ liina joo linnuskõlli joo,kõgõ turuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

9. VELEKENE, NOORÕKÕNÕ (Vst) (tige võõras mees)

Vahtsõliina Tikõ miis 1. 2. VELE ÕKS SA KENE, NOORÕKÕNÕ,tii’ õks sa tinamärsikene,kua’ õks sa kuldakorvikõnõ!Lää õks ma orgo ubinihe,mäe õks ma pääle pähknihe.Orost õks ubina’ veredi’,mäe päält õks pähkne’ paistõva’.Korssi õks ma korvi kuh’aga,vali õks ma vaka veeretasa.Naksi õksContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

8. POISI’ LEIVÄ’ TSÕÕRI MOROLA (Plv) (põll põrmune)

Põlva Põll põrmunõ POISI’ LEI’ TSÕÕRI MOROLLA,vaskitsõõri vainulla,kuldatsõõri koppõlih.Mina mari manna vahe,virvi veerel veerätelli.Leivä’ põrmu põllõ pääle,sine siidiräti pääle,udsu uvvõ kängä pääle.Lätsi kodo ikkõ’õhna.Imä mullõ vasta tulli,küsütelli, nõvvatõlli:“Mis sa ikõt, tütär nuuri?”“Mis ma ikõ, imäkene?Poisi’ lei’ tsõõri morolla,vaskitsõõri vainulla,kuldatsõõri koppõlih.MinaContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

7. TULLI ÜLES HUMOKUSTA (Rp) (põll põrmune)

Räpinä Põll põrmunõ TULLI ÜLES HUMMOKUSTA,varra inne valgõ-õta.Mõsi suu, suie pää,känge ala aujala’,pääle tõõsõ päävä jala’.Hius oll’ kolmõkeeroline,hius mul pidi piha ilosa,kaala kullakarvalidse.„Imekene, memmekene,kaie vällä akõnasta –muil moro’ pühitü,muil lastu’ laabitu,meil moro pühkimätä’,meil lastu’ laapimata’.“Lätsi mä luuda mäele,vahalatva varikohe.Sääl oll’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

6. LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE (Plv) (ehted varastatud)

Põlva Ehte’ varastõdu’ LÄTSI MÕTSA KÕNDIMAIE,arro pite ajamaie,näie kaara kasuvat,tõvvuvilä tõsõvat.Karksi kaara kitskõmaie,heidi helme’ kivi pääle,kaalaraha’ kannu pääle.Tulli varas varikost,kuri miis’ kuusikost,haard’ helme’ kivi päält,kaalaraha’ kannu päält.Säält ma ikulõ isosi,säält ma nõssi nõrulõ.Tulli ikkõh imä mano,nuttõh noorõ vele mano.Imä küündüContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

5. TULLI ÜLES HUMMOGULLA (Rp) (ehted varastatud)

Räpinä Ehte’ varastõdu’ TULLI ÜLES JO IKS HUMMOGULLA,iks hummogulla,varra inne valgõ-õta.Miä mull tüü edimäne?Sorrõ hiussõ sugimine,käpe jala kängimine.Ala känge kuu jala’,pääle känge päävä jala’.Lätsi mõtsa kõndimahe,hummogulla hulgimahe.Näie kaara kasuvada,hellä herne häitsevädä.Kargsi sisse kakmahe.Kidsi põllu kiriväs,kakki põllu kaunis.Panni helme’ kivi otsa,kaalaraha’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

4. LÄTSI MÕTSA PÕIMÕMAHE (Rg, Plv) (ehted varastatud)

Rõugõ/Põlva Ehte’ varastõdu’ * LÄTSI MÕTSA PÕIMÕMAHE,vele villä kitskumahe.Panni helme’ kivi pääle,kaalatsimi’ kannu pääle.Põimi veerest pikä põllu,lasi veerest laja ii.Kuri miis tull’ kuusistust,varas miis tull’ varikust.Varast’ helme’ kivi päält,kaalatsimi’ kannu päält.Lätsi kodo ikkõ’õhna.Imä multa küsümä:“Mis sa ikõt, tütereni,kaagutõllõt kanassõnõ?”“Mis maContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

3. JOOSI, JOOSI ÜLE MÄE (Hrg) (omaksed ajavad ära)

Harglõ Umadsõ’ ajava’ är’ JOOSI, JOOSI ÜLE MÄE,läbi hall’a lepistü.Sääl ma näie esäkeisttarulaudu tahuvat„O mu kulla esäkene,kas sa tahat, ma avida?”Esä iks minnu ärä’ pess’oma tarulauagõ.Jälle joosi üle mäe,läbi hall’a lepistü.Sääl ma näie imäkeistleeväkeisi küdsävät.„O mu kulla imäkene,kas sa tahat,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

2. VELI AI USSÕ VÄREHEIST (Hrg) (võõrasema ja vaeslaps)

Harglõ Võõrasimä ja vaenõlats. Sarvõpuhkja kodokutsõ’ VELI AI USSÕ VÄREHEIST,ussõ ummist hoonõhõist.Pagõsi ma alla paiustuhe,liina ala lepistühe.Säält ma löüse luudsõ lutu,luudsõ lutu, puudsõ pilli.Naksi ma luttu ajama,puust pilli puhkuma.Ime tulli vällä väreheist,ussõ ummist hoonõhõist,kapl käen ja käüds peon!„Tulõ’ iks kuu’,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

11. TAHTSÕ IKS PUUST NAIST TETÄ’ (Plv) (Kuldnaine)

Võromaa/Põlva Kuldnaanõ. Kao man kosija TAHTSÕ IKS PUUST NAIST TETÄ’taropakost tahuda’,lepäpakust lepütä’.Panni kulda iho ilos,panni no hõpõ palgõs.Lätsi siis patta pandama.Ega’ iks puust naist saa’,taropakost tahuda’.Lää ma merde kosja’õllõ,kalajärve kaemahe.Sai siis meresaarõ pääle.Kiä mul vasta puttunõssa,puttunõssa, johtunõssa.Neio iks vasta puttunõssa,karratsillaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

10. OH TII’ ULLI’ NOORÕ’MEHE’ (Vst) (Kuldnaine)

Vahtsõliina Kuldnaanõ OH TII’ ULLI’ NOORÕ’MEHE’,taiulda talopoja’.Tahtsõ’ tii’ puusta naista tetä’,taropakust tahoda’.Panni’ kulla palgõhõs,hõpõ iä ilosas.Kuld sulas soolamaitsõh,hõpõ hõõrus hõlma võttõh.Jääs kuld jäle pääle,satas hõpõ sammu pääle.Olli mul ütsi väiku vell’o,esi’ till’o, esi’ terävi,tuu hõpõ maast võtt’e,kulla sai sammu päältä.VeiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

9. ÜTS MEID LAULU LÕPÕTAGÕ’ (Vst) (Ilmatütar)

Vahtsõliina Neli neitsüt. Ilmatütär ÜTS MEIL LAULU LÕPÕTAGÕ’,tõõnõ armas alostagõ’,sõrmussist iks tinatsist,vasitsist vahelikast.Olõ-õs iks sõrmus meil tinanõ,vasinõ vahelinõ –tuu oll’ laulu langasist,pääl oll’ kirjo pärnäkirjä,seeh väiku’ virvekese’,kosinõda’ kabukõsõ’,uma kolga kullakõsõ’,uma veere virvekese’,olli’ nä iks pilvi peräh,istõ’ nelli neitsikeist,pääle viil katsContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

8. ISTÕ MA ILMA VEERE PÄÄLE (Rp, Rg) (Tähemõrsja)

Räpinä/Rõugõ Ilmanäio ISTÕ, ISTÕ MA NO ILMA VEERE PÄÄLE,kulla, kulla no joos kuu poolõ pääle.Poolõ, poolõ ma nu ilma ilostõlli,poolõ poolõ ma nu valda valastõlli.Kiä, kiä tull’ mu kodo kutsumahe?Esä, esä tull’ mu kodo kutsumahe.“Tulõ’, tulõ’ nu õks kodo, tütäreni,kallu’,Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

7. TULLI ÜLES HUMMOGULLA (Rp) (Tähemõrsja)

Räpinä Salmõ. Ilmatütär TULLI ÜLES HUMMOGULLA,varra inne valgõ-õta.Miä oll’ tüü mul edimäne?Suu oli suuri mõskimine,pää oli lakõ sugimine,jala käpe kängimine.Ai ma tii tiigi poolõ,ai ma jäle(‘) järve poolõ.Tõi ma juvva’ Jutikele,kanni vett ma Karessele.Miä löüsi minnenäni,kua ma kodo tullõnani?Näi maContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

6. ISTÕ MA ILMA VEERE PÄÄLE (Vst) (Tähemõrsja)

Vahtsõliina Tähemõrsja ISTÕ MA ILMA VEERE PÄÄLE,tulli ma üles hummongult,inne varra valgõt.Lätsi mõtsa kõndima.Näie ma kurõ kündevät,harakat näi äestävät.Võti ma kurõ kaala piten,võti haraga handa piten.Tõiõ kodo imä kätte.Imä pand’ salvõ kasumaja villavakka vinnümä.Kurõst kasvi kuldanäio,harakast sirgu priski preili.Kiä tull’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

5. TULLI ÜLES HUMMONGULTA (Rp, Vst) (Tähemõrsja)

Räpinä/Vahtsõliina TULLI ÜLES HOMMONGULTA,varra inne valgõta.Lätsi mõtsa kõndimahe,hummongulta hulkimahe.Näie kurõ kündvät,käre äkli käändvät.Võti ma kivi kivistikust,võti kannu kannustikust,kurõ lei maaha kopsahti,käre maaha käpsähti.Vei ma kodo imä kätte,anni kotoh armu kätte:„Imäkene helläkene,küdsä’ kurgõ, keedä’ kärge.“Imä pand’ salvilõ kasuma,villavakka vinnümä.Kurõst kasvi korgõContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

4. KES SÄÄL KUUSÕN KUKKUMANNA (Rg) (Tähemõrsja)

Rõugõ KES SÄÄL KUUSÕN KUKKUMANNA,kes sääl varikun vahtimanna?Neiu kuusõn kukkumanna,peiu varikun vahtimanna.„Tulõ’ maalõ, Marikõnõ,maalõ linda’, Liisakõnõ!“Tulli maalõ, kargsi tõlda,istõ siiditooli pääle.„Tere’, Mari, maalikängä,tere’, Kadri, kardasukka!Kas sa tulõt jo minulõ?“„Ei ma lähä’ Pääväle –Päiv näge pall’u vaiva –hummukulla tullõ’õnna,õdagulla minne’ennä.“Kes säälContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

3. SIIN MI LAULA SEE KÕRRA (Hrg) (Suur tamm)

Hargla Näiodõ tundmalda saadus. Suur tamm SIIN MI LAULA SEE KÕRRA,siin mi see ajastaj(a) –Jummal teenes, miä saa(nõs),kohe (meid) kua jäänenes!Mõni (meist) viiäs Vennemaalõ,saadõtaski Saarõmaal(õ)sõaleibä sõkkuma,vainu kalgõ kastõma.Jummal sõkku’ sõaleib(ä),Jummal kastku’ vainu kalg(õ).Esi’ (ma-ks) pühi ese muru,esi’ laabi velle lau(a),pühkmä’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

2. AIÕ SÕA SÕÕRUMAHE (Plv) (Tähemõrsja)

Põlva AIÕ SÕA SÕÕRUMAHE,malvi maaha ragomahe.Ega jõvva’ sõda sõõrdu’,malvi maalõ ragoda’.Olli ütsi väiku veljä,olli väiku, olli välle,olli till’o ni teräne.Leie lastu, leie katsi,kolmandat jo koputõlli.Tüvi merde tündsahtü,ladõv sattõ Saarõmaalõ.Miä tüvest tetäsi?Tüvest tetäs tünderidä,ladvast tetäs langalõimi,keskest tetäs kistavarsi.Miä üle jäänenesse,miä säältäContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq

1. ISTÕ JÕÕ PERVE PÄÄLE (Krl)(Suur tamm)

Karula Suur tamm *** ISTÕ JÕÕ PERVE PÄÄLE,savijärve saarõ pääle.Helm meil jõkkõ viirdü,suur sõlg võrõndulõ.Oll’ sis üts väiku veli,väiku veli, vaiba kirvõs,tuu nuu’ helme’ jõõst otsõ,suurõ sõlõ võrõndust.Sinnä’ kasvi kõrvi kõiv,kõrvi kõiv, armi haab.Veli lei üte kõrra,tõotõli tõsõ kõrra –tümiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq